Indflydelse på arbejdet

Jordemødre er glade for at være jordemødre. Men de er ikke tilfredse med de betingelser, de har at løse opgaverne under.

De fleste jordemødre er glade for deres arbejde. Faktisk angiver lidt flere i nærværende undersøgelse end i Jordemoderforeningens medlemsundersøgelse fra 2003, at de er glade for arbejdet. Tallet er steget fra 68 til 75 procent. Glæden er størst blandt ledere, instruktionsjordemødre, undervisere og andre, hvor mellem 86 og 89 procent svarer, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres job. Noget anderledes står det til for basisjordemødrene, hvor tallet er 73 procent.

27 procent angiver, at de ’nogle gange’, ’ofte’ eller ’meget ofte’ føler sig fremmede og ligeglade i forhold til deres arbejdsplads. Utilfredsheden skyldes formentlig ikke selve arbejdet, som langt de fleste finder meningsfuldt, men snarere arbejdsbetingelserne.
80 procent af basisjordemødrene angiver, at de er ’engageret i arbejdet’ og at det har ’stor personlig betydning’ for dem.

Blandt de faktorer, der indgår i spørgsmålet om jobtilfredshed, topper ’samarbejdet på arbejdspladsen’. Flere end ni ud af ti er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med dem, de arbejder sammen med. Til gengæld antyder resultaterne, at der ligger uudnyttede ressourcer i og med, at kun 68 procent er tilfredse med den måde, deres evner bruges på.

Ikke overraskende kan tilfredsheden med lønnen ligge på et meget lille sted. Kun hver tiende jordemoder (ledere inklusive) er tilfreds med lønnen. Dårlige arbejdsbetingelser Arbejdet er der ikke noget i vejen med, men de betingelser, det skal udføres under, er bare ikke i orden, mener 43 procent af basisjordemødrene. Ledere, instruktionsjordemødre, scanningsjordemødre mm. er heldigere stillet. Her angiver hver fjerde, at de er ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’ med arbejdsbetingelserne.
Mange forhold kan have indflydelse på jordemødrenes opfattelse af deres arbejdsbetingelser. En af dem er, om jordemødrene oplever, at de har mulighed for at udføre arbejdet på en kvalitetsmæssig forsvarlig måde. På spørgsmålet om jordemødrene oplever, at de har mulighed for at udføre arbejdet, som de mener, det skal, angiver hver fjerde jordemoder, at det har de ’altid’ eller ’ofte’. Hver anden svarer, at det har de ’nogle gange’, mens den sidste fjerdedel oplever, at de ’sjældent’ eller ’aldrig’ kan udføre arbejdet, som de gerne ville.

En anden faktor med betydning for opfattelsen af arbejdsbetingelserne er oplevelsen af, om man har indflydelse på det, man skal lave. Her er det mest markante svar, at blandt basisjordemødrene er det kun 15 procent, der angiver, at de har indflydelse på arbejdstempoet. For lederne gælder det for 57 procent.

Resultaterne tyder på, at jordemødrene har en stor grad af metodefrihed, når det gælder udførelse af arbejdet. Tre ud af fire jordemødre svarer bekræftende på, at de har indflydelse på, hvordan arbejdet skal udføres.

Travlhed og manglende tid til at udføre opgaverne forsvarligt er et gennemgående træk i besvarelserne. 33 procent af basisjordemødrene mener ikke, at de har tid til at behandle opgaverne ’fagligt forsvarligt’ og 44 procent mener, at det er svært at få tid til at behandle klienterne ’menneskeligt forsvarligt’.

Portræt af en jordemoder
Tid en mangelvare

Sine er 42 år gammel. Hun har arbejdet som jordemoder i 13 år på en mellemstor fødeafdeling, hvor de varetager 2.500 fødsler årligt. Sine er glad for sit arbejde og går ofte hjem med en god fornemmelse af at have gjort et godt stykke arbejde. Ifølge ansættelseskontrakten skulle Sine arbejde 32 timer om ugen, men ind imellem tager hun en ekstra vagt — det sker cirka en gang om måneden. Sine føler ind imellem at hendes leder presser hende til at tage flere vagter.

Hun er enig med flertallet af sine kolleger, der ikke synes, at de har tid nok til at udføre arbejdet. Men hun vurderer dog, at der for det meste er tid til at behandle kvinderne både fagligt og menneskeligt forsvarligt. Der er dog en del diskussion på hendes arbejdsplads om, hvorvidt parrene får det nærvær af en jordemoder, som de har brug for.

På Sines arbejdsplads er der også jordemødre, der arbejder betydeligt mere end Sine. De har ofte flere end 20 timers overarbejde om måneden.