Jordemødrenes håndstillinger registreres

Med en cd-rom som et vigtigt middel, skal jordemødre og læger på Hvidovre Hospital, blive bedre til at beskytte perinæum og modvirke bristninger. Resultaterne følges op i den obstetriske database.

Kan det lade sig gøre at nedsætte sphincterruptur frekvensen? Vi ved det ikke, men nu prøver vi via et klinisk jordemoderfagligt projekt.

I sommeren 2005 fik jeg bevilget 12 timer om ugen til at undersøge, hvilke håndstillinger i forbindelse med fremhjælpning af barnets hoved og skuldre, der måtte være de mest hensigtsmæssige for at nedbringe antallet af store bristninger i mellemkødet.
Forud for selve observationsperioden gennemlæste jeg de mest relevante videnskabelige undersøgelser på området.

Ikke overraskende konkluderede de fleste undersøgelser, at ringe observation af perinæum udgør en risiko for store bristninger, samt at episiotomi på indikation nedsætter antallet af sphincterruptur.

Min tilgang til projektet har været og er ganske uvidenskabeligt. Dels har jeg ikke den fornødne uddannelsesmæssige baggrund for at udføre forskning, dels er mit formål og mål med projektet mere at afprøve tillærte kliniske færdigheder i praksis.

Mange ting spiller ind
Min erfaring fra et langt jordemoderliv i klinikken og gennemlæsning af videnskabelige undersøgelser har vist, at det er overordentligt vanskeligt at udføre forskning på netop dette område, fordi der er så uendeligt mange parametre at tage hensyn til under selve fødslen af barnets hoved og skuldre. Blot for at nævne nogle stykker:

  • Første/flergangsfødende
  • Barnets størrelse
  • Moderens vægt
  • Sygdomme hos moderen
  • Presseperiodens længde
  • Hvordan moderen udøver presseteknikken
  • Og mange, mange flere!

Hvis et forskningsprojekt skal være validt, bør alle parametre vel tages med?!
Jeg valgte derfor udelukkende at koncentrere mig om jordemødres og lægers håndstillinger ved fremhjælpning af barnets hoved og skuldre.

I løbet af de næste måneder gik jeg på fødestuerne og observerede jordemødres (og lægers, under kunstforløsninger) håndstillinger. Disse blev ikke umiddelbart kommenteret, med mindre jordemoderen selv udtrykte ønske herom.

Som et ikke overraskende resultat, faldt sphincterruptur frekvensen til 0 i en af observationsmånederne, men steg igen efter observationsperioden. Det fortæller først og fremmest noget om, at et vedvarende fokus på området er nødvendigt.

Aktiv beskyttelse hjælper
Det blev hurtigt klart for mig, at de jordemødre, der både arbejdede med veldefinerede håndstillinger og beskyttede perinæum under forløsning af barnets skuldre, havde den laveste frekvens af sphincterruptur. Man skal dog ikke glemme, at vi alle har lært vores håndstillinger af vores instruktions- og kontaktjordemødre, og tillærte håndstillinger er så ført videre og/eller ændret i forhold til datidens/ nutidens viden om, hvad der var og er den bedste beskyttelse af perinæum. Vi ved også, at der nok ikke findes en sandhed inden for dette område, men at der praktiseres mere eller mindre hensigtsmæssige håndstillinger.

Det kan læres
Mit næste mål var så at få fremstillet en cdrom, som med fantomøvelser, tegninger og video skulle vise de tre håndstillinger, som tilsyneladende beskytter perinæum under fremhjælpning af barnets hoved og skuldre.

Det har været et stort, men også meget sjovt arbejde, og jeg har fået utrolig god hjælp af fotograf Per Rasmussen fra Hvidovre Hospitals undervisningsafdeling, samt af vicechefjordemoder Randi Iversen, der på smukkeste vis har udført illustrationerne.
Cd-rommen er nu færdig og er lagt ud på fødeafdelingernes computere, så både jordemødre og læger kan klikke sig ind og blive undervist i disse tre håndstillinger. Når både jordemødre og læger har tillært sig de anviste håndstillinger på cd-rommen, kan de afprøve dem i klinikken.

Vi opretter en ydelse i obstetrisk database, så jordemødrene kan afkrydse hvilken håndstilling, der er benyttet under den specifikke fødsel. Jordemødrenes ”egne håndstillinger” kan selvsagt også afkrydses. Vi vil så forhåbentlig få en fornemmelse af, om veldefinerede håndstillinger rent faktisk nedsætter frekvensen af sphincterruptur.

For interesserede kan cd-rommen rekvireres ved henvendelse til Karen.west@remove-this.hh.hosp.remove-this.dk Husk tydelig navn og adresse.

Karen West er afdelingsjordemoder ved Hvidovre Hospital