Forskning og udvikling: Nyt Cochrane review om hjemmefødsler

Cochrane har i september 2012 publiceret et opdateret review om planlagte hjemmefødsler versus hospitalsfødsler.

Observationelle studier af stigende metododologisk kvalitet anslår, at det for kvinder med lav obstetrisk risiko er lige så sikkert at føde planlagt hjemme, som at føde ved en planlagt hospitalsfødsel forudsat, at fødslen varetages af en erfaren jordemoder og med samarbejdende obstetrisk back-up i tilfælde af overflytning. Hjemmefødslerne synes endda at være forbundet med færre interventioner og færre komplikationer(1).

Maternel og perinatal mortalitet er så lav blandt lav-risiko fødende, at disse outcomes ikke kan udgøre de primære outcomes i randomiserede, kontrollerede studier. Det ville kræve mellem 10-50 millioner kvinder at vise en forskel på 10-20 procent (1). Det er derfor af interesse at studere forskellen mellem interventioner, komplikationer og mobiditet i kvinder allokeret til planlagt hjemmefødsel versus planlagt hospitalsfødsel (1).

Det nyligt publicerede Cochrane review havde til formål at vurdere resultaterne af randomiserede, kontrollerede studier, der sammenlignede effekten af planlagt hjemmefødsel versus planlagt hospitalsfødsel blandt lav-risiko kvinder. Reviewet fandt dog kun to små studier, der imødekom inklusionkriterierne. Heraf var det kun det ene studie, der medtog resultater. Dette studie var baseret på 11 kvinder og var af moderat metodologisk kvalitet.

Forfatterne konkluderede derfor, at der ikke er stærk evidens fra randomiserede studier til fordel for hverken planlagte hjemmefødsler eller planlagte hospitalsfødsler. Forfatterne argumenterede samtidigt for, at kvaliteten af observationelle studier er støt stigende, hvorfor det kunne synes at være lige så vigtigt at lave regelmæssige systematiske reviews, der inkluderer observationelle studier.

1. Olsen O, Clausen JA. Planned hospital birth versus planned home birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD000352. DOI: 10.1002/14651858.CD000352.pub2.