Forebyggelse takseres

Ændringerne i DRG-takstssystemet kommer også til at afspejle mere specifikke jordemoderydelser som for eksempel fødselsforberedelse og det antal konsultationer, som den enkelte gravide får. Men først skal ydelserne prisfastsættes.

Differentieringen af DRG-takstsystemet for graviditet, fødsel og barsel bliver yderligere udvidet, når de enkelte jordemoderydelser som for eksempel konsultationer, fødselsforberedelse, rygestopintervention og kostvejledning fra 2013 skal opgøres specifikt og udløse DRG-takster til det fødested, hvor ydelsen reelt udføres.

Fra Jordemoderforeningens side er der i den ny model til DRG-afregning lagt vægt på, at forebyggelse og jordemoderbesøg takseres separat. En arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet* arbejder frem til efteråret med at udarbejde definitioner på de forskellige ydelser og derefter kodevejledninger. Fra 1. januar 2012 skal fødeafdelingerne registrere disse ydelser, og på baggrund af denne registrering takstfastsættes jordemoderydelserne og fra 2013 suppleres de 34 obstetriske DRG-grupper af disse takster. De profylaktiske ydelser vil således blive registreret fra 2013.

Definition på jordemoderydelser
Definitionen på jordemoderkonsultationen ligger klar. Her opereres der med to niveauer, basisniveau og udvidet konsultation, der blandt andet kan indeholde rygeafvænning og kvinder med fødselsangst eller psykosociale problemer. Det ligger endnu ikke fast, hvordan fødselsforberedelse skal defineres og om registreringen skal bestå af flere niveauer på dette område.

– Vi har lagt op til, at der kommer en takstbelægning af fødselsforberedelse, men det er fortsat usikkert, hvordan vi definerer ydelsen. Skal man for eksempel skelne mellem audi- torieundervisning og undervisning i grupper, forklarer Charlotte Bjerre, chefjordemoder ved Roskilde Sygehus, og Jordemoderforeningens repræsentant i arbejdsgruppen.

– Det vi arbejder for, er en model, hvor forebyggelse, som for eksempel fødselsforberedelse, også takseres. Sådan som DRG-systemet er sat sammen i dag, er det oplagt for sygehusene at spare på det forebyggende arbejde i svangreomsorgen, fordi det ikke medfører mindre DRG-afregning. Med den ny ordning vil afdelingens indtjening være mindre, hvis man ikke tilbyder fødselsforberedelse og den vil være mindre, jo færre jordemoderbesøg den gravide modtager. På den måde vil det ikke længere være oplagt som det første at spare på forebyggelsen og det har været et mål for Jordemoderforeningen, siger Charlotte Bjerre.

Et andet mål har været at sikre, at det fødested, der faktisk udfører en ydelse, også får betaling for den.

– Det er åbenlyst urimeligt, at det er det fødested, hvor fødslen finder sted, der får hele DRG-taksten, som det sker i dag. Der er mange eksempler på, at gravide går i konsultation ved ét hospital og føder på et andet, og det tager den nye taksering højde for, siger Charlotte Bjerre, der anslår, at fem procent af de gravide og fødende, på den fødeafdeling hun er chef for, enten har modtaget ydelser andre steder eller vælger at føde på andre sygehuse.