Fra deltid til fuldtid

En aftale giver deltidsansatte ret til at komme op i tid, når der er ledige timer på arbejdsstedet. Med aftalen i hånden har tillidsrepræsentanterne ved Aalborg Jordemodercenter gjort en aktiv indsats, så de fastansatte nu er på den ansættelsesbrøk, de ønsker.

Lisbet Hammer har været chefjordemoder ved Aalborg Sygehus i godt halvandet år. I perioden har hun kun ansat en enkelt ekstern ansøger i en fast stilling som basisjordemoder, selvom der har været rigeligt med ansøgere. Op mod 40 ansøgere kommer der til både faste stillinger og til de vikariater, der bliver slået op i jordemodercenter, fødeafdeling og barselhotel, der alle bemandes af jordemødre. De fleste faste stillinger går til vikarerne på det nordjyske fødested, men en anden grund til at det er svært for eksterne ansøgere at komme i betragtning til en ikke tidsbegrænset ansættelse, findes i en aftale mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet indgået i 2007.Aftalen giver deltidsansatte ret til at gå op i tid, hvis der bliver permanente timer ledige på arbejdsstedet og hvis den deltidsansattes kompetencer passer med de opgaver, der skal løses. Aftalen er en udløber af trepartsforhandlingerne mellem regeringen, arbejdsgiver- og arbejdstagerparter og har som formål at imødegå mangel på arbejdskraft.

De ledige stillinger puljes

Ved Aalborg Jordemodercenter puljer man ledige stillinger og vikariater. Når der er samlet tilstrækkelig mange ledige stillinger, slås stillingerne op i et samlet opslag.

– Jeg gemmer de stillinger og timer, der bliver ledige i en pulje, og åbner puljen, når der er behov for det — oftest to gange om året. Vi slår stillingerne op, både de faste og vikariaterne, som vi plejer, og så har de deltidsansatte førsteret til timer, hvis der er ledige permanente timer, forklarer Lisbet Hammer.

Ifølge aftalen er det kun ledige permanente timer, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde de deltidsansatte. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at tilbyde timer fra tidsbegrænsede ansættelser til deltidsansatte jordemødre.

Hvis der er ansøgning om flere timer fra deltidsansatte end der er ledige timer, så er det ansættelsesudvalget, der beslutter hvem, der skal have timerne.

Interesse for fultid

Louise Sørensen er tillidsrepræsentant for de ca. 70 basisjordemødre, der er ansat ved Aalborg Jordemodercenter. Arbejdsstedet har i flere år valgt at ansætte jordemødre på nedsat tid, da det giver mere fleksible muligheder for arbejdsplanlægning og nemmere adgang til at dække akut opståede ledige vagter. Den udprægede brug af deltidsansættelser har passet en stor gruppe af de ansatte jordemødre godt, da det også gav dem mere luft i vagtskemaet og mulighed for at vælge ekstra vagter til eller fra. Der var imidlertid også en gruppe jordemødre — særligt nyuddannede — der gerne ville arbejde på fuld tid og det ønske kendte tillidsrepræsentanterne.

– Vi havde mange deltidsansatte i Aalborg og der var stor interesse særligt blandt de unge og dem, hvis livsomstændigheder ændrede sig for eksempel på grund af skilsmisse, for at komme op i tid, da aftalen gav mulighed for det, fortæller Louise Sørensen.

Jordemødrene ved Aalborg Jordemodercenter blev informeret om muligheden for at komme op i tid blandt andet via intern mailkorrespondance og personlig kontakt.

– Jeg greb også fat i de jordemødre, der var på deltid og spurgte, om de var opmærksom på muligheden for at komme op i tid og ved sidste ansættelsesrunde var der fem deltidsansatte, der søgte om at komme op i tid og det er min vurdering, at hovedparten af de fastansatte her i Aalborg nu er på den ansættelsesbrøk, de ønsker, siger Louise Sørensen.

 • ’Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal’ er indgået mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet med virkning fra 1. januar 2008.
 • Deltidsansatte i regionerne, der ønsker at komme op i tid, har mulighed for det, når der er permanente ledige timer på arbejdsstedet.
 • Medarbejdere, der ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden og som opfylder sagligt begrundende krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og -opgaver, har forrang til ledige permanente timer.
 • Hvis flere deltidsansatte medarbejdere har søgt de ledige timer, afgør tjenestestedet, hvem de ledige timer skal tilfalde.
 • Et afslag på en ansøgning om flere timer skal begrundes skriftligt.
 • Afslag må ikke begrundes i barselorlov, da det strider mod intentionen i lov om ligestilling.
 • Både fastansatte og tidsbegrænset ansatte (vikarer) med en ansættelse på en måned eller derover er omfattet af aftalen.
 • Arbejdsgiveren er kun forpligtet til at tilbyde timer, der stammer fra faste ansættelser — permanente timer — men man må også gerne tilbyde midlertidige timer.

Aalborg Jordemodercenter

 • Der er ansat 71 jordemødre i basis-stillinger ved Aalborg Jordemodercenter (inkl. fire vikarer i tidsbegræns-et ansættelse). Hertil kommer afdelingsjorde-mødre, undervisende jordemødre mv.
 • Alle stillinger er besat.
 • Over- og merarbejde afspadseres ofte i samme måned, som det er optjent.
 • Aften- nattimer udbetales. Andre ulemper afspadseres, hvis ikke andet er aftalt individuelt.
 • Når der opslås ledige stillinger og vikariater er der ca. 40 ansøgere.