Leder: Der er også et liv efter fødslen…

Siden foråret 2010 har Jordemoderforeningen haft øjnene rettet mod kvaliteten af efterfødselsomsorgen. Et stigende antal nybagte familier bliver sendt tidligt hjem, og det var vores klare indtryk, at det opsamlende tilbud ikke var sikkert nok. Der var for store masker i det såkaldte sikkerhedsnet.

Historierne dukkede op rundt omkring i landet, og politikere fra den daværende opposition greb fat om behovet for forbedringer.

Daværende sundhedsminister satte Sundhedsstyrelsen på opgaven, og styrelsen valgte selv at udpege en lille arbejdsgruppe. Den skulle bringe forslag om fagligt forsvarlige retningslinjer, som kunne være rettesnor for regioner og kommuner, der ikke har haft noget at lade hinanden høre i denne sammenhæng: Hverken regioner eller kommuner har levet op til anbefalingerne om jordemoderbesøg ved tidlig udskrivning og tidlig sundhedsplejerskekontakt.

Samtidig blev processen med udvikling af et sammenhængende og understøttet tilbud i barselperioden heldigvis boostet vældigt af opmærksomheden på området og af debatten.

Regionerne er kommet op at stå på opgaven med hensyn til at sikre de familier, som går tidligt hjem. Forskellige fødesteder har med forskellige modeller sikret bedre indsats for de tidligt udskrevne familier.

I Aarhus har Skejby arbejdet med et tilbud til førstegangsfødende om bedre fødselsforberedelse, koblet sammen med jordemoderbesøg inden for første døgn samt PKU besøg 48 til 72 timer efter fødslen. Pilotprojektet, der kørtes i efteråret 2011, viste tydeligt positive resultater.

I Holbæk er man i gang med at undersøge, om en kendt jordemoderordning gør, at familierne i højere grad har lyst til at gå hjem tidligt og er trygge ved det. En tredjedel af de gravide i optageområdet tilbydes at indgå i ordningen, hvor man gennem målrettet fødselsforberedelse, opringninger og personkendskab samt døgnbemandet telefon hos kendt jordemoder sikrer, at familierne er velunderstøttet.

Region Hovedstaden har afsat penge til, at alle tidligt udskrevne får hjemmebesøg af en jordemoder. Siden januar har jordemødre fra Barselshotellet på Rigshospitalet og jordemødrene på Herlev aflagt hjemmebesøg med den fulde pakke af jordemoderomsorg til mor og barn og far efter fødslen. Hillerød tager fat om det samme snarest. Mon ikke det meget snart omfatter hele regionen?

Selvfølgelig er der udgifter og logistik forbundet med undervisning, kendt jordemoderteam og hjemmebesøg, fordi opgaven jo netop ikke var rummet i det eksisterende beredskab. Men der er glæde hos forældrene over de gode tilbud, og der bør også være glæde over denne udgift i regionerne – for den forebygger større og andre udgifter.

Med disse erfaringer under opsamling ser Jordemoderforeningen spændt frem til Sundhedsstyrelsens indmeldinger. I december var referencegruppen for revisionen af anbefalingerne kaldt sammen til en foreløbig drøftelse, og Sundhedsstyrelsen skal så sende det endelige udkast, først til ministeren og siden med indkaldelse af referencegruppen, før der kommer en høringsrunde.

Vi forventer, at både regioner og kommuner lever op til de kommende anbefalinger, så jordemødre og sundhedsplejersker i samarbejde kan være med til at sikre de nybagte familier en god start.

“Men der er glæde hos forældrene over de gode tilbud, og der bør også være glæde over denne udgift i regionerne – for den forebygger større og andre udgifter.”
Lillian Bondo, formand