Det uventede dødsfald på fødestuen

Dødsfald skal i visse tilfælde indberettes til politiet. Det gælder også, når et barn dør i forbindelse med fødslen. Indblandingen af politi i efterforskningen kan virke voldsom for de implicerede. Omvendt kan den politimæssige undersøgelse være med til at højne retssikkerheden for både patienter og sundhedspersoner

Uanset om dødsfaldet sker i hjemmet eller på hospital, så foreskriver Sundhedsloven politianmeldelse ved en række forhold, der også kan være til stede, når et foster eller et barn dør i forbindelse med fødslen.

Ifølge loven skal der ske indberetning til politiet, når der er tale om strafbare forhold, hvis dødsfaldet kan være en følge af fejl eller forsømmelse og når døden er indtruffet pludseligt og ikke kunne være forudset af lægefaglige grunde.

Når et dødsfald rapporteres til politiet er det ikke ensbetydende med, at politiet følger op med efterforskning. I mange tilfælde vurderer politiet, at en politimæssig efterforskning ikke er begrundet.

Det hører da også til sjældenhederne, at et perinatalt dødsfald på danske fødeafdelinger meldes til politiet. Erkendelsen af at fødslen fra naturens side er en risikabel overgang i tilværelsen, præger praksis på sygehusenes fødeafdelinger, og det kræver i hvert enkelt tilfælde overvejelser om, hvordan et perinatalt dødsfald skal undersøges.

Systemet beskytter
På Herlev Hospital i Region Hovedstaden er proceduren, at når et barn dør uventet i forbindelse med fødslen, skal afdelingens ledelse orienteres. Et dødsfald vil som minimum blive taget op på morgenkonferencen, så forløbet bliver kortlagt. I de fleste tilfælde bliver dødsfaldet desuden undersøgt ved perinatal audit.

– Vores retningslinjer foreskriver, at en fra ledelsen orienteres hvis der ikke er en åbenlys forklaring på dødsfaldet. Vedkommende tager derefter stilling til, hvad der skal ske. I ledelsen vil der være den fornødne erfaring til for eksempel at kunne vurdere om politiet skal underrettes, siger ledende overlæge Morten Lebech, der mener, at involvering af politiet kan virke voldsomt, men at det også kan være en fordel for fagpersonerne samtidig med, at det højner patientsikkerheden.

– Systemet omkring indberetning er en god beskyttelse af personalet. Rapportering til politiet viser, at vi ikke har noget at skjule og gerne vil undersøge en sag til bunds. Det gavner tilliden mellem patienter og fagpersoner. Så ja, måske man hellere må anmelde til politiet en gang for meget end for lidt. Det kan virke voldsomt, at politiet bliver indblandet, men det er min erfaring, at politiet i de fleste tilfælde ikke går videre med sagen, men siger ”tak for henvendelsen — det går I videre med selv”. Det forbliver altså ved en telefonkontakt mellem politiet og den læge, der ringer op til dem, siger Morten Lebech.

Afdramatisering

Jo bedre personalet er informeret om, hvorfor politiet i visse tilfælde bliver involveret, når der sker et perinatalt dødsfald, jo mindre dramatisk virker det.

– Jeg vil overveje, om vi ikke skal have noget med i vores foetus morsmappe og i vores procedurer ved dødsfald om, at politiet kan blive involveret og hvorfor. Det tror jeg, kan være med til at afdramatisere det, siger Morten Lebech.

Klinikchef: Brug embedslægen
På Rigshospitalet sker det også sjældent, at et perinatalt dødsfald rapporteres til politiet. Også her er udgangspunktet, at det at blive født udgør en risiko i sig selv, der vil altså kun sjældent være grund til yderligere politimæssig undersøgelse. Morten Hedegaard, klinikchef på obstetrisk klinik på Rigshospitalet, har svært ved at se relevansen i, at politiet skal udrede det faglige forløb.

– Politiet har næppe den faglige indsigt i noget så specifikt som fødsler. Det påvirker både patienter og personale, når uniformerede betjente ankommer til fødegangen for at indhente oplysninger fra de involverede, siger klinikchefen.

Hvorvidt politiet skal underrettes i den enkelte sag afgøres af afdelingens ledelse, der gør brug af embedslægen i tvivlstilfælde.

– Der er altid en embedslæge på vagt, som vi kan kontakte og det er en rigtig god hjælp. Han eller hun er selvfølgelig også læge, men mere uvildig end jeg vil kunne være — og stadig med faglig indsigt, siger Morten Hedegaard

Embedslægens rolle

Troels Thomsen er embedslæge i Region Hovedstaden med ansvar for retsmedicin. Han pointerer, at den lægelige leder altid skal kontakte politiet, når der sker uventede dødsfald på fødeafdelingen. Ledelsen er dog i alle tilfælde velkommen til at kontakte embedslægen for en vurdering af sagen.

– Proceduren er normalt, at afdelingen kontakter politiet, der igen kontakter embedslægen, hvis de mener, at der er noget i sagen af tilsynsmæssig interesse. Altså hvis der er mistanke om, at de involverede har handlet med manglende omhu og samvittighedsfuldhed eller gjort sig skyldig i grov forsømmelighed, siger Troels Thomsen.

– Hvis døden er indtrådt af forudsigelige lægefaglige grunde, så skal politi og embedslæge som udgangspunkt ikke kontaktes. Men hvor der er tale om en rask mor og et raskt barn, skal der indberettes, siger embedslægen.

Når politiet involveres ved et dødsfald, er det for at belyse sagen og ikke umiddelbart for at sigte nogen. Hvis politiet vælger at gå videre med sagen, afhøres den involverede sundhedsperson med en sigtets rettigheder. Det er politiet, der i samråd med embedslægen, beslutter, om der skal foretages retsmedicinsk ligsyn. Efter dette ligsyn er det atter politiet, der, efter samråd med embedslægen, beslutter, om der er grund til at foretage en retsmedicinsk obduktion og om der skal foretages yderligere politimæssig efterforskning. Det er embedslægen, der tager stilling til, om der skal oprettes en tilsynssag med de implicerede sundhedsfaglige personer.

– Hvis jeg som embedslæge vurderer, at en sundhedsfaglig person ikke har handlet med omhu og samvittighedsfuldhed, så sender jeg sagen videre til den centrale del af Sundhedsstyrelsen, hvor sagkyndige på området vurderer sagen. Er der fortsat mistanke om manglende omhu og samvittighedsfuldhed, overgår sagen til Patientklagenævnet, der herefter kan udtale kritik, siger Troels Thomsen, der også har oplevet situationer, hvor han selv har taget kontakt til en afdeling og bedt dem om at underrette politiet om en sag.

Troels Thomsen vurderer, at der ikke er sket nævneværdige ændringer i antallet af indberetninger til embedslæge og politi i forbindelse med fødsler.

Sundhedslovens §179
Stk. 1
. Den læge, der tilkaldes i anledning af dødsfald, skal afgive indberetning til politiet, 1: når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde,
2: når en person findes død,
3: når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde,
4: når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring,
5: når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom,
6: når dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner, eller
7: når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Stk. 2. Ved dødsfald på sygehus eller lignende institution afgives den indberetning, der er nævnt i stk. 1, af den ledende læge.