Jordemødre arbejder på deltid

Mere end halvdelen af Danmarks jordemødre er ansat på deltid. Mere end hver femte har over 20 timers overarbejde om måneden.

Fuld tid. Nej tak.

Jordemoderforeningens arbejdsmiljøundersøgelse, som 85 procent af alle aktive medlemmer har deltaget i, viser en tydelig tendens til at basisjordemødre foretrækker deltidsansættelser. Kun 42 procent er ansat på fuld tid. Knap hver femte er ansat på under 29 timer og hver tredje er ansat på mellem 30 og 36 ugentlige timer.
Undersøgelsens resultater er netop blevet præsenteret for foreningens hovedbestyrelse og skal desuden diskuteres på kongressen i november. (Tal korrigeret d. 10. oktober 2006, red.)

Jordemødrenes bevæggrunde for at foretrække nedsat tid fremgår ikke af undersøgelsens resultater, men kan være behovet for mere luft i hverdagen, samt ønsket om bedre muligheder for selv at være med til at placere en del af arbejdstiden i form af ekstra vagter.

Meget overarbejde
Men en ting er, hvad der står på ansættelseskontrakten en anden ting er, hvor meget jordemødre reelt arbejder. Kun 17,7 procent angiver, at de ikke har haft over/merarbejde i den måned, som undersøgelsen baserer sig på. Til gengæld angiver 18,1 procent af alle jordemødre, at de har arbejdet mere end 21 ekstra timer i den pågældende måned. Heraf har ca. en tredjedel været helt oppe på mere end 31 ekstra timer fordelt på en måned. Analyser i forhold til fødestedets størrelse viser, at overarbejde forekommer hyppigere på de små steder end på de store steder med flere end 3.000 årlige fødsler.

Arbejdskraftreserve?
Den udbredte forekomst af deltidsansættelse lægger naturligt op til spørgsmålet om hvorvidt, der gemmer sig en arbejdskraftreserve i jordemodergruppen. Den gennemsnitlige arbejdstid inklusive over og merarbejde for hele gruppen (ledere inklusive) ligger på cirka 35 timer. En analyse viser, at jordemødrene i gennemsnit arbejder cirka tre timer mere om ugen, end de er ansat til.

Paradoksalt nok er det først og fremmest jordemødre, der er ansat på mere end 37 timer ugentligt — her er lederne igen medregnet — der hyppigst tager ekstra vagter. Hver fjerde i denne gruppe angiver at have mere end 21 overarbejdstimer i den pågældende måned.

Fordeling på fødesteder
Ud af de 1.163 jordemødre, der har besvaret spørgeskemaet, arbejder de 1.105 på et fødested. I forhold til fødestedets størrelse fordeler jordemødrene sig således:

  •  6 procent arbejder på fødesteder med under 1.000 fødsler årligt
  • 48 procent arbejder på fødesteder med mellem 1.000 og 3.000 fødsler årligt
  • 46 procent arbejder på fødesteder med mere end 3.000 fødsler årligt

Stor deltagelse i arbejdsmiljøundersøgelse
Resultaterne af Jordemoderforeningens arbejdsmiljøundersøgelse er nu gjort op og skrevet sammen i en rapport, som findes på www.jordemoderforeningen.dk. Analysecentret CASA, Center for Alternativ Analyse, har stået for indsamlingen af data, bearbejdelsen af dem og for udarbejdelsen af rapporten.

Spørgeskemaet er blevet til i et samarbejde mellem analyseinstituttet, en fokusgruppe bestående af 8 tilfældigt udvalgte jordemødre og Jordemoderforeningens sekretariat. Spørgeskemaet blev sendt til alle uddannede jordemødre, der er aktive medlemmer af foreningen — i alt 1387. 1163 udfyldte skemaer kom retur svarende til ca. 85 procent, hvilket er imponerende højt.

Undersøgelsens resultater bliver i rapporten præsenteret som et gennemsnit af landets fødesteder. Det er imidlertid muligt for de enkelte fødesteder at få lokale opgørelser, hvis der er enighed mellem stedets leder og tillidsrepræsentant herom.

Tillidsrepræsentanterne vil få tilsendt information om, hvordan de rekvirerer data, der vil kunne være til rådighed fra slutningen af november. Overvejer at skifte job Kun meget få jordemødre frygter for en fyring. Men tre ud af ti jordemødre overvejer alvorligt at sige deres job op.

Ca. halvdelen af de jordemødre, der ’alvorligt’ overvejer at skifte job, ville i givet fald skifte til noget helt andet uden for jordemoderområdet. En sjettedel af de jordemødre, der ’alvorligt’ har overvejet at søge nyt job, søger aktivt eller har fået nyt job.<//span>