Fælles visitation for Hovedstadsområdet

176 gange blev en fødende i 2014 viderevisiteret i Region Hovedstaden på grund af manglende kapacitet på det oprindeligt planlagte fødested. Det skal en
fællesvisitation være med til at afhjælpe.

Politikere stod senest i slutningen af februar i kø for at beklage de mange overflytninger af kvinder i fødsel, der finder sted i Region Hovedstaden. Overflytningerne sker, når kapaciteten som følge af mangel på jordemødre er brugt op på det fødested, hvor kvinden er planlagt til at føde.

I 2014 blev 176 omvisiteret i fødsel ud af de 20.406 fødsler, der fandt sted i Region Hovedstaden. Flertallet af de kapacitetsbegrundede overflytninger fandt sted fra Hvidovre Hospital og fra Rigshospitalet.

I efteråret 2014 vedtog de regionale politikere i regionen at ændre på optageområderne, så kapaciteten på de enkelte sygehuse svarede til efterspørgslen.

De nye optageområder blev effektueret fra 1. december 2014. Det betød blandt andet, at Egedal og Lyngby Tårbæk kommuner nu hører til Nordsjællands Hospital mod tidligere Herlev, og at kvinder fra Frederiksberg Kommune, der tidligere hørte til Rigshospitalet, skal føde på Herlev Hospital. Kvinder, der allerede er visiteret, forbliver som udgangspunkt på det valgte fødested.

Det blev desuden besluttet at oprette en fælles visitation for regionens fødesteder – bortset fra fødestedet på Bornholm. Fællesvisitationen blev indviet i midten af marts, hvor et nyt it-værktøj – designet specielt til opgaven – skal beregne det kommende antal fødsler i forhold til optageområder, de enkelte fødesteders kapacitet samt det lovmæssige krav om frit valg af sygehus.

Hvert af de fire fødesteder stiller en jordemoder til rådighed en dag om ugen til fællesvisitationen, der geografisk er placeret på Gentofte Hospital.

Grunden til at oprette en fælles visitation er, ifølge chefjordemoder Ingelise Andersen fra Herlev Hospital, behovet for en mere jævn fordeling af fødslerne på regionens fire store fødesteder: Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Nordsjælland Hospital. Fødestederne har indtil nu selv stået for visitationen, der i praksis foregik på den måde, at det enkelte fødested tog de fødende, der blev henvist til dem, eller som selv henvendte sig på stedet med ønske om at føde der. En fælles central visitation skal sikre, at visitationen sker uden om det enkelte fødesteds interesser.

– Det er blandt andet hensynet til frit valg af fødested, der begrunder oprettelsen af en fælles visitation, forklarer Ingelise Andersen, der har været med til at designe det ny it-værktøj og til oprettelse af den centrale visitation.

Foreløbig er ændringen af optageområderne ikke slået fuldt igennem, viser tal over overflytninger for de første to måneder i 2015, hvor tal fra Region Hovedstaden viser, at mindst 16 fødende blev visiteret videre på grund af kapacitetsproblemer. Heri indgår ikke eventuelle overflytninger fra Rigshospitalet. Fødselsrokaden forventes at have fundet sit leje 1. juni i år, hvor flertallet af gravide indskrevet før 1. december 2014 har født.

Folketinget bevilgede på finansloven for 2015-2017 en ekstra bevilling til at afhjælpe travlhed på fødegangene. Pengene for 2015 bliver ifølge oplysninger fra Danske Regioner først udmøntet i 4. kvartal.