Forskning på vej i Danmark

Uafhængigt af hinanden har jordemødre og læger tilknyttet henholdsvis Skejby Sygehus og Herlev Hospital taget initiativ til projekter, der skal undersøge virkningen af selvhypnose, som deltagerne får indsigt i ved kurser i graviditeten.

Herlev Hospital
På Herlev Hospital er Gitte Toft,uddannelsesansvarlig jordemoder,leder af forskningsprojektet,der er støttet økonomisk af VIFAB (Viden- og forskningscenter om alternativ behandling). Pengene skal efter planen dække udgifterne i forbindelse med projektet. Ideen til projektet kommer fra chefjordemoder Ingelise Andersen og fra tre af afdelingens jordemødre, der har uddannet sig i klinisk hypnose og ønsker at praktisere det i fødselshjælpen. Erfaringer med den udbredte brug af epiduralblokade har også været medvirkende til at undersøge den alternative metode til smertelindring, fortæller Gitte Toft.

Formål: Projektet på Herlev Hospital har som sit primære formål at undersøge om træning af selvhypnose har en gavnlig effekt under fødslen, så behovet for rygmarvsbedøvelse mindskes.

Sekundære effektmål: Brug af syntocinon til vestimulation, anlæggelse af vaccum, extractor, akut sectio, apgar score, måling af status på navlesnorsblod samt fødslens længde.

Design og metode: Projektet er en randomiseret og kontrolleret undersøgelse, der prospektivt skal undersøge effekten af selvhypnose sat over for en kontrolgruppe, der modtager konventionel fødselsforberedelse. Der skal i alt indgå 100 gravide; 50 i interventionsgruppen og 50 i kontrolgruppen.

De gravide informeres skriftligt ved første jordemoderkonsultation om muligheden for at deltage i projektet. Kun førstegangsfødende med en forventet normal graviditet og fødsel kan indgå i projektet. Gravide med tidligere sociale eller psykiatriske problemer, BMI over 30 med særlige problemer og gravide under 20 kan ikke indgå i projektet. Efter individuelle interview udvælges 100 gravide, der randomiseres til:

  • Interventionsgruppen, hvor deltagerne gennemgår et kursusforløb a 6 gange 2 timer. Deltagerne indføres i hypnoseteknikken og undervises i selvhypnose. Der optages en cd fra træningen, som kvinderne kan bruge til støtte for selvhypnose ved fødslen. Kurserne varetages af tre jordemødre, der er uddannet i klinisk hypnose.
  • Kontrolgruppen, hvor deltagerne får afdelingens standardtilbud i fødselsforberedelse.

Graden af fødselssmerte måles ud fra VAS-skala.

Der gennemføres fokusgruppeinterview seks uger efter fødslen.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet.

Skejby Sygehus

Jordemoder Anette Werner skal i forbindelse med sit ph.d.-studie undersøge virkningen af selvhypnose som smertelindring ved fødslen på Skejby Sygehus. Studiet er støttet af Nordea fonden, Aase og Ejnar Danielsens fond, Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Beslutningen om at undersøge selvhypnosen ligger blandt andet i ønsket om at undersøge og dokumentere virkningen af en ikkemedicinsk teknik, der kan supplere eksisterende metoder som for eksempel epiduralblokaden.

– Med et fødselstal på 64.000 er det en yderst relevant samfundsopgave at tilstræbe, at fødende får en hensigtsmæssig støtte forat forebygge en negativ fødselsoplevelse, siger Anette Werner.

Formål: Formålet med projektet er at undersøge virkningerne af selvhypnose som smertelindring under fødslen med følgende primære effektmål: Brug af epiduralblokade og fødslens længde.

Effekten skal desuden måles på endokrint stressrespons (kortisol målt i spyt), fødslens progression ved ankomst til fødegangen, indgreb under fødslen, infektion under og 6 uger pp., fødselsmåde, fødselsoplevelse (inkl. ved fremtidig fødsel), fødselsdepression, amning og barnet tilstand under fødslen og op til 6 måneder efter.

Design og metode: Alle raske førstegangsfødende over 18 år med forventet normal fødsel vil blive tilbudt at deltage i projektet.

De 800-900 deltagere, der skal indrulleres i projektet, randomiseres til tre grupper:

  • Interventionsgruppen, der modtager tre undervisningsgange i selvhypnose. Ved hver undervisningssession udleveres en cd, som deltagerne skal træne efter hjemme samt en cd til fødslen. Undervisningen forestås af jordemødre med særlig indsigt i hypnose og er planlagt i dialog med det australske HATch-studie. Underviserne følger en fastlagt undervisningsmanual.
  • Gruppe, der modtager tre undervisningsgange i afspænding og opmærksomhedstræning. Undervisningen er opbygget på samme måde som i hypnosegruppen.
  • Kontrolgruppe, der modtager de konventionelle tilbud på Skejby Sygehus.

Deltagerantallet er fastlagt ud fra styrkeberegninger, sådan at det med statistisk signifikans vil være muligt at påvise forskel på grupperne, hvis en sådan forskel findes.

Der måles kortisolniveau i spytprøver på 260 af kvinderne,første gang i graviditetsuge 35, anden gang ved fødslen og tredje gang seks uger pp. Kvindernes oplevelser og andre data indsamles bl.a. via spørgeskemaer, som kvinderne udfylder i graviditetsuge 32-34, samt seks uger og seks måneder pp.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komite og Datatilsynet.