ICM 2014: 2015 – og hvad så?

FN’s mål for nedbringelse af mødre- og børnedødelighed ser ikke ud til at blive opfyldt inden 2015. Men verdens lande er på vej, og verdenssamfundet høster viden fra de fremskridt, der hidtil er opnået.

"Kvinder dør ikke af uhelbredelige sygdomme, men fordi samfundet endnu ikke har besluttet sig for at give dem mulighed for at holde sig raske".

Ordene er Ban Kii-moon’s, der er FN’s generalsekretær. Citatet blev brugt adskillige gange på verdenskongressen for jordemødre, der blev holdt i Prag fra den 1. til den 5. juni.

3.800 jordemødre fra 126 lande deltog i International Confederation of Midwives kongres, der var den 30. i rækken. Flere studerende end tidligere deltog i kongressen i Tjekkiet.

En verdenskongres for jordemødre har helt naturligt fokus på det store antal kvinder og børn, der dør i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. 289.000 kvinder dør hvert år, 2,6 millioner børn er døde ved fødslen og 2,9 millioner børn dør indenfor den første måned efter fødslen. FN’s mål om at reducere mødredødeligheden med 75 procent fra 1990 til 2015 er langt fra målet. Foreløbig er mødredødeligheden reduceret med 45 procent og i 2014 dør der dagligt 17.000 færre børn end i 1990. Men seks millioner børn dør stadig hvert år før, de bliver fem år, så der er brug for drastiske initiativer, hvis vi skal nærmere det ambitiøse mål inden for det kommende år.

Dødsfald kan undgås
En stor del af dødsfaldene kan undgås, hvis kvinder har adgang til omsorg og behandling i graviditeten, hvis der have været kompetent fødselshjælp, og hvis der er mulighed for at blive indlagt på hospital ved komplikationer.

ICM samarbejder med jordemødre og jordemoderorganisationer verden over for at sikre kvinders rettigheder og adgang til jordemoderomsorg før, under og efter graviditet.

Verdensorganisationen arbejder ud fra tre grundlæggende strategier: Uddannelse af høj kvalitet, regulering af og lovgivning omkring jordemodervirksomhed samt organisering af jordemødre internationalt og nationalt i foreninger.

På verdenskongressen for jordemødre kunne man vælge mellem mere end 100 præsentationer, symposier og workshops. Præsentationen af 2014 ‘The State of the World’s Midwifery’*, SoWMy, der beskriver tilstanden for fødselshjælpen og kvaliteten af jordemoderhjælpen og jordemødres mulighed for at yde omsorg af god kvalitet til alle kvinder i 73 lav- og middelindkomstlande, var et af kongressens højdepunkter. Den første SoWMy blev præsenteret ved ICM-kongressen i Durban, Sydafrika i 2011, og rapporterne dokumenterer de fremskridt, der er sket og på hvilken baggrund, de er sket. Samtidig sætter rapporterne fokus på de udfordringer, som de 73 lande står overfor.

De har dødsfaldene – men ikke sundhedspersonalet
Mere end 92 procent af alle maternelle dødsfald og alle neonatale dødsfald sker i de 73 lande, mens kun 42 procent af verdens læger, jordemødre og sygeplejersker findes der.

Selvom FN’s mål om nedbringelse af mødre- og børnedødeligheden ikke nås fuldt ud, så viser tallene, at alle lande, bortset fra et, har nedbragt den maternelle dødelighed med i gennemsnit tre procent om året siden 1990. Rapporten konkluderer, at en af årsagerne til denne fremgang er, at mange lavindkomstlande har forbedret adgangen til jordemoderhjælp.

Det primære mål med ‘The State of the Worlds Midwifery’ er at fremlægge evidensbaseret viden om jordemoderfaglig omsorg (midwifery), der kan støtte den politiske dialog mellem regeringer og deres partnere, accelerere arbejdet for at nå FN’s mål, identificere positiv udvikling siden 2011 og være vidensgrundlag for forhandlinger om, hvordan verden kommer videre med FN’s sundhedsmål efter 2015.

Dr. Laura Laski, chef for seksuel og reproduktiv sundhed i UNFPA, sagde ved lanceringen af rapporten, at jordemødre er fronten i kampen for kvinders ret til sundhed og nævnte vigtigheden af, at jordemødre beskæftiger sig med seksuel sundhed, tidlige ægteskaber, antikonception og vold.

Præsidenten for ICM, Frances Day- Stirk, fortalte, at et af hovedbudskaberne i rapporterne er, at jordemødre skal være godt uddannet.

– Uddannede jordemødre og adgang til disse jordemødre giver et land en markant økonomisk forbedring, sagde præsidenten og henviste til et studie fra Bangladesh, der viser, at det man kan spare ved at undlade kejsersnit, hvor det ikke er indiceret, er 16 gange større end det beløb, der skal til for at uddanne jordemødre til befolkningen.

– Det er bare en måde at måle cost-effectiveness ved jordemoderindsats, sagde Frances Day-Stirk.

Fra Pakistan kunne Rafat Jan, Agha Khan University og formand for den pakistanske jordemoderforening, fortælle, at de planlagde at oversætte hovedbudskaberne fra rapporten til at lokale jordemødre.

– Nu er det tid. Vi ved, hvad der skal til, nu skal den viden formidles, sagde hun og kunne med glæde fortælle, at forholdene for kvinder i hendes land er tydeligt forbedrede.

Professor Arul, præsident for fødselslægernes verdensorganisation FIGO, fortalte på mødet, at hans organisation vil brede rapporten og dens budskaber ud på verdensplan.

En repræsentant for SIDA, den svenske pendant til Danida, opsummerede de bevæggrunde, der oftest ligger bag, når et land ikke tilbyder kvinder tilstrækkelig omsorg i forbindelse med reproduktiv sundhed:

– Enten så er situationen, at man ikke ved, hvad der skal til. Eller også har man ikke råd til den nødvendige indsats. Eller også er situationen sådan, at man har råd, men man gør det ikke, sagde den svenske repræsentant for SIDA, der har været bidragsyder til SoWMy.

Kilder:
www.internationalmidwives.org
www.un.org  
www.unfpa.org/public/lang/en/home/publications/pid/17601   

En repræsentant for hvert deltagende land bærer det nationale flag ind på scenen. Flagceremonien er højdepunktet ved åbningen på en ICM verdenskongres. Jordemoder Astrid Moltved fra Skejby bar det danske flag ind.