Jordemoderforeningen skifter hovedorganisation

Med virkning fra 1. januar 2020 skifter Jordemoderforeningen hovedorganisation fra FH til AC

I 2018 fusionerede de to hovedorganisationer LO og FTF og blev til FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Jordemoderforeningen fulgte med FTF, vores hidtidige hovedorganisation, og blev medlem af FH.

Efter fusionen valgte flere tidligere FTF-organisationer imidlertid at træde ud af FH og søge optagelse i AC, Akademikernes Centralorganisation. To af Jordemoderforeningens nærmeste samarbejdspartnere og meget parallelle organisationer, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, er således blevet optaget i AC pr. 1. januar 2020.

På den baggrund besluttede en enig hovedbestyrelse i Jordemoderforeningen at afsøge mulighederne for at gå med over i AC. Den 7. maj har AC’s bestyrelse vedtaget at optage Jordemoderforeningen pr. 1. januar 2020. Tidsskrift for Jordemødre har spurgt Lillian Bondo om baggrund for og konsekvenser af at skifte hovedorganisation.

Den professionsfaglige dagsorden kan bedst løftes i Akademikerne, lyder hovedbestyrelsens argumentation for, at Jordemoderforeningen skifter hovedorganisation fra FH til AC. Kan du uddybe?


Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har gennem et årti arbejdet med strategien for udvikling af professionens faglighed og styrke. Vi har været gennem processen omkring videreuddannelse og uddannelsesreformer, senest i 2016. Det var en reform, der fra regeringens side bar præg af at være en låst ramme på forhånd: omkostningsneutral, ingen forlængelse, tydelig satsning på ens elementer de forskellige uddannelser imellem, uanset behovene. I den faste ramme havde vi et velfungerende samarbejde med alle de øvrige organisationer i Sundhedskartellet (som Jordemoderforeningen går ud af med indtræden i AC, red.) – men det rykkede ikke ved fundamentale udfordringer i jordemoderuddannelsen. Vi udgør en gruppe af stærke og intensivt uddannede sundhedsprofessionelle, som kan se potentialet i at satse endnu mere på vores grund- og videreuddannelse. Samarbejdet med især fysio- og ergoterapeuter (begge organisationer er også på vej over i AC, red) fylder i denne dagsorden.

De to terapeutforeningers overgang til AC skyldes også, at de i højere grad ser en udvikling af det private arbejdsmarked for deres faggrupper – noget vi kan genkende. Så et følgeskab og en fælles satsning på et uddannelsesløft og nye veje for efter- og videreuddannelse og beskæftigelse sammen med disse to i AC – det ser vi som en mulig vej videre.

En væsentlig forskel mellem FH (og tidligere FTF) og AC er, at AC er forhandlingsberettiget organisation. Det vil sige, at AC fremover skal forhandle jordemødres løn- og arbejdsforhold. Jordemoderforeningen vil dermed med indmeldelse i AC ikke længere være en del af Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet, hvor vi hidtil har forhandlet vores overenskomster. Hvilke organisationer vil Jordemoderforeningen være i ”pulje” med, når der næste gang skal forhandles overenskomst? Hvor direkte vil Jordemoderforeningen være med i forhandlingerne om fx en arbejdstidsaftale?


Det giver jo et brud på de forhandlingsrammer, som vi har kendt siden 1997. Det kan blive en udfordring, men der kan også vise sig nye muligheder. Og hvad angår AC’s forhandlingskompetence, så har man for sædvane i AC at give kompetencen tilbage til de organisationer, der vælger at forhandle selv. Hvordan vi kommer til at gribe det an, hvem vi skal være i pulje med, og hvem der skal inspirere til fx at videreudvikle på arbejdstidsområdet, som betyder meget blandt jordemødre, det vil vise sig. Det kan vi ikke svare tydeligt på før tættere på 2021. Men vi må forsøge at ændre på vores vilkår og medlemmerne af hovedbestyrelsen er blevet enige om, at det er en vej at gå. Såvel med henblik på uddannelse som med henblik på ændring af løn- og arbejdstidsrammer.

Tillidsrepræsentanter for jordemødrene sidder i MED-udvalg på alle fødeafdelinger og en del har også sæde i med-udvalg på hospitals- og regionsniveau. Hvilken betydning får det for jordemødres indflydelse i disse samarbejdsfora, når Jordemoderforeningen bliver en del af AC?

Det vil også først vise sig tydeligt, når vi kender omfanget af opbruddet fra FH. Vi vil antagelig stå i den situation – som vi allerede står i på en del større arbejdspladser – at pladser i hoved- og regions-MED vil gå til anden side. Men på lokal MED-niveau er vi under alle omstændigheder sikret pladser i kraft af vores antal på fødeafdelingerne.

Nu er det også således, at der i forvejen hyppigere er grund til, at hele medarbejdersiden står sammen, end at man slås indbyrdes. Så det har været hovedbestyrelsens holdning, at skridtet over i AC skal tages, selvom vi umiddelbart kommer til at afgive plads i hoved- eller regions-MED.