Kongres: Hvordan skal DADJ se ud?

Et spørgsmål om metode: Skal en spørgeskema-undersøgelse eller en kvalificeret brainstorming danne grundlag for foreningens fremtidige opbygning?

DADJ er som en lille fagforening under pres i disse år. Væsentlige dele af aftale- og forhandlingsområdet er i fuld gang med at blive lagt ud til parterne på arbejdspladserne og i amterne, og herude mødes såvel tillidsfolk som kredsforeninger af store forskelle både politisk og forvaltningsmæssigt. Disse nye opgaver matches imidlertid ikke af den nuværende fordeling af kræfter og økonomiske ressourcer mellem den centrale fagforening og kredsene.Det er baggrunden for at hovedbestyrelsen på kongressen 2002 fremlagde et forslag til "Arbejde med lov- og strukturspørgsmål", som skal afvikles i den kommende kongresperiode, med start i december 2003.

Forud for selve arbejdet med at fastlægge en ny fremtidssikret struktur, lægger forslaget fra hovedbestyrelsen op til at der i tredje-fjerde kvartal 2003 skal gennemføres en medlemsundersøgelse "blandt samtlige medlemmer", som det hedder i forlaget. Formålet er at belyse medlemssammensætningen, løn- og arbejdsforhold, arbejdsmiljø, tilfredshed med DADJ og Tidsskrift for Jordemødre samt medlemmernes forventninger til fremtidens fagforening.

Metoden til debat
Birgitte Mørk Kvist, Århus Amt havde et helt konkret forslag til metoden:- Jeg synes at det, der ligger her, kunne lyde som at der skal lave en stor spørgeskemaundersøgelse. Af den slags, "er du helt enig", "delvist enig", "delvist uenig" eller "helt uenig". Og hvordan pokker er det nu lige, man mener? Har I overvejet hvor stor svarprocenten vil være ved sådan en undersøgelse? Og det er jo sådan at det kun er det, man spørger om, man får svar på. Jeg vil derfor foreslå en helt anden fremgangsmåde. Nemlig at foreningen afholder et medlemsmøde helt uden dagsorden – et open space arrangement – hvor alle emner, som deltagerne ønsker, kan blive gennemdiskuterede, og hvor man ender med et konkret resultat, når dagen er gået. På den måde kan alle føle ejerskab for beslutningerne, sagde hun.

Nej, ikke alle, påpegede andre delegerede; det er altid Tordenskjolds soldater, der møder op til den slags arrangementer. Men hvad med at benytte fokusgruppeinterviews? Her kan man sammensætte grupperne, så de dækker alle typer medlemmer, aldersmæssigt og geografisk.

– Men kunne det ikke for en gangs skyld være godt at høre, hvad alle medlemmerne mener? spurgte Ulla Virkkunen Jensen fra Sønderjyllands Amt. Hun var mere stemt for en decideret spørgeskemaundersøgelse.

Der blev rettet i teksten til forslaget, så det vil være op til Jordemoderforeningens hovedbestyrelse at fastlægge den endelige udformning af medlemsundersøgelsen, der kommer til at foregå i andet halvår af 2003.