Klinisk etik

Som jordemoder stilles man ofte overfor etiske spørgsmål i tilknytning til fødslers forløb, brug af teknologi og medicin, indgreb, organisering af fødselshjælpen, kvinders selvbestemmelsesret, informationsforpligtelse mv.

Generelt har der på sygehusene været efterspørgsel efter et forum, som kan hjælpe sundhedspersonalet med etiske dilemmaer, og samtidigt kan sikre, at viden og metoder til håndtering af etiske problemstillinger udbredes i praksis. I de seneste år har flere og flere sygehuse i Danmark oprettet klinisk etiske komitéer til at håndtere lokale kliniske etiske problemstillinger. For tiden er der ca. 14 af disse komitéer.

Formålene med komitéernes arbejde er bl.a. at fremme overensstemmelsen mellem det fagprofessionelle perspektiv og patientens perspektiv, at understøtte klinikerens beslutningsproces og at styrke klinikerens etiske bevidsthed. De klinisk etiske komitéers opgave er således at hjælpe med at belyse og præcisere hvilke værdiperspektiver, der ligger i forskellige holdninger og handlinger i en aktuel situation.

Når sundhedsfaglige medarbejdere skal træffe et vanskeligt valg af etisk karakter, kan komitéerne give råd og vejledning. Det er også muligt at få et allerede overstået etisk dilemma belyst i komitéen med henblik på i fremtiden at styrke etisk refleksion i praksis.

Typiske emner for de klinisk etiske komitéer er spørgsmål vedrørende forvaltning af information, tavshedspligt, kommunikation med patienter, patientens selvbestemmelsesret og prioriteringer i det aktuelle sundhedsfaglige arbejde. Ved etisk refleksion over cases identificerer, analyserer og drøfter komitéen en række forhold; det etiske problem, relevant information og fakta, de berørte parters standpunkter, etiske værdier, tidligere praksis og jura på området og hvilke handlemuligheder, der er i spil.

Oprettelsen af Dansk Selskab for Klinisk Etik er udsprunget af arbejdet i de lokale komitéer. Selskabets formål er at bidrage til paradigmeskiftet, hvor klinisk etik ændres fra at være noget, vi taler om til at være den måde, vi handler i mødet med den anden: patienten, den pårørende og ikke mindst vore kolleger. Selskabet udbyder kurser og temadage, som især er rettet mod medlemmer af de klinisk etiske komitéer på danske hospitaler, men alle med relation til og interesse i klinisk etik er velkomne. Den 11. juni 2015 afholder Dansk Selskab for Klinisk Etik en temadag om etiske værdier under pres i sundhedsvæsenet. Se opslag side 37.

Marianne Axelsen er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Etik (www.klinisketik.dk).