Honorering ved tilkald udenfor planlagt tjeneste

En faglig voldgift gav Dansk Sygeplejeråd medhold i, at tilkald op til en planlagt vagt skal honoreres efter arbejdstidsaftalens §14. Afgørelsen kan også have betydning for jordemødre, der bliver bedt om at møde ind tidligere i en planlagt vagt. Sagen er principiel, da dens afgørelse er med til at beskytte lønmodtageren mod forstyrrelse i fritiden.

"Ved tilkald udenfor planlagt tjeneste forstås tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste".

Sådan lyder §14 i arbejdstidsaftalen mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet, som Jordemoderforeningen er en del af sammen med blandt andre Dansk Sygeplejeråd.

Forskellige opfattelser af hvordan paragraffen skal tolkes, var anledning til, at Dansk Sygeplejeråd indbragte sagen for en faglig voldgiftsret.

Baggrunden for sagen var, at Dansk Sygeplejeråd var blevet opmærksom på, at sygeplejersker ved Randers Hospital alene blev honoreret efter reglerne om overarbejde, når de blev bedt om at møde tidligere ind før en planlagt vagt i stedet for at blive honoreret efter bestemmelsen om tilkald i §14. Honoreringen efter denne bestemmelse vil i mange tilfælde være væsentligt over honoreringen for over arbejde.

De to parter

Sygeplejerådet fandt, at ordlyden i paragraffen ikke kunne efterlade tvivl om, at ansatte, der bliver kontaktet i fritiden med anmodning om at komme på arbejde inden den næste planlagte vagt, skal honoreres som ved tilkald. Dette gælder også, selvom det ekstra arbejde ligger umiddelbart før den planlagte vagt.

Danske Regioner mente derimod, at formuleringen "i umiddelbar forlængelse af planlagt tjeneste" skal forstås som "i umiddelbar tilknytning til planlagt tjeneste". Ifølge arbejdsgiverens fortolkning skulle tilkald før en fastlagt vagt sammenlignes med, når en medarbejder bliver bedt om at arbejde over i forlængelse af en vagt. Argumentet var, at medarbejderen ikke pålægges et ekstra fremmøde, når overarbejde udføres i tidsmæssig sammenhæng med en planlagt vagt.

Tilsvarende sag i Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen havde allerede i 2005 kontakt med – dengang – Amtsrådsforeningen i en tilsvarende sag. Her blev udgangen på sagen, at det pågældende sygehus accepterede, at den jordemoder, der blev kontaktet i fritiden og bedt om at møde tidligere på arbejde end oprindeligt planlagt, skulle honoreres efter bestemmelserne om tilkald.

Samme syn på denne situation havde dommeren i den faglige voldgiftsret, der afsagde kendelse i midten af januar: Overarbejde finder sted i forlængelse af en planlagt tjeneste, mens tilkald finder sted i den ansattes fritid. Hvis man bliver ringet op og bedt om at møde ind tidligere i en planlagt vagt, er det altså tilkald.

Beskyttelse af fritiden

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen glæder sig over afgørelsen.

– Selvom afgørelsen er i tråd med, hvad vi altid har rådgivet tillidsrepræsentanter og medlemmer om, har Danske Regioner åbenbart rådgivet anderledes, og derfor kan der også være jordemødre, der ikke har fået korrekt betaling.

– Derudover mener jeg, at afgørelsen støtter de intentioner, der er i arbejdstidsreglerne om at beskytte medarbejderne mest muligt mod at blive kaldt ekstra i deres fritid. Overarbejde i forlængelse af en vagt kan være nødvendig af hensyn til arbejdets færdiggørelse. Men det bør kun i ganske få tilfælde være nødvendigt at forstyrre medarbejderen i fritiden forud for en vagt. Og det skal honoreringen afspejle, siger Lillian Bondo.

Honorering af tilkald

  • Både fuldtids- og deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling for mindst 6 timer, når de tilkaldes til at give møde tidligere end den planlagte vagt, hvis der op til den planlagte vagt var tale om en fridøgnsperiode eller en søgnehelligdag.
  • For fuldtidsansatte skal der tillige gives 6 timers overarbejdsbetaling, hvis der var tale om en arbejdsfri dag (stregdag) af minimum 24 timers varighed.
  • Derudover skal både fuldtids- og deltidsansatte i alle andre situationer honoreres med minimum 3 timers overarbejdsbetaling.