Gør erfaringerne aktive

Den lange konflikt trak voldsomt på tillidsrepræsentanternes kompetencer, og i Region Midt valgte arbejdsgiverne at tilbyde et neutralt rum til at få bearbejdet erfaringerne, personlige såvel som organisatoriske.

Konflikten var knapt nok afblæst, før invitationen til en såkaldt erfaringsdialogdag dumpede ind af brevsprækken hos alle berørte tillidsrepræsentanter i Region Midt.

– Vores tillidsrepræsentanter har været kastet ud i nogle vanvittigt svære situationer. De har ikke kunnet dække sig ind under en professionel lederrolle, og det er meget hårdere og mere sårbart, når man skal sætte sig selv på spil. Mange har oven i købet stået meget alene med ansvaret for at få et nødberedskab til at fungere.

Derfor, forklarer erhvervspsykolog Allan Vestergaard, var det vigtigt at få folk indkaldt hurtigt efter konfliktens afslutning – inden der blev lagt låg på den boblende grød af positive og negative oplevelser, som med rettidig bearbejdning rummer et enormt, fremadrettet læringspotentiale. Både for den enkelte og for organisationen.

– Erfaringer er jo ikke erfaringer, før man har haft lejlighed til at reflektere over dem, og min tanke som projektleder var at give tillidsrepræsentanterne mulighed for at få spejlet og reflekteret hinanden hurtigst muligt efter konflikten, forklarer Allan Vestergaard, der er ansat i HR, Organisation og ledelse i Region Midt.

Hjælp til selvhjælp
Kontorchef Per Bo Andersen fra samme kontor understreger, at der var flere formål med erfaringsdialogdagen, der blev afviklet den 23. juni på Gl. Skovridergaard i Silkeborg med omkring 100 af Sundhedskartellets midtjyske tillidsrepræsentanter som deltagere. Heriblandt jordemødrene Karin Riisberg Thomsen fra Skejby og Lotte Thrige fra Viborg.

– For det første ville regionen gerne benytte dagen til at anerkende den indsats, tillidsrepræsentanterne har ydet under konflikten. Det ville vi gerne sige tak for, understreger Per Bo Andersen.

– Dernæst var det vigtigt for os at få vores gode medarbejdere sluset ordentligt tilbage til hverdagen og imødegå en potentiel risiko for udbrænding samt at få givet depechen tilbage til de formelle ledere.

Endelig var regionen interesseret i at skubbe lidt på en erkendelsesproces hos den perlerække af ledertalenter, som konflikten har eksponeret.

– Det var ikke det primære mål med dagen, men nok et underliggende formål. Vi ved i hvert fald godt, hvor vores næste lag af lederaspiranter skal rekrutteres fra nu, siger Per Bo Andersen.

Det neutrale rum
På erfaringsdialogdagen havde tillidsrepræsentanterne lejlighed til at tale frit fra leveren om både nyvundne lederambitioner, psykiske nedbrud og succesoplevelser, mens regionen garanterede, at alt ville komme til at foregå i et neutralt rum, styret af udefrakommende konsulenter.

– Vi synes faktisk, vi fik lavet et rigtig godt koncept, hvor det lykkedes at opretholde det neutrale rum for medarbejderne og at fastholde det fremadrettede fokus, siger Allan Vestergaard.

Hans indtryk er, at tillidsrepræsentanterne tog godt imod tilbuddet og havde glæde af dagen trods en sund portion forhånds-skepsis.

Efter sommerferien er det så ledernes tur til at blive trukket igennem samme mølle, og udgangspunktet her bliver blandt andet det erfaringsdokument, som tillidsrepræsentanterne formulerede den 23. juni.

– Lige nu er det en pærevælling af idéer, men tanken er, at det skal snævres ind på ledernes erfaringsdialogdag, forklarer Per Bo Andersen.

Han forudser, at nogle af temaerne her bliver sikringen af en mere effektiv kommunikationsgang og et eventuelt strategisk samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

– Mange af tillidsrepræsentanterne har fået en bedre forståelse for, hvordan systemet fungerer i løbet af konflikten. De har fået en indsigt i, hvordan alle de små tandhjul griber ind i hinanden, siger Allan Vestergaard.

Det er noget af det, der åbner nye perspektiver.

Citater om erfaringsdialogdagen
”Egentlig burde det vel have foregået i fagforeningsregi, for det kan virke lidt paradoksalt med en debriefing arrangeret af modparten i konflikten. Men det føltes ikke forkert at være der. Jeg synes, det var en rigtig god dag, hvor vi både fik talt om, hvad der havde været svært i rollen som TR og også om alle de positive erfaringer.”
Karin Riisberg Thomsen, TR, Skejby Sygehus

”Til min overraskelse var det rigtig dejligt at være sammen med de andre faggrupper på dialogdagen. Jeg var ellers lidt skeptisk i forhold til at skulle debriefes af arbejdsgiverne, men jeg valgte en positiv tilgang, og jeg synes, det lykkedes dem at etablere et neutralt rum, hvor vi kunne udveksle erfaringer anonymt og frit fra leveren.”
Lotte Thrige, TR, Viborg 

Evaluering OK08
Jordemoderforeningen er gået i gang med en evaluering af OK 08. For det første vil der inden kongressen i november 2008 foreligge en helt konkret forløbsbeskrivelse af overenskomstforløbet. For det andet vil der blive foretaget en mere kvalitativ evaluering. Her vil tillidsrepræsentanterne, hovedbestyrelsen og Jordemoderforeningens sekretariat i løbet af august og september blive interviewet ved enkeltinterview eller fokusgruppeinterview med det formål for øje at få så bredt og nuanceret billede af konflikten som muligt. Data vil blive samlet i en rapport, der kan danne baggrund for planlægningen af en eventuel fremtidig konflikt. Rapporten forventes færdig ultimo oktober 2008.

Udviklingskonsulent Marianne Holm Jessen kommer til at stå for den kvalitative del af evalueringsarbejdet.