I Fokus: Pelse Helms Kaae

Dette er første artikel i en ny serie, hvor Tidsskrift for Jordemødre taler med en jordemoder, som har noget på hjerte, som har gjort noget specielt eller som blot er jordemoder. Vi lægger ud med en jordemoder, der har sagt sin faste stilling op på grund af alder. Men som bestemt ikke er færdig med at være jordemoder.

Hvor har du arbejdet som jordemoder?
Efter endt uddannelse i 1975 kom jeg til Charlottenlund Fødeklinik. Da klinikken blev nedlagt i 1978, valgte jeg at søge til Hillerød. Senere kom jeg til Hørsholm, Helsingør og til sidst tilbage til Hillerød Hospital.

Hvordan ser du tillidsrepræsentantrollen?
Tillidsrepræsentanten er et vigtigt bindeled mellem ledelse og medarbejdere. På Hillerød mødes tillidsrepræsentanter, chef og souschefer hver 14. dag. Her diskuterer vi nye tiltag og stemmer dem af, inden de meldes ud. På den måde kan vi få afpudset tingene, så det bliver bedst muligt for alle parter.

Som tillidsrepræsentant kommer du bag om beslutningsprocesserne, og det gør jobbet interessant.

Hvordan har tillidsrepræsentantarbejdet ændret sig?
I dag skal hver tillidsrepræsentant tage sig af flere kolleger. Men der er også kommet noget lovgivningsmæssigt til, som fx sygefraværssamtalerne. De tager tid, men jeg ser dem som en fordel. Det er en mulighed for hurtigere at gribe ind.

I gamle dage forhandlede vi med amtsjordemoderen. I dag er det med jordemoderledelsen, som jo ikke er øverst i hierarkiet og ikke har fuld selvbestemmelse. Det havde amtsjordemoderen heller ikke, men hun havde et netværk i det politiske system, som var nemmere at få dengang, end det er i dag.

Hvad har du specielt arbejdet med som tillidsrepræsentant?
Jeg har arbejdet meget med at få løftet lønnen til den helt almindelige basisjordemoder, der bare passer sit arbejde, men som ikke har specialfunktioner og den slags, der udløser tillæg. Det har krævet meget forhandling.

Et af mine fokusområder har været at få fastholdt tilbageløbsmidlerne* for jordemødrene. Jeg ville gerne, om vi var bedre rustet til det arbejde.

Seniorpolitik er også et spørgsmål, der trænger sig vældigt på i dag. Men det skal ikke være en lokal aftale, som den enkelte skal indgå, det skal være en central aftale.

Kravene til den enkelte er blevet større. I dag er det ikke kun seniorer, der har svært ved at arbejde på fuld tid. Det er også i stor udstrækning gældende for de yngre. I dag ansætter vi oftest unge jordemødre på nedsat tid. Fuld tid er simpelthen for hårdt. Hvis man kompenserede mere for nattevagterne og i øvrigt havde mulighed for at afspadsere mere, så ville det hjælpe meget.

Er kravene til jordemoderfaget ændret?
Kravene er blevet anderledes. I dag fylder dokumentation for meget – det tager tid fra den fødende. Jeg håber, at Sundhedsplatformen på sigt gør det enklere.

Er du færdig med at være jordemoder nu?
Bestemt ikke. Jeg fortsætter som timelønnet. Men jeg vil gerne ud af vagterne, som jo binder en meget. Jeg er blevet 66, og min mand har gået hjemme nogle år, så nu vil jeg gerne være lidt mere sammen med ham.

Jeg har haft verdens bedste job – både som jordemoder og som tillidsrepræsentant.

* Tilbageløbsmidler
Når jordemødre, der har fået lokal løn i form af trin eller tillæg fratræder, eller hvis tillæg i en forhåndsaftale opsiges, fordi funktionen, som der gives tillæg til, bortfalder, frigives der lønmidler. Disse bør genanvendes til løn til jordemødrene, hvis deres andel af den lokale løn ikke skal blive lavere end tidligere. 

Pelse Helms Kaae:
- Jeg har haft verdens bedste job - både som jordemoder og som tillidsrepræsentant