Etikkoden til revision

Jordemoderforeningens etikkode skal ses efter i sømmene. Et udvalg skal vurdere, om etikkoden er tidssvarende i forhold til de udfordringer, jordemødre står over for i dag.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse besluttede på sit hovedbestyrelsesmøde den 15. juni 2009 at nedsætte et udvalg, som skal gennemarbejde foreningens etikkode.

Udvalget skal se på, hvordan vi kan fremme etiske overvejelser i jordemoderarbejdslivet. Vi ved fra uddannelsesstederne, at etikkoden bliver brugt og diskuteret meget. På den måde er etikkoden et vigtigt redskab til at opbygge en fælles professionsetik. Det fælles billede og den identitet, som skabes gennem socialiseringen på jordemoderuddannelsen, er vigtig for den enkelte og for gruppen af jordemødre, såvel som for den udøvelse af jordemoderarbejdet, der finder sted på baggrund af uddannelsen i den danske sundhedssektor.

Etikkoden er med til at definere de studerende som jordemødre. Det, der er rigtigt interessant er, i hvor vid udstrækning etikkoden bliver en integreret del af jordemoderens hverdag, når hun kommer ud i praksis med sin autorisation i hånden. Glemmer jordemødre, at der er en mulig tilgang til debat af etiske dilemmaer, når de har været i praksis igennem længere tid? Og i givet fald hvorfor? Eller er etikkoden en så selvfølgelig del af hverdagen, at det aldrig er nødvendigt at nævne etikkoden med eksakte ord? Hvad gør arbejdspladssocialiseringen i forhold til at fastholde det fokus, som etikkoden er udtryk for?

Med strateginotatet* i hånden og klart i bevidstheden skal udvalget kigge på, om etikkoden i dets nuværende form er tidssvarende. Jordemoderfaget står overfor en række udfordringer og muligheder, som også spiller ind på en fremtidig brug af en etikkode. Hele den teknologiske udvikling indenfor jordemoderfaget rejser nye etiske spørgsmål i dagligdagen for jordemødre, ligesom der i de kommende år vil ske en udvidelse af jordemødres arbejdsområde indenfor reproduktiv sundhed.

Udvalget skal arbejde med selve etikkoden — herunder sprogbrug og opsætning — samt med etiske problemstillinger for bedst muligt at kunne gøre en etikkode tidssvarende for alle jordemødre uanset arbejdsform og sted. For at få en tæt kobling til den praktiske hverdag efterlyser udvalget eksempler på de etiske dilemmaer, som jordemødre befinder sig i. Du har sikkert gjort dig etiske overvejelser under og efter forskellige situationer, og dem vil vi gerne høre om. Send en beskrivelse til Jordemoderforeningen. Vi offentliggør ikke beskrivelserne, som vil blive behandlet fortroligt i udvalget.

* Strateginotat
Jordemoderforeningens strateginotat er blevet til på baggrund af en kongresbeslutning i november 2008 og den efterfølgende store medlemsinvolvering rundt omkring i landet og en endelig drøftelse på Landskonferencen for tillidsrepræsentanter i maj 2009. Papiret er retningsgivende for Jordemoderforeningens arbejde i de kommende seks år. Det er en beskrivelse af, hvor der skal ændringer til, og disse ændringer er lagt frem med tentative tidsperspektiver.
Læs strateginotatet

Etikudvalget består af:

  • Randi Iversen, vicechefjordemoder
  • Lene Toxvig, jordemoderlærer
  • Kirsten Faaborg, jordemoderlærer
  • MieKvist, jordemoder
  • Line Stilling Denholt, jordemoder 
  • Lillian Bondo, landsformand.


Beskrivelser sendes til lib@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk inden den 1. oktober 2009. Mærk gerne emnefeltet ’etik’.