Flere penge til far og mor

Den nye barselsorlov betyder en økonomisk forbedring for forældrene, også selvom man vælger den udvidede orlov, hvor man kan blive hjemme med barnet i op til 60 uger efter fødslen. Kvindelige jordemødre beholder deres ret til fuld løn i 24 uger efter fødslen og til at gå fra otte uger før forventet fødsel.

Et helt års barsel på fuld dagpengesats. Det er indholdet i den
omdiskuterede forbedring af barselsorloven, som alle helt nye og
vordende forældre nu er omfattet af. Som kvindelig jordemoder behøver
man imidlertid ikke frygte for, at man skal til at finansiere bleer og
børnetøj med dagpenge. Loven får ingen indflydelse på beskæftigede
jordemødres overenskomstmæssige ret til fuld løn under barsel. Den fulde
løn gælder dog kun indtil 24 uger efter fødslen, som var længden på den
tidligere barselsorlov. Det nye er, at barselsorloven er forlænget, og
at man kan få fuld dagpengesats, hvis forældrenes samlede orlov ikke
overstiger i alt 52 uger.

De 52 ugers barselsorlov er skruet sammen, så man er berettiget til fuld
dagpengesats fra fire uger før og 46 uger efter fødslen, dvs. indtil
barnet er 10 1/2 måned. De første 14 uger efter fødslen er forbeholdt
moren, og de første to uger umiddelbart efter fødslen er forbeholdt
faren. Bruger han ikke sine to uger, er de spildt. De sidste 32 uger kan
forældrene dele.

Jordemødre har ifølge deres overenskomst ret til at gå fra otte uger før
forventet fødsel, men det betyder ikke, at de otte uger skal trækkes fra
de 52, så orloven bliver kortere efter fødslen. De fire ekstra uger før
fødslen får jordemødre oveni. For fædre er vilkårene i den nye
barselsorlov ændret, så de nu kun har eneret på de to uger i forlængelse
af fødslen, og ikke i den gamle ordning på uge 25 og 26 efter fødslen.
For at få løn under barselsorlov er det naturligvis en forudsætning, at
man er i beskæftigelse, og for at få den fulde barselsdagpengesats fra
kommunen skal man være fuldtidsansat. En deltidsansat jordemoder får
beregnet sine barselsdagpenge efter hovedreglen i dagpengeloven, dvs. ud
fra den ansattes ugentlige arbejdstid og timeløn. Er man ansat på 30
timer, får man altså 30/37 del af det fulde dagpengebeløb.

Den retmæssige orlov
De første 14 uger efter fødslen er forbeholdt moren, men de næste 32
uger kan forældrene gøre med stort set, som de vil. Forældrene kan dele
ugerne, holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden.
Én og kun en af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af
de 32 uger. Den udskudte orlov skal afholdes samlet, inden barnet fylder
ni år. Selvom man skifter job, har man stadig ret til at afholde sin
udskudte orlov. Selvom den nye barselsorlov er begrænset til 52 ugers
fuld dagpengesats, er der rig mulighed for at vælge at holde en længere
orlov. De ekstra uger eller måneder er så for egen regning, men man kan
dog vælge at få dagpengene spredt ud, så man får en vis procentdel af
pengene hver måned. De sidste 32 ugers orlov kan forlænges til 40 uger
eller til 46 uger for beskæftigede. Det betyder, at man alt i alt har
ret til at gå hjemme med sit barn i op til 60 uger efter fødslen.

Både mor og far kan hver især holde de 32 ugers orlov. De kan også hver
især få udvidet orloven til 40 uger og for beskæftigede til 46 uger.
Dvs. at barnet kan blive helt op til to år og to måneder, inden det skal
passes ude: (14 + 46 + 46 = 106 uger). Men forældrene kan kun få den
fulde dagpengesats i tilsammen i alt 52 uger.

Den aftalebestemte orlov
Både mor og far kan hver især få lov til at holde de 32 ugers orlov på
et senere tidspunkt, hvis det vel at mærke er aftalt med arbejdsgiveren.
Man kan aftale sig frem til en lang række løsninger, hvis arbejdsgiveren
er med på ideen. F.eks. er det muligt at genoptage arbejdet delvist, mod
at orlovsperioden forlænges tilsvarende. I de nye barselsregler er der
mulighed for at genoptage arbejdet i barselsorloven i op til 29 1/2 time
mod en reduktion i dagpengene.

Hvis man kan nøjes med en kortere orlov end de 52 uger, kan man forsøge
at aftale med arbejdsgiveren, at man udskyder 32 uger eller en del af
dem og afholder dem lidt ad gangen, indtil barnet fylder ni år. Denne
form for udskudt orlov vil dog også kræve aftale med nye arbejdsgivere,
hvis man skifter arbejde.

Strammere regler for varsling
Med den forlængede barselsorlov er reglerne for varsling af længden af
orloven blevet strammere. I den gamle ordning kunne man vente med at
give besked, om man ville tage børnepasningsorlov i forlængelse af
barselsorloven indtil fire uger, før barselsorloven udløb. Nu, hvor
børnepasningsorloven er afskaffet, og der kun er én slags orlov, skal
man give besked om længden af orloven senest otte uger efter fødsel. På
det tidspunkt er det uklart for de fleste forældre, om der vil være en
institutionsplads. For at være på den sikre side kan det måske få nogle
til at vælge udvidet orlov, men det betyder samtidig, at man mister
retten til at udskyde en del af orloven til senere brug.

Flere måder at sammensætte orlov
Beskæftigelsesministeriet har på deres hjemmeside vist en række
eksempler på, hvordan man kan sammensætte sin barselsorlov:

Eksempel 1:

Moren holder de fire uger før fødslen (for jordemødre otte uger), de 14
uger efter fødslen samt 22 uger af de 32 uger. Faren holder to uger i
forbindelse med fødslen. I forlængelse af de 14+22 uger holder moren
restferie og afspadsering i fem uger og genoptager derpå arbejdet. De
resterende 10 uger af de 32 uger udskydes til efter ferien er holdt og
holdes af faren, der endvidere holder tre ugers ferie i forlængelse
heraf.
Barnet er 54 uger, inden det skal passes uden for hjemmet.

Mor: |..4..|…….14…….|………..22………..|..5..|
Far: |.2.| |…..10…..|.3.|

Eksempel 2:
Moren holder de fire uger før fødslen (for jordemødre otte uger) og de
14 uger efter fødslen. Faren holder to uger i forbindelse med fødslen. I
forlængelse af disse to uger, holder faren to af de 32 uger samtidig med
morens 14 uger. Moren holder efter de 14 uger de resterende 30 uger.
Barnet er 44 uger, inden det skal passes uden for hjemmet.

Mor: |..4..|…….14…….|……………30……………|
Far: |.2.|.2.|

Eksempel 3
Moderen holder de 4 uger før fødslen (for jordemødre otte uger) og de 14
uger efter fødslen. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen. I
forlængelse af disse 2 uger, holder faderen 4 uger af de 46 uger
(forlænget orlov 32+14 uger) samtidig med moderens 14 uger. Moderen
holder efter de 14 uger de resterende 42 uger.
Barnet er 56 uger, inden det skal passes uden for hjemmet
Mor:|..4..|…….14…….|…………………42…………………|
Far: |.2.|.. 4..|

Eksempel 4:
Moren holder de fire uger før fødslen (for jordemødre otte uger), de 14
uger efter fødslen samt 10 uger af de 32 uger. Faren holder de to uger i
forbindelse med fødslen. Efter de 10 uger holder begge forældre orlov i
22 uger på halv tid, hvilket skal aftales med arbejdsgiveren på forhånd.
De genoptager således begge arbejdet på halv tid og kan på den måde
skiftes til at være hjemme ved barnet i 22 uger.
Barnet er 46 uger, inden det skal passes uden for hjemmet.

Mor: |..4..|…….14…….|…..10…..|—-22—-|
Far: |.2.| |—- 22—-|

Eksempel 5
Moderen holder de 4 uger før fødslen (for jordemødre otte uger), de 14
uger efter fødslen samt 10 ugers fuld barselorlov af de 32 uger. Faderen
holder de 2 uger i forbindelse med fødslen. Efter de 10 uger genoptager
moderen arbejdet på halv tid mod at de resterende 22 uger forlænges til
44 uger.
Barnet er 68 uger, inden det skal passes uden for hjemmet på fuld tid.


Mor: |..4..|……. 14…….|…..10…..|———-44———-|
Far: |.2.|

Eksempel 6
Moderen holder de 4 uger før fødslen (for jordemødre otte uger) og 10
uger efter fødslen. I de sidste 4 uger af 14 ugersperioden genoptager
moderen arbejdet på halv tid og forlænger samtidig perioden til 8 uger.
Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen. I forlængelse af disse
2 uger, holder faderen de 32 fællesuger samtidig med moderens 8 ugers
barselorlov.
Barnet er 42 uger, inden det skal passes uden for hjemmet

Mor: |..4..|….. 10…..|– 8–|
Far: |.2.| |……………. 32…………….|