Foreningens regnskab: Dårligt resultat i 2006

Regnskabsmæssigt var 2006 et dårligt år for Jordemoderforeningen. Flere forhold betinger den skrantende økonomi.

Regnskabsåret 2006 blev et dårligt år for Jordemoderforeningen, kunne hovedbestyrelsen konstatere, da de reviderede regnskaber blev fremlagt på mødet den 30. april. Med et underskud i 2006 på 918.000 kr. blev underskuddet for hele kongresperioden 2005/ 2006 – der blev på 836.000 kr. – 300.000 kr. større end hovedbestyrelsens reviderede budgetter havde spået.

De oprindelige kongresbudgetter udviste et overskud på 140.000 kr. De budgetter reviderede hovedbestyrelsen i oktober 2005, og i januar 2006, så det samlede reviderede budget for årene 2005-2006 kom til at lyde på et underskud på 536.000 kr. Baggrunden for denne nedjustering var bl.a. beslutningen om gennemførelsen af den store arbejdsmiljøundersøgelse i 2006 og uforudsete vikarudgifter i sekretariatet.

I formandskabets og sekretariatets fremlæggelse af dette resultat blev der lagt vægt på, at den almindelige daglige drift i Jordemoderforeningen er mere end i balance — den giver faktisk ”overskud”.

Især tre væsentlige udefrakommende forhold, har givet det negative resultat i 2006. For det første er salget af annoncer til Tidsskrift for Jordemødre igen for nedadgående; tabet i 2006 var 144.000 kr. sammenlignet med 2005. For det andet har en ny måde at beregne moms af fagblade på pr. 1. januar 2006 påført tidsskriftet og foreningen et tab på 110.000 kr. Endelig for det tredje har en negativ kursudvikling på Jordemoderforeningens obligationer givet et samlet tab på 202.000 kr. Samlet forringer disse tre forhold årsresultatet med 456.000 kr.

Kunne det være forudset?
Flere i hovedbestyrelsen ville vide, om ikke man på et tidligere tidspunkt kunne have forudset denne negative udvikling. Formandskabet fandt, at det netop var en vigtig selvstændig pointe, at Jordemoderforeningen er meget sårbar over for udefrakommende ændringer af de økonomiske vilkår. Først i sidste kvartal af året er det muligt at estimere annoncesalget til tidsskriftet realistisk, og først når regnskabsåret er afsluttet, kendes værdien af obligationsbeholdningerne og størrelsen af den moms, skattevæsnet skal have. Yderligere er situationen med den nye momsordning så ”giftig”, at jo færre annoncer, der sælges til tidsskriftet, jo større moms skal foreningen betale.

Hovedbestyrelsen var enig med formandskabet i, at der frem til budgetrevisionen 2007 i august må kigges på, hvordan foreningen kan gøre mere uafhængig af udefrakommende ændringer i de økonomiske vilkår.

Lokale penge
Resultatet for 2006 medfører, at Jordemoderforeningens egenkapital falder fra 2,3 mio. kr. til 1,4 mio. kr. Dette skal dog sammenholdes med, at der i de lokale kredse pr. 31. december 2006 er opbygget en formue på godt 650.000 kr. siden ”nul-stillingen” af kredsenes økonomi i juni 2005.

Sammen med regnskabet for 2006 blev den kritiske revisors rapport fremlagt. Den giver svar på en række konkrete spørgsmål om detaljer i Jordemoderforeningens økonomi og slutter af med en anbefaling om at godkende årsregnskaberne 2006; en opfordring hovedbestyrelsen fulgte.