Familieambulatoriet er ikke kun en specialafdeling for misbrugere

Familieambulatorierne arbejder med forebyggelse, behandling og rådgivning. En del af ambulatoriernes rådgivende indsats kunne foregå i jordemoderkonsultationerne og hos egen læge.

Familieambulatorierne henvender sig ikke kun til hardcore narkomaner, der for størstedelens vedkommende allerede er kendt i det kommunale og regionale system. Et generelt øget forbrug af alkohol – også blandt kvinder – har gjort det relevant også at fokusere på velfungerende kvinder. Tal fra SFI viser, at 23 procent af kvinder mellem 16 og 24 år har et skadeligt forbrug af alkohol. For de 24 til 44-årige er tallet otte procent. Med stigende velstand har også fulgt et mere afslappet forhold til alkohol, der for en del af befolkningen er blevet til et dagligt forbrug. Samtidig er tidspunktet for første barn skubbet, så vi gennemsnitligt får vores første barn, når vi lige er blevet 29 år.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at kvinder over 30 med en akademisk uddannelse er den gruppe kvinder, der drikker mest under graviditet. Omfanget af gravides indtag af alkohol er i øvrigt mangelfuldt afdækket.

Tidsskrift for Jordemødre har talt med May Olofsson, overlæge og leder af Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

Hvor stor en del af de gravide vil du mene, kunne have gavn af rådgivning og eventuelt behandling i et familieambulatorium?

– Vores målgruppe er alle, der har indtaget alkohol i graviditeten. Sundhedsstyrelsen anbefaler en nul-grænse, fordi vi ikke ved, hvor lidt der skal til for at skade det enkelte foster.

Vil det sige, at gravide, der har været til en fest, før de vidste at de var gravide, og har drukket et par glas vin, vil være i målgruppen for rådgivning fra et familieambulatorium?

– Ja, hvis hun har drukket tre eller flere genstande på en uge eller ved en lejlighed har drukket mere end fem genstande, så vil vi kontakte hende, hvis vi får kendskab til det. Det betyder imidlertid ikke, at hun nødvendigvis skal tilbydes hele pakken fra familieambulatoriet, men at hun skal tilbydes en rådgivende samtale, hvor vi afklarer situationen. Vi kan have den veluddannede jurist, der har råd til at drikke god rødvin hver dag, og hvor hverken hun selv eller hendes omgivelser betragter det som et problem. Når hun bliver gravid, bliver hendes alkoholforbrug til et højrisikoforbrug i forhold til det ventede barn. Hvis der har været tale om et større dagligt forbrug, kan der være behov for nedtrapning med abstinensforebyggende medicin. Alle børn, som har været eksponeret for alkohol i fosterlivet i en mængde svarende til Familieambulatoriets visitationskriterier, vil blive tilbudt opfølgning i Familieambulatoriet i de første år, forklarer May Olofsson.

Jordemødres og lægers viden og holdning
En undersøgelse foretaget på Center for Alkoholbehandling i Århus Kommune i 2009 viser, at kun halvdelen af de adspurgte læger og jordemødre informerer de gravide i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens nul-grænse. Samme undersøgelse viste, at de sundhedsprofessionelles egen holdning til alkohol i graviditeten spillede ind på deres rådgivning. Så længe det er sådan, så er der brug for nogen, der har den korrekte viden, og rådgiver ud fra den, mener May Olofsson.

Vil det sige, at hvis alle jordemødre og læger kendte Sundhedsstyrelsens anbefalinger og konsekvent rådgav i overensstemmelse med dem, så kunne en del af den rådgivende indsats, der gøres i Familieambulatorierne, foregå i jordemoderkonsultationen og hos praktiserende læge?

– Ja, den forebyggende og oplysende indsats kunne ligge i jordemoderkonsultationen og hos egen læge, men jordemødre og læger skal være fagligt klædt på til det og holdningsmæssigt acceptere Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kan jordemødres og lægers manglende rådgivning i overensstemmelse med de officielle anbefalinger hænge sammen med, at vi taler om et tabubelagt emne? Og afholder det de sundhedsprofessionelle fra at henvise gravide til et familieambulatorium?

– Man kan og skal spørge til alkohol på lige vis med, at man spørger til andre forhold. Der er stadig et tabu mod at spørge til alkoholforbrug, men det tabu mener jeg primært findes blandt fagfolk. De gravide vil gerne have, at vi spørger til deres forbrug. Det er svært at forstå, at vi stadig i 2013 kan have svært ved at henvise videre til det sundhedsfaglige tilbud som et familieambulatorium er. Familieambulatoriet er ikke kun en specialafdeling for ”misbrugere” men en specialafdeling for forebyggelse af skader på fosteret forårsaget af alkohol og andre rusmidler og afhængighedsskabende medikamenter, siger May Olofsson.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide ikke drikker alkohol og at kvinder, der prøver at blive gravide for en sikkerheds skyld også holder sig fra alkohol.
 • Anbefalingen er blevet til ud fra et sikkerhedsprincip, idet der ikke findes sikker viden om, hvor den nedre grænse går for, at alkohol har en fosterskadende effekt.
 • Den enkelte kvindes evne til at omsætte alkohol, tidspunkt for indtag i graviditeten og det enkelte fosters sårbarhed spiller ind på, hvorvidt selv en lille mængde alkohol skader.

Familieambulatorier i alle regioner

 • Familieambulatorier blev i 2010 og 2011 etableret i alle regioner efter forbillede fra Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet
 • Der findes familieambulatorier ved Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Næstved Sygehus og Aalborg Universitetshospital. Alle steder er ambulatoriet tilknyttet gynækologisk-obstetrisk afdeling.

Fakta om familieambulatorierne

 • Et familieambulatorium er en tværfaglig, selvstændig enhed, der tager sig specifikt af den specialiserede forebyggende og behandlende svangreomsorg for gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af rusmidler.
 • Familieambulatorierne varetager undersøgelse og behandling af mor og barn i barselperioden.
 • Familieambulatorierne er et supplement til de kommunale tilbud om alkoholog stofbehandling og afvænning.
 • Familieambulatoriets tværfaglige model er også velegnet til at styrke indsatsen for andre grupper af særligt belastede gravide med fx alvorlige psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser. Gravide, der har et afhængighedsskabende forbrug af medicin – fx ved smertebehandling – kan også tilbydes behandling i et ambulatorium.
 • Børn der har været eksponeret for rusmidler i fostertilværelsen følges i ambulatorierne mht. den fysiske og psykosociale udvikling op til skolealderen.
 • Familieambulatoriernes personale er tværfagligt og bestås som hovedregel af læger, jordemødre, psykologer og socialrådgivere.

Økonomi for og data fra familieambulatorierne

 • Familieambulatorierne finansieres via Satspuljemidler frem til 31. december 2014, hvor der vil ske en afsluttende evaluering, hvorefter de overgår til permanent finansiering over regionernes bloktilskud.
 • Aktiviteterne i Familieambulatorierne har hidtil været meget sparsomt registreret. Der findes derfor ikke statistik over resultaterne i indsatsen.
 • En landsdækkende fælles kliniske kvalitetsdatabase, FA-databasen, er i sommeren 2013 taget i brug. FA-databasen sikrer bl.a., at der nu kommer data inden for familieambulatoriernes arbejdsfelt, som kan anvendes til dokumentation, kvalitetssikring, videreudvikling og forskning. Den første database afrapportering vil finde sted den 1. oktober 2013.

Alkohol og fosterskader

 • Den alvorligste alkoholskade er et føtalt alkoholsyndrom, som omfatter vækstretardering, at barnet får karakteristiske ansigtstræk, og at de har symptomer på hjerne-skade.
 • Børn med føtalt alkoholsyndrom kan derudover have andre medfødte misdannelser, fx medfødt hjertefejl, klumpfødder og misdannelse af kønsorganer.
 • Alkohols indvirkning på et foster ser ud til at være dosisafhængig, dvs. at et lavere alkoholforbrug kan give mindre skader som fx lettere adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder og andre mindre neurologiske påvirkninger.
 • Disse skader kan ofte ikke konstateres ved fødslen, men konstateres først, når barnet når skolealderen og udviser indlæringsmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser, der fx vil blive diagnosticeret som ADHD-forstyrrelser.
 • Der eksisterer ikke officielle opgørelser over børn med alkoholrelaterede skader ved fødslen.

<//font><//font><//font><//strong>