En uge med: En uge som underviser

Line Bruun Hansen er kandidat i jordemodervidenskab. Hun bor i Esbjerg med sin mand og søn og har tidligere arbejdet som jordemoder på Odense Universitetshospital og som informationsspecialist på Syddansk Universitet. I dag er hun adjunkt på Jordemoderuddannelsen UCSYD i Esbjerg.

Line Bruun Hansen

Mandag

Min uge starter roligt ud med forberedelse af undervisning til i morgen. Jeg underviser blandt andet i en række emner med fokus på tiden efter fødslen i fag som neonatologi og barselsomsorg. Mine kolleger og jeg må, i det omfang det passer i vores skema, selv tilrettelægge om vi arbejder fra hjemmekontoret. Selv fore[1]trækker jeg at være på vores campus, da dagligdagen med tæt kollegaskab og kontakt til de studerende giver mig stor arbejdsglæde. Da min mand og jeg i sin tid flyttede til Esbjerg i løbet af mit første år som studerende på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab på Syddansk Universitet, var det med det håb, at min fremtidige stilling skulle være på jordemoderuddannelsen i Esbjerg. Så det er heldigvis ikke meget transporttid, jeg skal indregne i hverdagen.

Foruden undervisning er en anden betydelig del af mine opgaver rollen som vejleder på opgaver og projekter på både 1., 5. og 7. semester, og efter frokost i dag skal jeg netop vejlede to af mine tre bachelorgrupper på deres afsluttende bachelorprojekter. De påbegyndte projektforløbet for et par uger siden og er derfor fortsat i den indledende fase, hvor de undersøger de mange spændende veje, man kan bevæge sig ad i et projekt som dette. Det er også den fase i skriveprocessen, hvor mange af de metodiske beslutninger skal tages, hvilket ofte er en proces, der kan give anledning til lidt frustrationer blandt mange af de studerende, fordi tilvalg af noget også altid betyder fravalg af noget andet i et projekt som dette. Jeg oplever altid, hvordan denne proces giver anledning til mange spændende faglige drøftelser, og som vejleder forsøger jeg at understøtte de studerende i at træffe fagligt funderede og aktive beslutninger. Det gør jeg med en forhåbning om, at det også kan gavne de studerende, når de selv skal ud og agere som selvstændige aktører i vores komplekse svangreomsorg og sundhedsvæsen.
 

Tirsdag

I dag skal jeg undervise fem lektioner i neonatologi på 3. semester. Emnerne for i dag er de akutte problemer, der kan opstå på fødestuen. Jeg har tilrettelagt undervisningen som en blanding af oplæg, en quiz i omlægningen af det intrauterine til det ekstrauterine kredsløb, caseopgaver samt et gruppearbejde omhandlende de pulmonale årsager, der kan give anledning til respiratoriske problemer hos nyfødte. Gruppearbejdet afsluttes med en lille forsmag på, hvordan den multiple choice-test, som holdet skal op i ved slutningen af semesteret, kan være udformet. Som et forholdsvis nyt tiltag er skemaet planlagt ud fra et princip om, at de studerende kun har ét fag pr. dag i stedet for flere forskellige fag på samme dag. Hensigten med den tilrettelæggelse er at optimere rammerne for fordybelse for de studerende, og indtil videre er de generelle tilbagemeldinger, vi har fået fra dem, positive. Jeg kan også godt selv lide den organisering, og de krav det stiller til mig som underviser i at være alsidig i den måde, jeg tilrettelægger undervisningen på.
 

Onsdag

Som led i det lektorkvalificeringsforløb man skal indgå i, når man bliver ansat i en adjunktstilling på en professionshøjskole, skal jeg i dag deltage på en temadag for adjunkter, der handler om uddannelsesudvikling. I adjunktforløbet stilles der krav til, at man inden for en fire-årig periode skal kvalificere sig til en lektorbedømmelse gennem en række udviklingsopgaver. Jeg er omtrent halvvejs i forløbet og oplever, at de mange refleksioner omkring vidensformidling og studerendes læring, som jeg gør mig undervejs, og som jeg indarbejder i min egen undervisning, bidrager til at opkvalificere min egen undervisning. Så hvad der i starten mest føltes lidt som en pligt, er begyndt at give ret god mening for mig, fordi min basisuddannelse jo var som jordemoder og ikke underviser.
 

Torsdag

I dag starter min dag med en række af de opgaver, jeg har i min funktion som semesteransvarlig for 3. semester. I dag har jeg f.eks. kontakt med de af vores eksterne undervisere, der underviser i blødning og gynækologi, ligesom jeg også er ved at forberede modtagelsen af det kommende 3. semester. Vi deler undervisningslokaler og frokoststue med sygeplejerskeuddannelsen, og i pauserne er vi derfor ofte en god flok, der mødes til en kop kaffe. I dag bliver de jordemoderstuderende på 5. semester undervist af en ekstern underviser i emnet LGBTQ+ personer som et led i en temaperiode omkring sårbarhed i svangreomsorgen, hvilket også giver anledning til nogle spændende samtaler i frokoststuen. Jeg føler mig ofte privilegeret over, hvor mange spændende sider af vores fag og kompetente mennesker jeg møder gennem mit arbejde. Over middag har jeg møde med en af mine sygeplejekollegaer fra afdelingen for Efter- og Videreuddannelse på UCSYD. Hun varetager et tredages kursus for sundhedsprofessionelle omkring vejlederrollen i en kompleks sundhedsfaglig kontekst. Jeg er også blevet tilknyttet kurset som underviser som et led i min lektorkvalificering, og i dag skal vi derfor holde møde om de emner, jeg skal varetage undervisningen i.
 

Fredag

I dag er jeg kontaktperson for 3. semester, som er skemalagt til det vi kalder ’fællesfokusdag’. Da vi for nogle år tilbage stod over for en sparerunde i det sundhedsfaglige institut, drøftede vi på jordemoderuddannelsen, hvordan vi kunne spare de fornødne ressourcer, samtidig med at de studerendes læringsrum ikke led under besparelserne. I den forbindelse organiserede vi fællesfokusdagene. Det er en form for strukturerede studiegruppedage, hvor vi som undervisere på forhånd angiver de opgaver, som de studerende kan arbejde med, ligesom de også selv kan vælge at fordybe sig i de emner, de har brug for. Både som et supplement til og repetition af deres pensum eller som regulær erstatning for fremmødeundervisning i form af obligatoriske opgaver, der skal løses. Vi som undervisere er således ikke fysisk til stede på dagen, men er til rådighed via mail, såfremt de studerende får spørgsmål til opgaverne i løbet af dagen. Læringsteori viser, at mange studerende netop oplever det som motiverende og læringsfremmende at arbejde på forskellige måder med pensum. Vi har i undervisergruppen rigtig god erfaring med tiltaget, ligesom evalueringerne blandt de studerende er overvejende positive. Mens jeg er til rådighed for online spørgsmål på dagen, har jeg selv mulighed for at løse nogle af de opgaver, der altid melder sig i løbet af en uge, så jeg kan gå på weekend med en nogenlunde fornuftig to-do liste, der venter på mig igen på mandag.

En uge med

Tidsskrift for Jordemødre bringer ugedagbøger med jordemødre eller studerende, der fortæller om de udfordringer, dilemmaer og oplevelser, de står overfor.