Fakta om arbejdsskader

Arbejdskader

  • En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. Personskaden kan være fysisk eller psykisk eller en blanding af begge dele. Vær opmærksom på, at hvis du har været ude for en arbejdsulykke, så er det som udgangspunkt ikke dig, men din arbejdsgiver, som skal anmelde.
  • Arbejdsgivere er ifølge loven forpligtet til at anmelde en arbejdsulykke til sit forsikringsselskab senest ni dage efter, ulykken er indtrådt eller senest på fem ugers dagen for ulykkens indtræden, hvis den tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage arbejdet i fuldt omfang på dette tidspunkt.
  • Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse om anerkendelse af en arbejdsulykke. De træffer desuden afgørelse om evt. ret til erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.
  • En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Vær opmærksom på, at hvis du har fået en erhvervssygdom, så er det som udgangspunkt ikke dig, men din læge eller tandlæge, som skal anmelde. Arbejdsgiver har ingen forpligtelse til at anmelde den.

Erstatning

  • Kommer man ud for en arbejdsskade – ulykke eller erhvervssygdom – er det vigtigt at kunne dokumentere skaden ved eksempelvis en lægeundersøgelse, fordi man som skadelidt har bevisbyrden. Skaf dokumentationen så hurtigt som muligt, så der ikke bliver tvivl om årsagssammenhænge.
  • For personskader sket efter 1. januar 2020 stilles der ikke længere krav om, at hændelsen skal have medført behandling eller behov for behandling.
  • Anerkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, kan der ydes erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne – enten midlertidigt eller varigt. Under sagens behandling kan nødvendige udgifter til helbredende behandling refunderes.

Anmeldelsen

Både arbejdsulykker og erhvervssygdom anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på www.aes.dk

Arbejdsskadesager i Jordemoderforeningen

I løbet af 2020 har der været otte nye arbejdsskadehenvendelser i Jordemoderforeningen. Syv sager er endeligt afsluttet, og der er nu ti aktive sager, som afventer behandling i enten Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. Sagerne, som Jordemoderforeningen har hjulpet med, omhandler alt lige fra PTSD og belastningsreaktioner til faldskader og skulderskader. Der kan sagtens være flere arbejdsskadesager, som Jordemoderforeningen ikke kender til.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant og Jordemoderforeningen

Hvis uheldet er ude, og man har været udsat for enten en arbejdsulykke eller har pådraget sig en erhvervsbetinget lidelse, er det en god ide at få professionel bistand.

Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant og din leder.

Jordemoderforeningen kan tilbyde medlemmerne konkret bistand med en sag, uanset om den allerede er anmeldt eller er under behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Jordemoderforeningen repræsenterer typisk det enkelte medlem som fuldmagtshaver, hvilket betyder, at foreningen har adgang til alle sagens oplysninger og har adgang til at besvare alle henvendelser i sagen. Jordemoderforeningen kan desuden bistå med indsamling af den nødvendige dokumentation, så sagen bliver oplyst så godt som muligt.

Hvis du er sygemeldt med stress, kan du også kontakte Jordemoderforeningen for råd og vejledning. Ofte kan man i samarbejde med ledelse og egen læge få en henvisning til psykologsamtaler hos Arbejdsmedicinsk Klinik, nogen hospitaler har et samarbejde med Falck Healthcare og andre har selv ansat psykologer i Rådgivning for Ansatte eller i form af andre ordninger.