Jordemodercentre dropper rygeafvænning

Alle jordemodercentre har en eller flere uddannede rygestopinstruktører, og andelen af jordemødre med kursus i ‘den motiverende samtale’ er steget fra 10 til 29 procent de seneste tre år. Paradoksalt nok er der i samme periode blevet færre jordemodercentre, der tilbyder rygeafvænning til gravide.

Spørger man lederne af landets 40 jorde- modercentre, så har de en klar fornemmelse af, at det går den gale vej. Flere af dem er mere utilfredse med den lokale indsats på rygeafvænningsområdet, end de var for tre år siden, og halvdelen af centerlederne synes, at der mangler både økonomiske og personalemæssige ressourcer på området. Med andre ord: prioritering. Samtidig vurderer kun hver fjerde centerleder – nemlig ti i alt – at de gravide får en klar, præcis og specifik information om rygningens skadelige virkning på fostret og kvinden selv, som Sundhedsstyrelsen ellers anbefaler. På tre fjerdedele af landets fødesteder lever man altså ikke op til denne målsætning.

Sådan tegnes billedet i den spørgeskemaundersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har lavet i samarbejde med Nationalt Center for Rygestop og Jordemoderforeningen. Undersøgelsen følger op på en tilsvarende, der blev gennemført af Tobaksskaderådet i 2000, og udviklingen siden da peger tilsyneladende i flere forskellige retninger.

Positivt og negativt
Noget er ganske positivt. Jordemødrenes viden på området er generelt øget i perioden, hvor 29 procent nu har været på kursus i den motiverende samtale mod kun 10 procent i 2000, og i hvert fald 37 ud af 40 jordemodercentre – nemlig alle der besvarede spørgsmålet – har en eller flere uddannede rygestopinstruktører i jordemodergruppen. Så uddannelsesmæssigt er der sket et vist ryk.Positivt er det også, at flere gravide i antal har fået tilbudt rygeafvænning, fordi nogle af landets største fødesteder har oprettet kurser i perioden. Det gælder således i Københavns Amt, i H:S og på Fyn.

Alligevel konkluderes det i undersøgelsen, at den samlede rygestopindsats på de danske fødesteder og jordemodercentre er mindre i marts 2003 end i marts 2000. Der er nemlig kun 21 jordemodercentre, der tilbyder rygeafvænning i dag mod tidligere 24 (fraregnet de fødesteder, der er lukket i perioden).

Ti af landets fødesteder har droppet rygeafvænningskurserne i eget regi, mens syv har oprettet nye tilbud. Og helt galt er det gået med tilbuddet til de kommende fædre. I dag er der 40 procent ringere chance for, at en rygende partner får tilbudt afvænning i forhold til for tre år siden.

Et sårbart område
Projektkoordinator Astrid Blom fra Nationalt Center for Rygestop kalder udviklingen bekymrende.- Rygeafvænningen er jo et sårbart område, fordi det ikke er en del af jordemødrenes kerneydelse, siger hun og forklarer:

– De seneste tre år har udviklingen sat jordemodercentrene under pres, og det har blandt andet betydet, at der er skåret ned på antallet af konsultationer mange steder. Hvis man har tre konsultationer tilbage ud af de seks eller syv, man havde førhen, så er det klart, at det er vanskeligt at finde tid til at tale om rygevaner med den gravide.

I undersøgelsen angives flere årsager til, at de egentlige rygeafvænningstilbud i jordemodercenter-regi er droppet. To steder er det besparelser, fem steder jordemodermangel, et enkelt sted er rygeafvænningen centraliseret i et generelt borgertilbud, mens to centre forklarer, at det er manglende tilmeldinger til rygestopkurserne, der er problemet.

Slusen skal udvides
Netop rekrutteringen er det punkt, der skal sættes ind på at effektivisere, mener Astrid Blom. Der skal simpelthen sluses flere kunder ind i butikken. – Det skal være sådan, at alle får et tilbud om rygeafvænning meget tidligt i graviditeten. For eksempel kunne de praktiserende læger henvise til individuel rådgivning i jordemoderregi allerede når graviditeten konstateres, og under alle omstændigheder må man sikre, at der er tilstrækkelig tid til den motiverende samtale med gravide rygere ved det første møde med jordemoderen i konsultationen, siger hun.

Astrid Blom mener, at jordemødrene i Danmark samlet set er klædt godt på til at tage sig af selve rygeafvænningen.

– Der er mange kvalificerede og engagerede rygestopinstruktører blandt jordemødrene, bemærker hun.

Men at 29 procent af jordemødrene har været på kursus i den motiverende samtale er ikke nok.

– Hvis ikke det fungerer effektivt på trin et, så når den gravide ryger måske aldrig hen til trin to. Altså til den person, der skal give selve rygeafvænningstilbuddet, understreger Astrid Blom.

Hun afslører, at der lige nu tænkes tanker i Sundhedsstyrelsen og i Nationalt Center for Rygestop, om hvordan denne udfordring gribes an.

– Problemet er, at jordemødrene har hundetravlt. Men det er vigtigt, at oplysning om skadevirkninger ved rygning og den motiverende samtale prioriteres ved den første jordemoderkonsultation, og derfor er det nok her, vi vælger at sætte ind, siger Astrid Blom.

Mest til grupper: 21 jordemodercentre har eget tilbud om rygeafvænning. Heraf tilbyder 10 både gruppekurser og individuel afvænning. 10 tilbyder alene gruppeafvænning, mens et enkelt center satser udelukkende på individuel afvænning.

Flere henvises: Kendskabet til eksterne rygeafvænningstilbud er blevet større blandt centerlederne siden 2000, og tilbøjeligheden til at henvise gravide rygere til tilbud uden for eget regi er også vokset. Det er hovedsageligt apotekernes rygestopkurser og private rygestopklinikker, der anbefales.

Haltende samarbejde: Samarbejdet med de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne er ikke forbedret i perioden. Meget få praktiserende læger henviser gravide rygere direkte til jordemodercentrenes afvænningstilbud, og det er ikke særligt udbredt, at jordemødrene informerer sundhedsplejerskerne om de nybagte mødres aktuelle rygestatus.

Dårligt overblik: Hvor mange gravide ryger? Og hvor mange holder op med det i løbet af graviditeten? Disse simple spørgsmål er der rigtig mange af landets jordemoderledere, der ikke kan besvare. Derfor er en af de klare konklusioner i undersøgelsen, at den systematiske registrering og opdatering af informationer om de gravides rygevaner skal forbedres.

Kilde: "Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/ fødesteder," udgivet i november 2003 af Sundhedsstyrelsen, nationalt Center for Rygestop og Den Almindelige Danske Jordemoderforening. Jordemoderforeningen er repræsenteret med jordemoder Ingrid Schmidt i den nationale referencegruppe omkring gravide, spædbørnsforældre og rygeafvænning. Gruppen er nedsat i juni 2002 på initiativ af Nationalt Center for Rygestop. Referencegruppen arbejder p.t. med et forslag til praksisændring.