“Har du planer om at blive gravid?”

En arbejdsgiver spurgte til graviditetsplaner, da to jordemødre søgte job i hans klinik. Det har jordemødrene fået erstatning for, efter at Jordemoderforeningen bragte sagen for Ligebehandlingsnævnet.

En arbejdsgiver må ikke spørge til en jobansøgers planer om at blive gravid, når hun er til jobsamtale. Det slog Ligebehandlingsnævnet endnu en gang fast, da nævnet den 7. november traf afgørelse i en klage, som Jordemoderforeningen på vegne af to medlemmer havde indstillet til nævnet.

Ved to jobsamtaler spurgte speciallæge Tri Nguyen, Gynækologisk klinik i Hvidovre, til ansøgernes planer om at blive gravide. Til den ene jordemoder skrev Tri Nguyen: “Sidste ting jeg vil spørge dig om: har du nogen plan om at blive gravid igen inden for et år efter en evt. ansættelse?”

Til den anden jordemoder skrev han: “Er det sådan, at I planlægger en ny graviditet inden for det næste 1,5 år? Hvis ja, har jeg desværre ingen interesse …”.

Ligebehandlingsprincippet krænket
Det er klart i strid med reglerne i Ligebehandlingsloven at spørge til emner, der giver anledning til, at der udøves forskelsbehandling på grund af køn. En arbejdsgiver må i en ansættelsessituation ikke lægge vægt på, om en ansøger er – eller i fremtiden ønsker at blive – gravid. Da Jordemoderforeningen fik kendskab til forholdet, rettede foreningen i første omgang henvendelse til arbejdsgiver med krav om en erstatning til de to jordemødre. Arbejdsgiveren afviste dette, og sagen blev derfor indbragt for Ligebehandlingsnævnet, der nu har tilkendt hver af jordemødrene 10.000 kr. for den uberettigede behandling, de har været udsat for.

Jordemoderforeningen havde oprindeligt rejst et krav om 25.000 kr. til hver af de to jordemødre. Ligebehandlingsnævnet tilkendte alene en godtgørelse på 10.000 kr., da de lagde vægt på, at Tri Nguyen, efter at Jordemoderforeningen havde henvendt sig om det uberettigede forhold, havde tilbudt de to jordemødre arbejde.

Kontakt Jordemoderforeningen før ansættelse
Jordemoderforeningen har indbragt yderligere en sag mod Gynækologisk Klinik i Hvidovre ved Tri Nguyen for Ligebehandlingsnævnet. Vi forventer en afgørelse i denne sag medio 2017.

Der ud over har Jordemoderforeningen rettet henvendelse til arbejdsgiver i tre andre sager. To af sagerne vedrører fejl i ansættelsesbeviser og manglende opsigelsesvarsel. En sag vedrører manglende løntimer. Der er ikke overenskomst for arbejdet på Gynækologisk klinik i Hvidovre, og løn- og ansættelsesvilkår ligger under det niveau, der normalt er gældende for en autoriseret jordemoder på en klinik. Såfremt man som medlem ønsker at søge arbejde på Gynækologisk klinik i Hvidovre, bør man kontakte Jordemoderforeningen først for en snak om vilkårene i klinikken