Jordemoderforeningens opbygning

Formandskabet 

Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. De vælges begge for fire år ad gangen på ulige år forskudt af hinanden. Formand og næstformand danner tilsammen formandskabet, som udgør foreningens daglige ledelse. Formanden er fuldtidsfrikøbt, mens næstformanden er frikøbt svarende til ca. 1,5 dag om ugen.

Tillidsrepræsentanterne 

Der kan vælges tillidsrepræsentanter (TR) på alle arbejdspladser med mere end fem jordemødre. Pt. er der tillidsrepræsentanter på alle regionale arbejdspladser for jordemødre. Kredsformanden er kontaktperson for jordemødre ansat på arbejdspladser uden en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanterne vælges på arbejdspladserne.

Kongressen 

Den øverste myndighed i Jordemoderforeningen er kongressen, der bliver afholdt hvert andet år i november.

Medlemmer af kredsbestyrelsen er delegerede på kongressen, men også alle andre aktive autoriserede medlemmer kan blive valgt som delegeret til kongressen. Det sker på kredsenes generalforsamlinger i foråret, hvor der oftest er god mulighed for at opnå valg.

Alle aktive medlemmer kan komme med forslag til behandling på kongressen. Det betyder, at hvis man har et forslag – for eksempel om oprettelse af et fagligt selskab, som var tilfældet på kongressen i 2018 – så kan man stille forslag om det på kongressen. Et forslag kan også handle om ændring i lovene eller være en indstilling om at undersøge mulighederne for en ny ansættelsesform. Eller noget helt fjerde. Og hvis man kan overbevise et flertal af de kongresdelegerede, så bliver det vedtaget.

Det er også de delegerede på kongressen, der beslutter, hvor stort kontingentet skal være. De delegerede besluttede, at kontingentet har været fastlåst siden 2014.

Kongressen har også besluttet, at så mange af midlerne som muligt skal gå til medlemsrettede aktiviteter. På kongressen er der, udover indkomne forslag og kontingent og budget, også en række andre faste punkter. For eksempel hovedbestyrelsens beretning, som sendes ud med Tidsskrift for Jordemødre før kongressen, hvor kongressen drøfter hovedbestyrelsens, kredsenes, formandskabets og sekretariatets indsats de forgangne to år.

Regnskabet, som er et økonomisk udtryk for Jordemoderforeningens prioriteter og indsats, bliver også drøftet, og endelig har det de senere år været fast tradition, at kongressen beslutter indholdet i strateginotatet, som mere specifikt er opsætningen af de mål, som Jordemoderforeningen skal arbejde efter.

Hvis medlemmer synes, at der er ting, der skal ændres her og nu, kan man indkalde til en ekstraordinær kongres.

Hovedbestyrelsen 

Mellem kongresserne er det hovedbestyrelsen, der leder Jordemoderforeningen. Dog varetages den daglige ledelse af formandskabet.

Hovedbestyrelsen består af foreningens formand, næstformand, formændene for de fem regionskredse, formanden for lederkredsen samt to yderligere medlemmer valgt ved urafstemning. Udvidelsen af hovedbestyrelsen med de to urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer blev besluttet på kongressen i 2016 for at afspejle den ændrede sammensætning i jordemødres beskæftigelses- og interessefelt. Hvor jordemødre tidligere primært var ansat på de offentlige fødeafdelinger, er jordemødre nu i højere grad også beskæftiget med forskning, ansat i lægepraksis, privat praktiserende jordemødre osv. I dette forår afholdes der valg til næstformandsposten, til kredsformandsposterne og til de uarfstemningsvalgte poster. 

Regionale kredsforeninger og Lederkredsen 

Jordemoderforeningen er inddelt i kredse svarende til regionerne. Du er medlem i den kreds, hvor du er ansat, virker som jordemoder eller bor.

Kredsforeningerne ledes af kredsbestyrelserne. Udover formanden er tillidsrepræsentanterne fødte medlemmer af kredsbestyrelsen, de studerende har en repræsentant i bestyrelsen og der vælges yderligere to medlemmer på generalforsamlingerne. Historisk har det i mange år kun været tillidsrepræsentanter, der sad i kredsbestyrelsen, fordi stort set alle jordemødre var ansat på de arbejdspladser, hvor der var valgt tillidsrepræsentanter. Efter at jordemødre nu i større og større omfang arbejder i det brede kompetencefelt, har der siden kongressen i 2016 været åbnet op for, at alle nu kan blive valgt til kredsbestyrelsen via to ekstra pladser. Alle har derfor mulighed for at få indflydelse på både lokale og centrale beslutninger i Jordemoderforeningen.

Kredsformanden vælges ved urafstemning blandt alle aktive medlemmer i kredsen.

Jordemødre, der er ledere og ansat på lederoverenskomst, er medlem af Lederkredsen.

I lederkredsen vælges alle medlemmer af kredsbestyrelsen på generalforsamlingen. Dog vælges formanden for lederkredsen ved urafstemning

I dette forår afholdes der valg til kredsformandsposterne.