Kongres: Kontingenter for 2003 og 2004

Kongressen gav med vedtagelsen af en ny kontingentgruppe passive medlemmer mulighed for, af og til og i begrænset omfang, at påtage sig jordemodervagter.

Som DADJ’s love er i dag, må medlemmer, der har passiv medlemsstatus ikke arbejde som jordemoder, hvilket har givet problemer for de passive medlemmer, der lejlighedsvis har ønsket at påtage sig en vagt. Den nye kontingentgruppe ("Passive med enkelte vagter-gruppen") åbner mulighed for at medlemmer, der ønsker passivt medlemskab af DADJ, kan arbejde i op til 8 timer pr. uge i gennemsnit over et kvartal. Det nye kontingent for disse passive medlemmer er 448 kr. pr. kvartal. Det ordinære passive kontingent er 185 kr. Forslaget var stillet af hovedbestyrelsen, som argumenterede med, at det er uhensigtsmæssigt, at passive medlemmer med meget begrænset arbejde kan risikere at aflevere det meste af deres løn til fagforeningen under de hidtidige kontingentregler.

Kongressen vedtog, at kontingentet for aktive medlemmer skal være 1344 kr. (gælder også for aktive medlemmer i Grønland) og 591 kr. for aktive jordemødre på Færøerne. Alle kontingentsatser er for et kvartal og gælder for de tre første kvartaler af 2003.

Kongressen besluttede at fremrykke kontingentsatserne for 2004 på forslag af Charlotte Bjerre, jordemoderleder ved Amtssygehuset i Herlev, der således fraveg hovedbestyrelsens indstilling.

Alle kontingentsatser for 2003 og 2004 fremgår af tabel 1.

Studerende er fortsat kontingentfri medlemmer af DADJ.

Ny, løs udvalgsstruktur
I sidste halvdel af den seneste kongresperiode har Jordemoderforeningen haft positive erfaringer med at nedsætte en række ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Derfor indstillede hovedbestyrelsen til kongressen et forslag om slet ikke at etablere de gængse faste udvalg i den kommende kongresperiode, men i stedet lade de konkrete opgaver afgøre hvilke udvalg, der skal nedsættes. På den måde kan flere medlemmer også løbende blive inddraget i arbejdet med at udforme foreningens politik og øvrige initiativer, lød argumentet.En delegeret fra arbejdsmiljøudvalget mente, at indsatsen på netop dette område er så kompleks, at det vil være forkert at nedlægge udvalget. Forslaget blev vedtaget med denne undtagelse.

Flere delegerede ønskede at få nedfældet, at medlemmer til udvalg skal findes via opslag i Tidsskrift for Jordemødre og foreningens hjemmeside, for at undgå at det bliver "Tordenskjolds soldater", der får sæde i udvalgene.

Lillian Bondo bad imidlertid om, at man ikke binder formandskab og hovedbestyrelse for hårdt på udvælgelsesproceduren, da nogle opgaver kræver hurtig indsats og løsning.

Der blev ikke vedtaget en fast procedure for besættelse af udvalg og det er derfor fortsat hovedbestyrelsen, der tager stilling i hvert enkelt tilfælde.

Kontingent for hhv. 2003 og 2004
(i 4. kvartal i 2003 opkræves kontingent som i 2004)

Aktive 1344 kr. - 1384 kr.

Passive 185 kr. - 191 kr.

Passiv m. enkelte vagter 448 kr. - 461 kr.

Grønland 1344 kr. - 1384 kr.

Færøerne 591 kr. - 609 kr.

Studerende 0 kr. - 0 kr.