Fra FH til Akademikerne

Jordemoderforeningen bliver 1. januar 2020 medlem af AC – Akademikerne. Det får ikke umiddelbart betydning for det enkelte medlem af foreningen. Begrundelsen for at skifte hovedorganisation er et mål om at styrke foreningens forhandlings- og uddannelsesmæssige dagsorden.

Det vrimler med forkortelser i organisationsverdenen.

FH, AC, SHK FTF, LO, TR og MED er nogle af de bogstavskombinationer, som er i spil i forbindelse med Jordemoderforeningens skift af hovedorganisation.

Jordemoderforeningen er frem til 1. januar 2020 medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH*, men overgår derefter til Akademikerne, AC.

Beslutningen om at skifte hovedorganisationen er truffet i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse for at styrke foreningens forhandlings-, sundheds-, fag- og uddannelsespolitiske dagsorden. Beslutningen og muligheden for optagelse i AC blev truffet på baggrund af, at jordemoderprofessionen i 2014 fik en monofaglig kandidatuddannelse på Syddansk Universitet, SDU og desuden rummer en varieret medlemsgruppe af såvel professionsbachelorer som jordemødre med master- og kandidatuddannelse. Jordemødre er også i stigende antal beskæftiget med forskning. Aktuelt har 29 jordemødre en ph.d.-uddannelse og 16 er på vej i forskeruddannelsen.

Jordemoderforeningens medlemmer består også af ledere og privatpraktiserende jordemødre og samlet vurderer hovedbestyrelsen, at interessen for jordemødres vilkår, uddannelse, viden og praksis bedst varetages i et medlemskab af AC, der har et stærkt fokus på mellem- og højtuddannede indenfor både det offentlige, private og liberale område.

Forhandling og overenskomst
AC adskiller sig fra FH ved også at være en forhandlingsorganisation. Det vil sige, at det er AC, der skal forhandle på vegne af Jordemoderforeningen ved overenskomstforhandlingerne på det statslige, kommunale og regionale område i foråret 2021. Hidtil har Jordemoderforeningen forhandlet overenskomst sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet herunder Dansk Sygeplejeråd og en række andre sundhedsfaglige organisationer på disse områder og på statens område i centralorganisationen CO10, Centralorganisationen af 2010. Med overgangen til AC forlader Jordemoderforeningen såvel Sundhedskartellet som CO10, idet AC også er forhandlingsorganisation på alle tre offentlige områder.

De overenskomster, der blev indgået i 2018, er gældende indtil den næste forhandlingsrunde på det offentlige område i 2021. Jordemødre vil altså indtil da være aflønnet efter aftaler indgået af SHK på det regionale og kommunale område og på statens område efter organisationsaftaler indgået af CO10. Jordemoderforeningens aktuelle arbejdstidsaftaler er også gældende indtil overenskomstforhandlingerne i 2021. Andre generelle aftaler om barsel, ferie osv. vil heller ikke blive berørt.

* FH blev dannet 1. januar 2019 ved sammenlægning af Landsorganisationen i Danmark, LO, og Funktionærernes og Tjenestemændenes Forbund, FTF.

FAQ om skift af hovedorganisation

Skal jeg skifte A-kasse og pensionskasse?
Nej, A-kassetilhørsforholdet bliver ikke påvirket af, at Jordemoderforeningen skifter hovedorganisation og vores pensionskasse er stadig Pensionskassen for Sundhedsfaglige, PKA.

Får skiftet til AC betydning for vores lokale aftaler?
Forhåndsaftaler, som er indgået for jordemødre, bliver ikke berørt af overgangen til AC. Derudover er udgangspunktet at lokale aftaler som altid kan opsiges af arbejdsgiver.

Går Jordemoderforeningen alene ud af FH og Sundhedskartellet?
Nej. Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter går også over til AC pr. 1. januar 2020.

Hvad kommer skiftet til at betyde for indflydelse lokalt?
Skiftet af hovedorganisation kommer til at få betydning for jordemødres repræsentation i MED-udvalg (medindflydelse og medbestemmelse) Fra 1. januar 2020 må tillidsrepræsentanter, TR, der sidder i MED-udvalg valgt på en FH-plads (tidligere FTF-plads), forvente at skulle afgive pladsen. Det vil i stedet være muligt at stille op til AC-pladser i MED-udvalg, når der er valg hertil.

Hvad er en hovedorganisation?
En hovedorganisation varetager medlemsorganisationernes interesser i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske og det politiske system, fx i arbejdet i en række råd og udvalg, ved trepartsforhandlinger og høringer i forbindelse med lovforslag osv. I Danmark er der to hovedorganisationer - AC og FH.
AC har 425.000 medlemmer fordelt på 28 medlemsorganisationer, blandt andet DJØF, Magistrene, lægeorganisationerne m.fl.
FH har 1,4 mio. medlemmer fordelt på 79 organisationer, blandt andet FOA, 3F og Dansk Sygeplejeråd.