Det gør ondt at føde

Jordemødrene er for dårlige til at informere om smertelindring og kvinder presses til smertefulde fødsler, udtaler lægelig direktør, der foreslår, at narkoselægerne skal ind i fødselsforberedelsen, så kvinderne kan få ordentlig besked.

Hvilken fødselsforberedelse? var en af mange reaktioner fra jordemødre på lægelig direktør Torben Mogensens udtalelser i Tv-avisen og dagblade den 16. november, om hvor skralt det står til med informationen til de gravide om, især, epiduralblokaden. Baggrunden for Torben Mogensens udtalelser er en spørgeskemaundersøgelse, der blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger1) den 17. november 2003. Undersøgelsen viste ikke overraskende, at det gør ondt at føde. For 62 procents vedkommende gjorde det endog mere ondt end forventet.

Hver femte af de 50 kvinder, (svarende til 70 % af den gruppe kvinder, der fik udleveret spørgeskemaet) der havde udfyldt spørgeskemaet, var blevet smertelindret med epiduralblokade – ni ud af ti var tilfredse hermed. Næsten alle, ni ud af ti, fik en eller anden form for smertelindring (ophold i badekar, lattergas mv.) – 70 procent mente, at det fungerede godt. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvad de kvinder, der angiver at de ikke var tilfredse med den modtagne smertelindring, begrunder deres utilfredshed med. Det er altså uklart, om disse kvinder har oplevet at får for lidt – eller måske for meget – smertelindrende behandling.

TFJ har bedt Torben Mogensen vurdere undersøgelsen og begrunde sine udmeldinger.

TFJ
I undersøgelsen slås de to grupper, der angiver hhv. stærk og uudholdelig smerte sammen og du konkluderer, at der ikke gives nok effektiv smertelindring. For det første: Er smerte nødvendigvis kun negativ? For det andet: Er det forskningsmæssigt acceptabelt at slå de kvinder, der angiver uudholdelig smerte (20 %) og de kvinder, der angiver meget smerte sammen i en gruppe?

Torben Mogensen:
Smerter er pr. definition negative. Hvis man påfører sig selv "smerter" af anden årsag, fx SM, falder det uden for definitionen på smerte. Det er klart, at nogen kan betragte det at gennemgå smerter som en "mandomsprøve", men i disse tilfælde er det en frivillig handling og en handling, som man skal være oplyst om. Der er intet, der tyder på, at det at gennemgå smerter adskiller sig fra andre udfordringer, fx faldskærmsudspring.

Det er videnskabeligt korrekt at slå de to grupper sammen. Det plejer man normalt at gøre for at illustrere det antal, der behøver behandling.

TFJ
Mener du, at denne undersøgelses udformning og resultater er valide nok til at konkludere, at kvinder presses til smertefuld fødsel og at de i for ringe grad får information fra jordemødrene om de muligheder, der findes for smertelindring? Er der fx sikkerhed for at de 30 %, der valgte ikke at besvare spørgeskemaet er enten meget tilfredse eller meget utilfredse? Er 50 personer overhovedet nok til, at en spørgeskemaundersøgelse af denne type er valid?

Torben Mogensen:
Jeg mener, at undersøgelsen er videnskabelig valid. Det er helt almindeligt, at man ikke får 100% svar på spørgeskemaet og 70% er faktisk ganske godt.

Man kan altid diskutere, hvor mange patienter der skal indgå i en undersøgelse, men fødende er en homogen gruppe, der alle har fået det samme tilbud på papiret.

TFJ
Ville det ikke have været relevant at fokusere på det relativt gode sammenfald undersøgelsen viser mellem det antal, der fik epiduralblokade (20%) og det antal, der angiver, at de vil ønske en epiduralblokade, hvis de skal føde igen (28%).

Torben Mogensen:
Undersøgelsens fokus er informationen givet før fødslen. Det bliver let uoverskueligt, hvis man fokuserer på for mange ting i den samme undersøgelse.

TFJ
Du er kendt som en af pionererne bag en ny sikkerhedskultur i sundhedsvæsnet, hvor man ikke går efter at uddele skyld til den enkelte, men efter at ændre organisation og kultur, så fejl og utilsigtede hændelser foregribes. Gik du ikke netop efter en faggruppe, jordemødrene, i stedet for at gøre opmærksom på et system, der ikke levner meget tid eller mange ressourcer til det forebyggende og informerende arbejde?

Torben Mogensen:
I H:S havde vi et godt samarbejde omkring en informationsfolder til de fødende. Det var jordemødre, gynækologer og anæstesiologer, der skrev den sammen. Vores indtryk er, at de fødende på Hvidovre Hospital er væsentligt bedre informeret efter de får udleveret folderen. Jeg synes, at man skal overveje at gøre fødselsforberedelsen bredere, idet ca. 40% af de fødende kommer i forbindelse med anæstesiafdelingen i forbindelse med deres fødsel (ca. 20% epidural + 20% sectio + diverse). Undersøgelser har vist, at specielt akutte sectioer kan påvirke kvinderne betydeligt i negativ retning. Dette kan formentlig afdramatiseres, hvis flere blev involveret i fødselsforberedelsen.

Ugeskrift for Læger · 17. november 2003, nr. 47

"Undersøgelse af fødendes smerteoplevelse, kendskab til epidural smertelindring og tilfredshed med smertelindringen". Stud.med. Lene Ploug Wadland, Anne-Lene Schwartz Sveigaard og Anders Gadegaard Jensen