Fakta om vold og graviditeten

Der er store udsving i antagelserne om, hvor mange kvinder, der udsættes for vold af deres partner. Både fordi der er store kulturelle forskelle, samt forskelle i normer og værdier, og fordi de voldelige overgreb defineres og måles på vidt forskellige måder. Det er samtidig vigtigt at huske på, at selvom volden har en social slagside, forekommer den i alle samfundslag. WHO anslår, at mellem 1 og 28 procent af gravide på verdensplan udsættes for vold af deres partner (1).

Vi har heller ikke eksakte danske tal, men vi ved fra en undersøgelse blandt gravide fra blandt andet Rigshospitalet, at 20 procent af kvinderne havde været udsat for overgreb (fysiske/ psykiske og/eller seksuelle) som voksne (2). Der blev i dette studie dog ikke spurgt til, hvem der havde begået overgrebet, hvorfor det ikke nødvendigvis har været en nuværende eller tidligere partner, ligesom man heller ikke kan slutte, at overgrebene er begået under graviditeten. Man kan ud fra undersøgelsen dog komme en smule tættere på en antagelse om, hvor mange gravide (på Rigshospitalet), der har været udsat for en eller flere voldelige episoder i tæt relation til deres graviditet, idet 3,3 procent af kvinderne svarede bekræftende til, at de havde været udsat for vold inden for de seneste 12 måneder (adspurgt ca. i 15.-20. graviditetsuge). Et andet studie anslår, at 2 procent af gravide danske kvinder har været udsat for fysisk eller seksuel vold (3), men dette studie er behæftet med store metodologiske problemer, og giver anledning til at tro, at tallene er stærk undervurderede. Vi må generelt formode, at de tal, vi har adgang til, er stærkt underrapporterede.

Øget risiko for en lang række komplikationer
Det nye metastudie, der bliver omtalt i artiklen på side 28, viste en tydelig sammenhæng mellem vold og risikoen for præterm fødsel og fødsel af et undervægtigt barn. Desværre er disse ikke de eneste risici, der er forbundet med, at gravide udsættes for vold.

Adskillige studier viser igen og igen en øget risiko for både spontane og provokerede aborter, ligesom graviditeten, hos kvinder der udsættes for vold af deres partner, også i højere grad er uplanlagt.

Tilsvarende har man vist, at seksuelle overgreb (her målt ud fra et livstidsperspektiv) er associeret med en øget risiko for, at kvinden oplever mange graviditetskomplikationer (4).

Partnervold under graviditeten er associeret til fatale udkomme for både den gravide og for fosteret på grund af blandt andet traumer mod abdomen. Det er således vist, at kvinder, der rapporterer partnervold i graviditeten, har en 32 gange øget risiko for graviditetstraumer og en 5 gange øget risiko for abruptio (5).

Desuden er fysisk, psykisk og seksuel vold under graviditeten associeret til negativ sundhedsadfærd og højere niveauer af stress, angst, depression, selvmordsforsøg, og sandsynligvis til mangel på tilknytning til barnet og lavere forekomst af amning. Et longitudielt studie viser samtidig, at moderens stressniveau under graviditeten kan prediktere emotionelle- og adfærdsproblemer hos barnet fire år efter fødslen.

Det, at børn er direkte eller indirekte vidner til vold mellem mor og far, kan ligeledes føre til myriader af fysiske sundhedsproblemer hos børnene (6), sandsynligvis medieret af en kronisk aktivering af HPA-aksen, mens andre studier også viser, at telomererne – de beskyttende endestykker på kromosomerne – synes at blive forkortet hos børn, der udsættes for psykosociale belastninger (kortere telomerer er associeret til øget sygelighed og dødelighed) (7).

Referenceliste:

1.       /wp-content/uploads/2019/1/bg-logo.png 

2.       Lukasse M, Schroll AM, Ryding EL, Campbell J, Karro H, Kristjansdottir H, Laanpere M, Steingrimsdottir T, Tabor A, Temmerman M, Van Parys AS, Wangel AM, Schei B. Prevalence of emotional, physical and sexual abuse among pregnant women in six European countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jul;93(7):669-77

3.       Devries KM, Kishor S, Johnson H, Stöckl H, Bacchus L, Garcia-Moreno C, et al. Intimate partner violence during pregnancy: prevalence data from 19 countries. Reproductive Health Matters, 2010, 18(36):1-13

4.       Sexual violence and pregnancy-related physical symptoms. Lukasse M1, Henriksen L, Vangen S, Schei B. BMC Pregnancy Childbirth. 2012 Aug 11;12:83.

5.       Leone et al. Effects of intimate partner violence on pregnancy trauma and placental abruption. Journal of Womens health, 2010,19(8);1501-1509

6.       Bair-Merrit et al. Silent Victims – An epidemic of childhood exposure to domestic violence, The New England Journal of Medicine, 2013:369(18);1673-1675

7.       Næss, Kirkengen. Er en belastet barndom knyttet til kortere telomerer?Tidsskrift for den Norske Legeforening, 2015:135;1356-1360