Det er nyt i arbejdstidsaftalen

Tillæg til artiklen “Tiden er vigtig”

 • Den nye arbejdstidsaftale lægger i højere grad end tidligere op til, at spørgsmål om arbejdstidens tilrettelæggelse og aflønning aftales lokalt. Arbejdstidsaftalen giver forslag til tilrettelæggelse, honorering osv. (tilbagefaldsaftaler), som skal følges hvis der ikke opnås enighed mellem parterne om en lokal aftale.
 • Normperioden aftales lokalt. Normperioden er den periode inden for hvilken, den aftalte arbejdstid for perioden skal placeres. Hvis man er ansat på fuld tid og normperioden er på 4 uger, kan arbejdsgiveren placere de 4 gange 37 timer inden for perioden på en måde, så vagtskemaet går op. Dog altid under hensyntagen til hviletidsbestemmelser, ret til fridage osv. Normperioden skal være på mindst 4 uger Kan man ikke blive enige om periodens længde er den på 14 uger.
 • Normaltjeneste kan af arbejdsgiver fastlægges til mellem 5 og 12 timer. Normaltjeneste er forud fastlagt effektiv tjeneste.
 • Alle får del i søgnehelligdagsfriheden (helligdage der ikke falder på søndage) – også de deltidsansatte. Der fradrages 7,4 timer for fuldtidsansatte og forholdsmæssigt mindre for deltidsansatte (fx 4 timer for en ansat på 20 timer ugentlig) i normperioden, inden man lægger timerne i vagtplanen.
 • 37/2 (H:S 37/3) timerne og kronetillægget for arbejde om aftenen og natten bortfalder.I stedet udløser arbejde på særlige tidspunkter følgende:- Aftenvagt kl. 18-23 honoreres med tillæg på 27 % af timelønnen
  – Nattevagt kl. 23-06 honoreres med tillæg på 30,5 % af timelønnen
  – Weekendarbejde fra lørdag kl. 08 til søndag kl. 24 honoreres med tillæg på 40 % af timelønnen
  – Søgnehelligdage (helligdage der ikke falder på søndage) honoreres med tillæg på 50 % af timelønnen

Særlige fridage

 • Juleaftensdag er en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse og normtimetallet nedskrives som ved andre helligdage. Ved planlagt arbejde på dagen får man desuden tillæg på 50 % af timelønnen.
 • Det kan aftales lokalt, hvordan tjeneste på særlige fridage som nytårsaften, 1. maj osv. aflønnes.

Rådighedsvagter

 • Rådighedsvagt kan nu ligge såvel uden tilknytning til normaltjeneste som før eller efter normaltjeneste
 • Hvis der planlægges med en fritstående rådighedsvagt tæller den imidlertid for minimum 7,4 timer.

Frivilligt ekstraarbejde

 • Honorering for frivilligt ekstraarbejde aftales lokalt. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om honoreringen, gælder følgende:
 • hverdage/dag 185,51 kr. /time
 • hverdage/aften 241,16 kr. /time
 • weekend/aften og nat 315,71 kr. /time
 • søgnehelligdage 371,02 kr./time

Det er nyt i hviletidsaftalen:

 • Man vil alene kunne planlægge med vagt efter rådighedsvagt/døgnvagt, hvis det skønnes, at der kan opnås 11 timers samlet hvile i (døgn)vagten.
 • Opkald mellem 24 og 06 i en rådighedsvagt anses altid for afbrydelse af hviletiden.
 • Der er nu sat en ramme for, hvor mange gange fridøgn kan udskydes og hvor mange gange, der kan anvendes nedsat hviletid.