”Der vil være behov for, at også kommunerne forsøger at spille en rolle i forebyggelse til gravide”

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, om visionerne for svangreomsorgen i kommunalt regi og om jordemødres rolle heri.

Svangreomsorgen er regionernes opgave og ansvar. Kan du forestille dig, at kommunerne også kommer til at spille en rolle i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for gravide? Hvad kan kommunen tilbyde som ikke ligger lige så godt eller bedre i regionalt regi?
Kommunerne har ikke fået opgaver i svangreomsorgen ud over sundhedsplejen, og hvis svangreomsorgen implementeres fuldt ud i henhold til anbefalingerne, så bliver der heller ikke specifikt nye opgaver til kommunerne.

Ved fuld implementering vil der fortsat være særlig indsats over for udsatte gravide og godt forebyggelsesarbejde over for alle gravide. Men jeg forventer, at regionerne vil være meget udfordret på implementeringen. Og blandt andet derfor vil der være behov for, at også kommunerne forsøger at spille en rolle i forebyggelse til gravide. Flere forebyggelsesprojekter med et bredt sigte, vil give god mening ved at nedbringe komplikationer, styrke forældreevnen, og her er det så, at jordemødre skal ind i billedet.

Hvis opgaverne omkring svangreomsorgen bliver delt mellem de to sektorer, risikerer vi så ikke problemer med koordinering? Risikerer vi ikke, at kontinuiteten bliver mere opbrudt end nødvendigt?
Jo, hvis der kommer to sektorer, der skal arbejde med opgaver, der overlapper, skal der jo koordineres. Men nu er vi jo ikke den første sektor i Danmarkshistorien, der skal finde ud af det. Jeg stoler på, at ledere og medarbejdere – og kvinderne selv med deres familier – helt og holdent kan frembringe gode modeller for overlevering af oplysninger om indsatsen!

Kan du se jordemødre besætte andre funktioner i kommunalt regi end det rent svangreomsorgsmæssige?
Jordemødre kan utrolig meget inden for sundhedsfremme. Vi har jordemødre, der arbejder målrettet med et særligt forebyggelsesområde, og vi har jordemødre, der har taget en overbygningsuddannelse med et bredt folkesundhedsperspektiv. Så selvfølgelig kan jordemødre bruges i projektudarbejdelse og projektledelse, i lederstillinger, som udviklere, i borgerkontakt med meget mere. Men jeg ser allerførst, at der hvor der er en særlig indsats for sårbare grupper, skal jordemødre ind i kursusaktivitet i samarbejde med først og fremmest sundhedsplejerskerne, men også andre sundhedsprofessionelle i forebyggelsen, fysioterapeuter, kostfaglige osv. Det kan jo ikke nytte, at vi flytter noget af den nødvendige svangreomsorg ud i kommunerne, og så ikke flytter jordemødre med ind i kommunerne.

Er der en lønmæssig fordel i at søge ud i kommunale ansættelser?
Det vil vise sig; foreløbig kan vi jo se på de andre grupper, der har overenskomst begge steder i basisstillinger, og der ligger kommunalt ansatte lidt bedre end regionalt ansatte. Men mange af de jordemødre, jeg kan se for mig i kommunal ansættelse, vil formentlig under alle omstændigheder skulle have forhandlet deres løn med baggrund i særlige kompetencer eller uddannelser.

Ingen undtagelser for gravide borgere
Ifølge sundhedsloven er det regionerne, der har ansvaret for svangreomsorgen. Kun når det drejer sig om socialt udsatte gravide og gravide med særlige behov har kommunerne en lovmæssig forpligtelse.

Kommunernes forpligtigelse på det sundhedsfremmende og forebyggende område retter sig mod borgerne generelt, for eksempel med tilbud om rygestop og motion, men altså ikke specifikt målrettet gravide. Seniorkonsulent Kari Vieth fra Kommunernes Landsforening anbefaler, at jordemødre henviser til kommunernes generelle tilbud på det sundhedsfremmende og forebyggende område.

– Jordemødrene kan henvise til rygeafvænning, kost- og motionsvejledning, altså KRAMområderne, som jeg er ret sikker på, at stort set alle kommuner har borgerrettede tilbud omkring, siger Kari Vieth