Kendt jordemoder på Herlev

På Herlev Hospital startede en ny kendt jordemoder-ordning i starten af september. Både hos chefjordemoder, tillidsrepræsentanter, afdelingsledelse og direktion har der været opbakning til indførelse af ordningen.


Chefjordemoderen på Herlev Hospital, Marianne Brandstrup Larsen, er begejstret for kendt jordemoder fra sin tid på Holbæk Sygehus. Derfor har hun været primus motor i at få ordningen oprettet på Herlev.

– Patientperspektivet er indiskutabelt, understreger Marianne Brandstrup Larsen, kvinderne er glade for at føde med en jordemoder, de kender. Men vi skal også som ledelse anerkende, at der skal være forskellige muligheder for at arbejde som jordemoder. For nogen er kendt jordemoder bare den helt rigtige arbejdsform – for andre slet ikke. Så selv om det konventionelle system leverer fint, så skal der også være plads til andre arbejdsformer, siger chefjordemoderen.

Herlevs ordning er bygget op med fire makkerpar af to personer med fødegangen som parallelmakkere. Det vil sige, at fødegangen dækker fravær så som sygdom, barn syg, kurser og lignende.

– Den kendte jordemoder er på kald i en uge og har en uge fri. Hun må max kaldes i to akutkald til det konventio-nelle system om ugen – og kun hvis alle andre muligheder er opbrugt. Hun er den sidste, der kaldes, og den første, der kan gå hjem, fortæller tillidsrepræsentant Karin Jønsson.

Gravide i ordningen
Ordningen startes som et to-årigt implementeringsprojekt, hvilket betyder, at der måles på en række parametre ift. økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø m.v. i en projektperiode. Ordningen kommer i perioden til at dække de gravide i Ballerup Kommune, dog undtaget dem, der skal have elektivt sectio. De gravide i ordningen får samme antal konsultationer og samme fødselsforberedelse, som alle andre tilknyttet Herlev.

– Ballerup er valgt, da det er et afgrænset geografisk område, som fødselstalsmæssigt svarer til projektets størrelse. Der er et godt miks af første- og flergangsfødende, af komplicerede og ukomplicerede og af sårbare og ikke sårbare gravide, fortælle Marianne Brandstrup Larsen.

Succeskriterier
Ordningen bliver monitoreret nøje de næste par år. Monitoreringen vil omfatte både faglige, patientoplevede, organisatoriske, arbejdsmiljømæssige og økonomiske forhold.

Et af succeskriterie er, at 85 procent af de gravide i ordningen føder med en kendt jordemoder.

– Det er vigtigt for mig, at både de gravide og jordemødrene er glade for ordningen, siger chefjordemoder Marianne Brandstrup Larsen.