Kredsformandsvalg 2005

Hovedbestyrelsen indkalder hermed forslag til kredsformænd for Jordemoderforeningens kredse.

Kredsformænd for Jordemoderforeningens fem ny regionskredse og den udvidede Lederkreds vælges ved urafstemning blandt samtlige aktive medlemmer for to år efter følgende regler:

Forslag til formænd for de respektive kredse skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør den 5. april. Jordemoderforeningens sekretariat udsender herefter senest den 30. april stemmesedler til samtlige stemmeberettigede medlemmer i de respektive kredse. Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for vedkommende kandidats navn, og stemmesedlen indsendes til Jordemoderforeningens sekretariat i en med stemmesedlen udsendt kuvert, så den er sekretariatet i hænde ved normal arbejdstids ophør den 20. maj.

Jordemoderforeningens sekretariat og den på kongressen valgte kritiske revisor optæller stemmerne og overbringer valgresultaterne til de respektive kredse, ligesom resultaterne offentliggøres i juni-nummeret af Tidsskrift for Jordemødre. Den kandidat i den enkelte kreds, der opnår flest stemmer, er valgt. Er der til valget opstillet mere end to kandidater, og opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af de afgivne stemmer, gennemføres en fornyet urafstemning med deltagelse af de to kandidater, der i første runde opnåede flest stemmer. Ved stemmelighed afholdes fornyet urafstemning. Såfremt der kun er 1 kandidat til kredsformandsposten, er vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning. Den nyvalgte kredsformand tiltræder den 1. juni.

Kredsformanden er medlem af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. Kredsformanden for en af de fem regionskredse ydes et månedligt honorar, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Honoraret er fastsat til 7.500 kr. pr. måned. Lederkredsformanden ydes et honorar på 3.000 kr. pr. måned. Opstillede kandidater har adgang til at motivere deres opstilling i Tidsskrift for Jordemødre maj-nummeret) med et indlæg af indtil 400 ord. På Jordemoderforeningens hjemmeside kan kandidaterne offentliggøre alt det materiale, de måtte ønske. Spørgsmål vedrørende opstilling til kredsformandsposten kan rettes til sekretariatschef Gunnar Jørgensen.

Spørgsmål vedrørende forventninger til den nye kredsformands funktion og rolle kan rettes til landsformand Lillian Bondo.

Af hensyn til Tidsskrift for Jordemødres deadline bedes mulige kandidater, der ønsker indlæg i bladet, kontakte redaktør Anne-Marie Kjeldset hurtigst muligt på telefon 33 41 46 00.