Endeligt farvel til kendt jordemoder-ordning i Region Sjælland

Region Sjælland opsagde lokale aftaler om kendt jordemoder-ordningerne ultimo 2016. Årsagen var blandt andet uenighed om, hvor meget de kendte jordemødre kunne bruges i det konventionelle system. Nu har regionen truffet endelig beslutning om, at ordningen ikke genopstår.


Regionsformand Jens Stenbæk skrev i slutningen af 2016 i forbindelse opsigelsen af kendt jordemoder-aftalerne i et fælles notat med Jordemoderforeningen, at „Da fødende har forskelligt behov og ønsker, er det hensigtsmæssigt, at der fortsat opretholdes forskellige tilbud, herunder en ordning med kendt jordemoder“*. Et udvalg bestående af vicedirektørerne og chefjordemødrene i regionen blev derefter nedsat med det dobbelte formål at forbedre det generelle tilbud og at sætte øget fokus på de udsatte gravide. På baggrund af gruppens arbejde har Region Sjælland nu meldt ud, at der ikke mere kommer til at være kendt jordemoder-ordninger i regionen.

Et ensartet tilbud
Udvalget er kommet frem til, at der skal være et ensartet tilbud i hele regionen. Regionen ønsker i første omgang at fokusere særligt på tilbuddet til niveau 3 gravide, som tidligere var indeholdt i kendt jordemoder-ordningen. Per Bennetsen, som er administrerende direktør i Region Sjælland, siger:

– De bærende kriterier for os er at tilbyde et ensartet fødselstilbud af høj kvalitet på alle Region Sjællands fødesteder, at bruge vores samlede ressourcer på fødeområdet bedst muligt og at have et særligt fokus på de mest sårbare fødende. Det er baggrunden for, at vi har valgt ikke at forsætte med kendt jordemoder- ordningen.

Men ensartethed er ikke løsningen ifølge kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard:

– Regionen ønsker, at tilbuddet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel skal være ens i hele regionen. Selvfølgelig giver det mening, at regionens borgere skal have det samme tilbud. Men netop dette afsæt ser jeg måske også som en af årsagerne til, at man i arbejdsgruppen ikke har kunne finde en fælles løsning for en kendt jordemoder-ordning. Fødestederne er meget forskellige, derfor kan tilbuddene ikke struktureres ens alle steder, men bør tilpasses forholdene, siger kredsformanden.

Konkretisering af tilbuddet
Der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe med jordemoderrepræsentanter fra de respektive fødesteder, som skal konkretisere det p.t. meget vagt formulerede tilbud til niveau 3 gravide. Formandskabet for regionens sundhedsfaglige råd tager på deres møde i september stilling til arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning.

Arbejdsgruppen skal arbejde indenfor det eksisterende økonomiske råderum, og regionen håber, at tilbuddet er klar ultimo 2017.

Et tab for regionen
Bodil Bjørg Korsgaard mener, at det er et stort tab for regionen at skippe kendt jordemoder-ordningerne for de kvinder, der enten ønsker eller har behov for at være tilknyttet en fødegang på sygehuset. Gravide med en ukompliceret graviditet kan allerede vælge at føde hjemme med en jordemoder fra Hjemmefødselsordning Sjælland eller på fødeklinikken Storkereden, hvor muligheden for at den fødende og jordemoderen kender hinanden er stor. Bodil Bjørg Korsgaard understreger endvidere, at regionen har mistet flere dygtige jordemødre, som er søgt væk for at komme til at arbejde som kendte jordemødre andre steder, eller har forladt de regionale arbejdspladser til fordel for noget privat.

– Jeg kan da også være bekymret for, hvorvidt jordemødrene overhovedet har kræfterne til at gå ind i arbejdet med det nye tilbud. De har været gennem et ret hårdt år, hvor der samtidigt har været stor udskiftning af ledere. Nu er der primært brug for ro og stabilitet. Endvidere indfører regionen Sundhedsplatformen, som vil tage meget tid og mange kræfter resten af 2017, siger Bodil Bjørg Korsgaard.

* „Alle skal have adgang til et godt fødselstilbud"