Katharina hjælper med implementering af regionens fødeplan

For at afspejle den bredde, der er i jordemoderfaget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang Katharina Elmsted MacArtney, der er jordemoder og implementeringskonsulent på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Katharina Elmsted MacArtney

Alder: 46 år

Uddannet: 2013

Pluk fra CV’et:

  • Fødegangsjordemoder i Kolding og Esbjerg 2013-2016.
  • Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab 2016-2018.
  • Udviklingskonsulent på Social og sundhedsuddannelsen i Esbjerg 2018-22.

Nuværende stilling: Implementeringskonsulent på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Hvad er det bedste ved dit job? Jeg får lov at arbejde praksisnært, men får samtidig indblik i arbejdet bag kulisserne. Jeg har fået meget større forståelse for, hvordan systemerne hænger sammen, og hvordan samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og sygehuse foregår.

Og så er det blevet endnu tydeligere for mig, at jordemødre har kæmpe ja-hatte på og går velvilligt ind i alle slags projekter, hvis de kan se, at det gavner de gravide og fødende.

Hvad har overrasket dig ved jobbet? Hvor utrolig lang tid noget kan tage! Det trækker mange ressourcer, inden man har afdækket et behov og kan lægge en plan for implementering, når man skal sætte noget nyt i gang. Og af og til laver man et kæmpe afdækkende arbejde og så bliver et projekt skrinlagt.


Kl. 07.45

Møder ind, tjekker mails og opdaterer kalenderen.

Kl. 08.15

Morgenkonference. Som implementeringskonsulent prioriterer jeg at deltage i morgenkonferencerne for at holde mig ajourført med, hvad der foregår på fødegang og svangreafsnit i forhold til indsatsområder i fødeplanen.

Kl. 08.30

Taler med en jordemoder fra barselsklinikken om vores løbende undersøgelse af de førstegangsfødendes tilfredshed med barselstilbuddet i regionen. Jeg sparrer ofte med jordemødrene i barselsklinikken om, hvordan vi kan få flere nybagte forældre til at svare på spørgeskemaet.

Kl. 09.00

Ugentligt møde med implementeringskonsulenterne fra regionens tre andre sygehuse. Vi diskuterer, hvordan det går med spørgeskemaundersøgelsen af det nye barselstilbud til første- gangsfødende. Vi diskuterer, om der skal laves ændringer i spørgeskemaet, og hvorvidt vi kan bruge mitSygehus-appen til at sende spørgeskemaet ud som pushbesked.

Kl. 09.30

Planlægger årshjul for den regionale arbejdsgruppe for fødsels- og forældreforberedelse. I arbejdsgruppen udvikler vi både online tiltag i forhold til fødselsforberedelse samt kigger på, hvordan jordemødre som arbejder med FFF kan få løftet deres kompetencer.

Kl. 11.00

Opgør tal for første- og flergangsfødende og valg af barselstilbud i november, samt hvor mange der visiteres til barsels afsnittet på indikation. Det er altid spændende at dykke ned i tallene og lede efter tendenser. Som jordemødre kan vi af og til have en oplevelse af, at der pludselig er en stime af fødende, som ender med PPH eller med at føde pretermt, og indimellem kan tallene bakke den oplevelse op.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.30

Jeg gennemgår en rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed omkring patientsikkerhed og telemedicin. Den regionale arbejdsgruppe for Digitale Kontakter skal se på sikkerheden ved digitale jordemoderkonsultationer samt ambulante digitale kontakter. Jeg samler de vigtigste budskaber i punktform og sender dem til tovholderen for arbejdsgruppen.

Kl. 14.30

Jeg undersøger, hvem der er kontaktperson på asylsyd i forhold til deres gravide og mailer vedkommende for at aftale et møde om et styrket samarbejdet om deres gravide. Som en del af fødeplanen skal det undersøges, hvordander kan gives en særlig støtte til familier med etnisk minoritetsbaggrund.