Forskningsbeholdning m. klare mål

Jordemoderforeningens forskningsbeholdning er nu af en sådan størrelse, at det er muligt at udvide kriterierne for uddeling af penge.

Jordemoderforeningens forskningsbeholdning er nu af en sådan størrelse, at det er muligt at udvide kriterierne for uddeling af penge. Der vil fortsat være mulighed for at søge støtte efter de gamle kriterier, men en del af midlerne vil fra 1. januar 2004 blive prioriteret til projekter, der omhandler følgende:

  • Ledelse
  • Hvad ønsker kvinderne/familien i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel
  • Information
  • Fødselshjælpens organisering
  • Jordemoderfaglige kerneydelser.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse vedtog i august 2003 nye kriterier for anvendelse af forskningsbeholdningen på baggrund af Jordemoderforeningens bud på de nye udfordringer i svangreomsorgen, som kongressen vedtog i november 2002. Det overordnede mål er, at forskningsbeholdningens midler anvendes til at fremme forskning inden for det jordemoderfaglige område og at fremme jordemødres selvstændige arbejde med eller deltagelse i jordemoderfaglige forsknings- og udviklingsprojekter, blandt andet gennem støtte til uddannelse.

Ansøgninger til forskningsbeholdningen vil derfor fremover blive delt op i to grupper:

Gruppe I: hvor der kan tildeles støtte i større portioner, men hvor der er skærpede kriterier med hensyn til emne og til det niveau, hvorpå forskningen skal udføres.

Gruppe II: hvor der tildeles støtte i mindre portioner, og hvor der ikke gælder samme kriterier med hensyn til emne og niveau som i gruppe I.

For at komme i betragtning i gruppe I skal forsknings-/udviklingsprojektet omhandle et eller flere af de indsatsområder, der er udpeget af Jordemoderforeningen. Dette skal dog ikke forstås således, at der vil være tale om "bestilt" forskningsaktivitet.

For at sikre, at det jordemoderfaglige forsknings- og udviklingsarbejde foregår på et kvalificeret niveau, er der i gruppe I også et krav om at forsknings- eller udviklingsarbejdet foregår enten i forbindelse med eller på baggrund af en videreuddannelse på minimum master- eller kandidatniveau.

Gruppe II svarer stort set til de tidligere anvendte kriterier for uddeling af midler fra forskningsbeholdningen.

Kandidater til vurderingsudvalg for forskningsbeholdningen søges
Hovedbestyrelsen vedtog i august 2003 udvidede kriterier for uddeling af midler fra forskningsbeholdningen. I forbindelse hermed er der behov for nedsættelse af et udvalg, der kan behandle indkomne ansøgninger til forskningsbeholdningen.

Udvalgets opgave bliver at vurdere og prioritere indkomne ansøgninger ud fra de vedtagne kriterier, og derefter indstille til Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes.

Udvalget vælges for to år og følger kongresperioden. Dog vil første periode være på tre år. Der afholdes to møder årligt, i januar og august. Der må påregnes nogen forberedelsestid forud for hvert møde.

Udvalget skal sammensættes af:

  • en centerjordemoder
  • jordemoder på ledelsesniveau
  • en instruktionsjordemoder eller en undervisende jordemoder fra en af jordemoderskolerne
  • en jordemoder, der har en videreuddannelse på minimum master- eller kandidatniveau og gerne tilknytning til et forskningsmiljø
  • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent

Jordemoderforeningens udviklingskonsulent er fast medlem af udvalget og sagsbehandler på området. Der skal derfor vælges fire ordinære medlemmer og fire suppleanter.

Yderligere information fås ved henvendelse til udviklingskonsulent Lis Munk på 33 13 82 11 lokal 400 eller lim@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Ansøgning om deltagelse i vurderingsudvalget sendes til DADJ, Nørre Voldgade 90, 1358 København K eller lim@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk senest den 31. oktober 2003.

Ansøgningen skal være vedlagt CV og det skal fremgå hvilken af vurderingsudvalgets poster, der søges.

Indkomne ansøgninger behandles af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse 1. december 2003, hvor udvalget vælges.

Søg om støtte

Ansøgningerne til forskningsbeholdningen vil blive behandlet hvert halve år med ansøgningsfrist 1. januar og 1. august (dette er en ændring fra den nuværende praksis hvor ansøgningerne bliver behandlet løbende).

Ansøgningerne vil blive behandlet af et vurderingsudvalg, der derefter indstiller til hovedbestyrelsen, hvilke ansøgninger der kan støttes.

Da der i gruppe I er tale om uddeling af større beløb, vil der være forholdsvis høje krav til ansøgningernes indhold.