Diplom-moduler for jordemødre

Fra foråret 2005 bliver det muligt at vælge et rent jordemoderfagligt modul ved sammensætningen af en diplomuddannelse under CVU – endnu et modul er under forberedelse.

Flere jordemødre vil formentlig finde det relevant at gå i gang med en diplomuddannelse, når CVU Øresund og SundhedsCVU Aalborg i samarbejde udbyder kursusmodulet »Teknologi og jordemoderpraksis« fra foråret 2005. Senere kommer endnu et modul med titlen »Udvikling i svangreomsorgen«. Modulerne, der begge vil bliver markedsført via materiale på fødestederne, bliver de to første professionsspecifikke tilbud til diplom-studerende jordemødre.

Formålet med diplomuddannelsen er at give personer med en mellemlang, videregående uddannelse mulighed for teoretisk opkvalificering og personlig udvikling. De i alt seks moduler skal tages inden for seks år. For jordemødre kunne det fx være relevant at tage moduler indenfor kvalitetssikring, sundhedsfremme, forebyggelse, kommunikation eller etik.

– Modulernes indhold skal tage afsæt i de studerendes virkelighed og praktiske erfaringer. Og der skal være så meget fleksibilitet i udbuddet, at de studerende kan tage modulerne løbende og i det omfang, det passer til, hvad de foretager sig i praksis, understreger Anne Møllmann, der er efter- og videreuddannelseschef på CVU Øresund.

I de næsten to år de sundhedsfaglige diplomuddannelser har eksisteret i tilknytning til CVU’erne, har de imidlertid levet en lidt omtumlet og overset tilværelse. Et stort udbud af næsten ens moduler, samt for mange udbydere, gjorde feltet uoverskueligt og betød mange aflyste hold på grund af for få tilmeldte. En del studerende endte derfor i blindgyder, hvor de ikke kunne sammensætte de ønskede moduler og få deres eksamen, fordi udbudte kurser ikke blev gennemført. Siden 2003 er kun 37 ud af 66 udbudte moduler på de sundhedsfaglige diplomuddannelser blevet gennemført, skriver FTF´s magasin Resonans.

Mere koordinering
Men nu er der udsigt til, at der kommer mere koordination over feltet. En ny statusrapport for både de pædagogiske og sundhedsfaglige diplomuddannelser anbefaler, at der generelt skæres ned i antallet af moduler, samt at de eksisterende otte studieordninger på det sundhedsfaglige område, strammes op til formentlig fire. Endvidere bør der – ligesom det nu bliver tilfældet for jordemødre – være professionsspecifikke moduler for alle faggrupper. Slutteligt skal der være en mere målrettet markedsføring af uddannelserne over for de enkelte faggrupper.

– Allerede nu er det de færreste diplomstuderende, der tager en rent monofaglig diplomuddannelse. Det gør faktisk kun bioanalytikerne, påpeger Anne Møllmann.

I statusrapporten pointeres det netop, at der både bør tilbydes tværfaglig bredde samt specialisering og dybde. Lærerkræfterne er alle specialister på deres respektive områder, og »bag« hvert modul sidder en referencegruppe bestående af både praktikere og teoretikere og holder øje med det faglige niveau, forklarer Anne Møllmann.

Hun er overbevist om, at diplomuddannelser har en berettigelse som andet end et personligt udviklingsprojekt for den enkelte:

– Inden for alle fag vil det til stadighed være nødvendigt at foretage en opkvalificering. Og jeg tror på, at fx jordemødre, der medvirker til det, vil være bedre stillet ved besættelse af andre typer jobs end de mest rutineprægede. Og ja, det betyder selvfølgelig også noget for, om de dermed vil kunne sikre sig en højere løn, lyder hendes vurdering.

Kun to jordemødre på diplomuddannelse
Indtil videre er der på SundhedsCVU Aalborg kun tilmeldt en enkelt jordemoder til start på diplomuddannelsen i efteråret 2004, oplyser Helle Brøbecher, der er ansvarlig for de sundhedsfaglige diplomuddannelser på det nordjyske CVU.

Endnu én jordemoder er tilmeldt på CVU Øresund, hvor en tredje i 2003 tog det obligatoriske modul, og altså er på vej mod en diplomuddannelse. Herudover har et antal jordemødre gennem de sidste par år taget den kliniske vejlederuddannelse, som de kan vælge at betragte som et selvstændigt diplommodul.

Diplom i klinisk jordemoderpraksis
SundhedsCVU Aalborg og CVU Øresund tilbyder diplomuddannelser til alle med en mellemlang vide

Diplomuddannelserne består af et obligatorisk model, tværfaglige og fagspecifikke moduler og et afsluttende modul.

Fra foråret 2005 tilbydes det første jordemoderspecifikke modul - "Teknologi og jordemoderpraksis". Andet jordemoderspecifikke modul "Udvikling i svangreomsorgen" udbydes fra efteråret 2005.

Uddannelsen kan tages på hel- eller deltid og skal gennemføres på mellem et og seks år.

Der er deltagerbetaling på alle moduler. Gennemføres studiet som heltidsstudie, vil den studerende kunne opnå SVU (Statens Voksen- uddannelsesstøtte).

Læs mere om de sundhedsfaglige diplomuddannelser på www.vidar.dk under Uddannelsestyper/ Diplomuddannelser.