Familieambilatorium i alle regioner

Regionerne har forpligtet sig til at etablere familieambulatorier, der i samarbejde med kommunerne skal følge gravide med misbrugs- og/eller psykiske problemer. Fælles for familieambulatorierne er tilbuddet om tværfaglige teams, som alle arbejder samme sted. Det letter sagsgangen og aflaster den gravide. Ambulatorierne skal indrettes efter en model fra Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og finansieres i første omgang af midler fra satspuljen. Når familieambulatoriefunktionerne er etableret i alle regioner, og initiativet er evalueret, vil de overgå til bloktilskuddet.

Region Midtjylland åbnede den 1. oktober sit familieambulatorium. Der vil være tilknyttet 3-4 fuldtidsansatte jordemødre i familieambulatoriet på Skejby Universitetshospital og 1 fuldtidsansat jordemoder på Herning Sygehus, der har satellitfunktion fra Skejby Universitetshospital.
Familieambulatoriet er så småt startet op, men flytter til nye lokaler i januar 2011.
I december 2010 kører der et pilotprojekt på Skejby, hvor alle fødende vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema om rusmidler for at søge at give et estimeret bud på antal gravide, der har behov for hjælp via familieambulatoriet.

Region Nordjylland åbnede familieambulatorium i oktober. I de sidste 20 år har der været et baggrundsteam på Aalborg sygehus, som havde særligt fokus på samme målgruppe. Man har i region Nordjylland valgt at tage udgangspunkt i erfaringerne fra baggrundsteamet, dog med den store forskel at alle instanser nu er samlet på sted. Der er ansat to distriktsjordemødre i familieambulatoriet, med 1 uges vagt ad gangen, men med overlap om mandagen. De gravide følges af de to jordemødre og vil i de fleste tilfælde også føde med en af de jordemødre. Desuden er det nyt, at børnene/familierne vil blive fulgt af pædiater og psykolog efter fødslen. Man har set en stigning i antal af sager efter familieambulatoriet åbnede. Stigningen skyldes formentligt medieomtale og temadage for kommunerne og jordemødrene om det nye tilbud.

Region Sjælland er i planlægningsstadiet, men det er vedtaget at familieambulatoriet vil ligge på Næstved Sygehus. Der indgås samarbejdsaftaler med de andre fødesteder i regionen. Man regner med at kunne ansætte 1,4 jordemødre fordelt på minimum to personer. Desuden har man budgetteret med to leasede biler, så de tværfaglige teams kan være opsøgende i deres kontakt til de gravide.

Region Syddanmark. Familieambulatoriet er forankret i Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH. OUH indgår i et formaliseret samarbejde med sygehusene i Esbjerg, Sønderborg og Kolding for at sikre et decentralt tilbud, der tager hensyn til regionens geografi. Den faglige og administrative ledelse af Familieambulatoriets aktiviteter finder sted på OUH, men personalet på de samarbejdende enheder er ansat decentralt. Jordemodernormeringen er på 2,0, men hvorvidt disse stillinger skal deles ud på flere end to vides endnu ikke.

Region Hovedstaden har hidtil haft et Familieambulatorium på Hvidovre Hospital med udefunktion på Rigshospitalet og har dækket 2/3 af regionen. Nu udvides tilbuddet til hele regionen og der etableres derfor udefunktion på henholdsvis Hillerød Hospital og Herlev Hospital. Udefunktionerne består af tværfaglige teams, hvor alle medarbejderne er ansat på Hvidovre Hospital, som så tager ud på de andre hospitaler, for at møde de gravide og deres familier der. Aktuelt er der blevet opnormeret til 4 fuldtidsjordemødre i Familieambulatoriet. Det forventes at de nye udefunktioner vil starte op i januar 2011. Hvidovre Familieambulatorium har siden januar 2010 modtaget gravide fra hele regionen og har fået anvist 236 nygravide frem til november 2010.