Københavns Amt lukker tre fødeklinikker

Danmarks ældste fødeklinikker lukker, når Københavns Amt til næste år drejer nøglen om på to af sine tre klinikker. Fødeafdelingen på Glostrup er ekstra hårdt ramt på grund af større sparekrav. Målet er, ifølge amtspolitikerne, at modernisere og rationalisere fødselshjælpen.

Formand for jordemødrene i København Amt, Charlotte Koefoed, er noget desorienteret over amtets beslutning om at lukke de tre klinikker. For tre år siden beordrede amtet, at belægningsgraden på fødeklinikerne på Herlev, Gentofte og Glostrup amtssygehuse skulle op.

– Dengang viste en undersøgelse, at det var billigere at føde på klinikken end på specialafdelingerne, så derfor skulle så mange som muligt af de normalt fødende visiteres til klinikkerne. Derfor har vi temmelig svært ved at se, hvordan man kan spare penge ved at lukke klinikkerne i dag, siger Charlotte Koefoed.

Et faldende fødselstal er amtets begrundelse for lukningerne. Prognosen viser, at fødselstallet i amtet i 2003 vil falde med 1000 i forhold til 1999. Generelle besparelser på sygehusområdet betyder desuden, at hver fjerde kvinde fremover skal forlade sygehuset inden for 24 timer efter fødslen, så der kan spares barselsenge væk. Samtidig spares barselbesøget til denne gruppe kvinder, af jordemødrene døbt "barsel-light gruppen", væk. I stedet skal der være en jordemoderhotline, hvor kvinderne pr. telefon kan få fat i en jordemoder i dagene efter fødslen. Charlotte Kofoed er ikke i tvivl om, hvem der skal betjene den nye hotline.

– Det bliver vel jordemødrene på de tre specialafdelinger, der i forvejen bliver belastet af et øget antal fødsler, når klinikerne lukker, siger kredsformanden.

Opbakning fra brugerne
– Vi frygter, at centraliseringen af fødslerne på store specialafdelinger vil medføre unødvendige indgreb i form af blandt andet vestimulation og epiduralblokade. Man har nu engang mere ro omkring fødslerne på et lille afsnit, hvor udgangspunktet er den normale fødsel. Og dét kommer i sidste ende til at koste penge, siger Charlotte Kofoed.

Og det giver godt 9.600 borgere fra amtet jordemødrene ret i. I november afleverede Glostrup-jordemødrene 5121 underskrifter til amtsborgmesteren i et forsøg på at rede deres klinik. I december fulgte Herlev-jordemøderne trop og afleverede 4500 underskrifter til sygehusudvalgets formand. De har skrevet under på et protestbrev til amtets politikere, der hidtil har holdt klinikkerne hellige. Nu, et år efter valget til amtsrådet, er fødeklinikkerne imidlertid faldet i unåde hos politikerne, der betegner lukningen af klinikkerne som en modernisering af fødselshjælpen.

Det ligger fast, at der i den samlede besparelse på fem millioner kroner på fødselsområdet i hele amtet skal spares 15 stillinger væk. Det er imidlertid endnu ikke besluttet, om besparelserne kommer til at berøre jordemoderstillinger.

Danmarks ældste klinik lukker
Besparelserne går også ud over Danmarks ælste fødeklinik i Glostrup. Trods undersøgelser, der viser stor brugertilfredshed, lukker klinikken.

Marianne Dreyer, der er tillidsrepræsentant for jordemødrene, mener ikke, at lukningen af klinikken skal begrundes med besparelser.

– Det er svært at se, hvordan det kan give en økonomisk besparelse at lukke et økonomisk rentabelt afsnit, for så til gengæld at udvide specialafdelingen, som vi ved er dyrere pr fødsel. Der må være en anden dagsorden for det, der sker, men vi kan bare ikke få at vide, hvad den går ud på, siger Marianne Dreyer.

På Glostrup skal der spares yderligere fem millioner kroner på det gynækologisk-obstetriske område. Det betyder, at en hel barselafdeling nedlægges med fyring af 14 sygeplejersker til følge, samt at der nedlægges tre jordemoderstillinger og en sekretærstilling. Besparelserne på jordemoderstillingerne medfører en lavere normering på fødeafdelingen, men fyringer undgås, da stillingerne pt. ikke er besat.

Fødeklinikken på Amtssygehuset i Glostrup lukker og omdannes til et jordemoderledet barselafsnit med jordemoder i dagtimerne og sosu-asistent i nat-/aftentimerne. Fødslerne flyttes til specialafdelingen, der udvides med en stue.

Amtssygehuset i Herlev lukker fødeklinikken og fødslerne flyttes til specialafdelingen, der udvides med to fødestuer. Der oprettes en svangremodtagelse.

alle sygehusene gælder det, at hver fjerde kvinde skal hjem inden for 24 timer efter fødslen. De får ikke barselbesøg, men tilbud om en telefonhotline. Desuden kan de selv opsøge jordemoderen i konsultationen fem til otte dage efter fødslen.