Foreningens regnskab 2007

– et regnskab der holder i forhold til budgettet

På hovedbestyrelsesmødet den 28. april 2008 blev regnskaberne for Jordemoderforeningen og for Hjælpefonden for 2007 fremlagt.

Regnskabet udviste et underskud på 72.805 kr. Dette underskud skal sammenholdes med et oprindeligt budgetteret underskud på 280.000 kr. — det budget, der blev vedtaget på kongressen i 2006. I august 2007 reviderede hovedbestyrelsen budgetterne og nedskrev det budgetterede underskud til 100.000 kr. Heri var indeholdt forventninger om en rammebesparelse på 300.000 kr., som det også efterfølgende viste sig muligt at realisere.

Samlet set ligger regnskabsresultatet for Jordemoderforeningen for 2007 således indenfor de rammer, der har været udstukket fra kongressen og fra hovedbestyrelsens side.

Garanti- og forskningsbeholdningerne
Garantibeholdningen og forskningsbeholdningen indgår som selvstændige beholdninger i Jordemoderforeningens samlede økonomi. Begge beholdninger administreres af hovedbestyrelsen. Garantibeholdningen udviser i 2007 et underskud på 169.572 kr., der først og fremmest grunder i, at der også i 2007 er ydet Jordemoderforeningen et tilskud på 175.000 kr. til finansiering af en barselorlov i sekretariatet. Forskningsbeholdningens underskud afspejler den bevidste politik, der har været ført i en årrække, om at bruge af de opsparede midler for så stærkt som muligt at støtte forskning og udvikling på jordemoderområdet.

Regnskabet godkendt
Sammen med regnskabet for 2007 blev den kritiske revisors rapport fremlagt. Den giver svar på en række konkrete spørgsmål om detaljer i Jordemoderforeningens økonomi og slutter af med en anbefaling om at godkende årsregnskaberne 2007; en opfordring, hovedbestyrelsen fulgte.

Hjælpefonden
Hjælpefonden har i 2007 et overskud på 24.761 kr. før uddelinger.

Økonomiudvalg
I de lokale kredse var der pr. 31.12. 2007 fortsat en samlet formue på i alt 500.000 kr. Fordelingen kredsene imellem er dog meget forskellig. Hovedbestyrelsen besluttede allerede i efteråret 2007, at tilskuddet til kredsene i 2008 skulle halveres. Dog skulle ingen kreds begrænses i aktiviteter på grund af økonomien. Samtidig så man et behov for at nedsætte et økonomiudvalg, der blandt andet skal se på, hvordan kredstilskuddet skal sammensættes. Kredstilskuddet baseres i dag udelukkende på antal medlemmer i kredsen, men det kan være, at geografi og antal fødesteder også skal have en betydning. Økonomiudvalget nedsættes på hovedbestyrelsens møde i maj.