Interventioner til fremme af amning – et systematisk review og meta-analyse

Tidligere studier har anslået, at hvis alle nyfødte udelukkende blev ammet de første seks levemåneder og bliver delvist ammet frem til to års alderen, ville 12 % flere børn overleve til deres fem års fødselsdag. Beklageligvis er ammeprævalensen internationalt relativ lav og der er kun sket små fremskridt de sidste årtier. UNICEF anslår, at omkring 40 % af børn under seks måneder ammes fuldt.  

Formålet med denne metaanalyse var at undersøge hvilke forhold/ rammer og interventioner, der bedst og mest effektivt understøtter amning. Studier blev søgt i databaserne PubMed, Cochrane og CABI. Interventionsstudier, der havde til formål at undersøge effekten af indsatser for at fremme amning på effektmålene: initiering af amning, fuld amning ved seks måneder, og/eller amning frem til 23 månedsalderen, blev inkluderet. Rammerne, der blev undersøgt, var: (1) sundhedssystemet, (2) forhold og tiltag i hjem og familie, (3) det omgivende samfund, (4) arbejdspladsen samt (5) faglige anbefalinger og retningslinjer. Interventionen skulle ikke være randomiseret og kunne være udført både i graviditeten og i barselperioden.

I alt blev 23 977 titler identificeret hvoraf 195 studier blev inkluderet. De fleste af disse studier undersøgte effekten af interventioner givet i regi af sundhedssystemet. I forhold til hvor mange, der primært valgte at amme barnet øgede interventioner givet i sundhedssystemet prævalensen med 11 %. ‘Det spædbarnsvenlige hospital’ (RR 1.65; 95 % CI: 1.38-1.97) og gruppe- rådgivning givet af sundhedsprofessionelle (RR 1.20; 95 % CI: 1.11-1.28) havde størst effekt på amning den første time efter fødslen. Generelt sås, at alle interventioner havde en positiv effekt sammenlignet med ingen intervention. For eksempel sås, at frekvensen af fuld amning steg med 44 % som følge af en intervention. Hvad angik både den tidlige etablering af amning, fuld amning og fortsat amning efter seks måneder, blev den største effekt set ved interventioner, som havde afsæt i både sundhedssystemet og i forhold i hjem og familie. Derimod fandt forfatterne ikke, at familie eller anden social støtte havde signifikant indflydelse på fuld amning (RR 0.95; 95 % CI: 0.87-1.02).

Forfatterne konkluderer, at der er behov for stærk politisk vilje og samarbejde på tværs af organisationer for at nå målet om, at halvdelen af alle børn i 2025 ammes fuldt i seks måneder. Fremtidige indsatser kan med fordel bygge på interventioner, der går på tværs af de traditionelle rammer.

Sinha B, Chowdhury R, Sankar MJ et al. Interventions to improve breastfeeding outcomes: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatri Suppl. 2015; DOI:10.1111/apa.13127.

"We considered interventions in five categories based on the 'settings' according to the place of intervention delivery ... These were (i) health systems and services, (ii) home and family enviroment, (iii) community enviroment, (iv) work enviroment, (v) policy enviroment."