De regionale budgetter

Regionspolitikerne har i løbet af de sidste uger indgået aftale om budgetterne for 2022. Fire ud af fem regioner har specifikt afsat midler til fødeområdet. Flere regioner sætter penge af til flere jordemødre andre prioriterer midler til renovering og nybyggeri.

Landets regionspolitikere har netop skrevet under på det sidste budget i denne valgperiode.

Alle aftaler på nær en har specifikt prioriteret midler til svangreområdet. Politikerne i Region Nordjylland fokuserer bredere på arbejdspres, arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering, men nævner ikke specifikt fødeområdet.

Andre regioner har afsat større beløb til oprettelse af flere fødestuer for at kunne imødekomme et stigende fødselstal og til renovering af fødestuer, så regionen kan tilbyde sansefødestuer til de fleste fødende.

Jordemoderforeningens regionale kredse har presset på for at få afsat midler til at kunne ansætte flere jordemødre, så man i højere grad kan sikre kontinuitet under fødselsforløbene og nedbringe mængden af overarbejde og akut tilkald af jordemødre.

To regioner har afsat større beløb til opnormering af jordemødre og til at imødekomme et stigende fødselstal. Det drejer sig om Region Syddanmark, hvor der er afsat 18 millioner til flere hænder og i Region Hovedstaden, hvor de er afsat 24 mil kr. blandt andet til opnormering.

’Sundhedsstyrelsen anbefalinger for svangreomsorgen’ udkom den 15. september 2021 i en revideret version, hvor fødselsforberedelse i små faste gruppe, kontinuerlig tilstedeværelse under hele den aktive del af fødsler, eller når kvinden har behov for en jordemoder, er blandt anbefalingerne. Der lægger også op til, at forældrene skal være velforberedte og trygge, før de sendes hjem efter fødsel. Den kommende tid vil vise, om de regionale budgetter er tilstrækkelige til, at de regionale politikere kan sige, at de lever op til Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Eller om regionspolitikerne har en forventning om, at der bliver afsat penge til svangreområdet på finansloven, der endelig vedtages i slutningen af året.

Region Midtjylland: Useriøs prioritering

Et samlet regionsråd i Region Midtjylland vedtog tirsdag 7. september aftale om budget for 2022. Der er afsat er også afsat 4 mio. kr. til fødeområdet til at imødekomme det stigende fødselstal. I budgettet for 2023 er der prioriteret 50 mio. kr. til flere fødestuer på Aarhus Universitetshospital.

Fakta om Region Midtjylland
Region Midtjylland har fem fødesteder fordelt på seks matrikler.

Samlet varetog fødestederne ca. 15.000 fødsler i 2020.

Tanja Lyth, formand for jordemødrene i Region Midtjylland

”Jeg synes, at politikernes prioritering er mildest talt useriøs. Hvis regionen skal opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil det kræve 24 mio. til øget beredskab til hele svangreomsorgen. Så 4 mio. kroner er meget langt fra en løsning, der løser udfordringerne for svangreomsorgen og det pressede arbejdsmiljø for jordemødrene. Og de 50 mio. kroner til mursten er en meget forkert prioritering”. 

Region Hovedstaden: Akut behov for løsninger

Politikerne i Region Hovedstaden indgik den 2. september forlig om budgettet for 2022. Alle partier stemte for.

I budgettet er der afsat 24 mio. til fødsler og børn og 6 mio. til uddannelse på området. De 24 mio. skal blandt andet bruges til bedre normering, fødselsforberedelse, forbedret barseltilbud til de ambulant fødende mv.

Sammen med de 24 mio., der blev afsat i foråret, er fødsels- og børneområdet styrket med 54 millioner.

Fakta om Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har fire store fødeafdelinger, samt en mindre fødeafdeling.

Tilsammen blev der varetaget ca. 22.000 fødsler 2020 i Region Hovedstaden.

Sus Hartung, formand for jordemødrene i Region Hovedstaden

”Jordemodermanglen afstedkommer, at Region Hovedstadens fødeafdelinger er så pressede, at de ledende jordemødre ganske enkelt ikke er i stand til at iværksætte regionspolitikernes gode intentioner, fordi de ikke kan rekruttere det nødvendige personale. Samtidigt kan ledelserne ikke opretholde uddannelsesforpligtigelsen på grund af mangel på jordemødre. Det er regionens strategi at uddanne flere jordemødre, for ad den vej at løse deres rekrutteringsudfordringer. Jeg er alvorligt bekymret for, at jordemødrenes profane mistillid til de regionale arbejdspladser vil afstedkomme, at vi ser et kollaps af regionens fødselshjælp indenfor det kommende år – medmindre vi i fællesskab får skabt nogle holdbare løsninger, der kan lokke jordemødrene tilbage på de regionale arbejdspladser.” 

Region Nordjylland: Appel ikke hørt

Regionsrådet i Region Nordjylland indgik den 14. september forlig om budgettet for 2022. Alle partier stemte for.

I budgettet er der fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering og på at sætte ind over for det akutte kapacitetspres på regionens hospitaler.

Der er ikke specifikt afsat penge til svangreområdet.

Fakta om Region Nordjylland
Region Nordjylland har tre fødesteder.

Samlet varetog fødestederne i regionen ca. 5.650 fødsler i 2020

Diana Regitze Kjærulff, formand forjordemødrene i Region Nordjylland

”Det er foruroligende, at fødeområdet ikke nævnes i regionens budgetprioriteringer for 2022. Vi står overfor en revision af fødeplanen, der iværksættes her i andet halvår af 2021. Der var initialt prioriteret midler til at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger bl.a. på barselområdet og i de komplekse forløb ved at styrke kontinuitet og kendthed. Midlerne blev taget af bordet i sidste øjeblik. Det betyder, at kvalitetsforbedringer i en ny fødeplan ikke står lige for.

Da jeg havde møde med regionsrådsformand Ulla Astman i foråret, var min klare appel, at det var nødvendigt at sikre en normering og arbejdstidstilrettelæggelse, der gør, at jordemødrene kan holde til deres arbejdsliv. Derfor glæder det mig, at regionen prioriterer arbejdsmiljø og fastholdelse og vi håber selvfølgelig, at disse midler også kommer fødeafdelingerne til gode”.

Region Syddanmark: Glæde og lettelse

Regionsrådet i Region Syddanmark indgik den 14. september forlig om budgettet for 2022. Alle partier bortset fra Enhedslisten stemte for budgettet.

Aftalepartierne er enige om at give fødeområdet et løft. Der afsættes cirka 18 mio. kr. i 2022 til flere hænder på området.

Fakta om Region Syddanmark Region
Syddanmark har fire fødesteder fordelt på fem matrikler samt en fødestue på Ærø.

Samlet varetog fødestederne i regionen ca. 11.000 fødsler i 2020.

Det beløb stiger til cirka 24 mio. i 2025. De ekstra penge skal blandt andet sikre mere tid i jordemoderkonsultationerne og bedre forløb for nybagte sårbare familier i et samarbejde med Mødrehjælpen, ligesom der budgetteres med en stigning i aktiviteten på fødselsområdet, der kræver ekstra tilførsel af ressourcer.

Der øremærkes midler til at etablere to jordemoderledede fødeklinikker i Odense og Kolding. De jordemoderledede fødeklinikker har til formål at øge de fødendes valgmuligheder og imødekomme det stigende antal fødsler på Fyn og i Trekantområdet.

Som led i at sikre moderne rammer bygges samtlige 38 fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg om til sansefødestuer, der skal give bedre fødemiljøer. Det er der afsat 15,4 mio. til. I anlægsbudgettet er der afsat 65 mio. til at forbedre mor-barn-faciliteter på Kolding Sygehus og til forbedrede fysiske forhold på fødeområdet i Svendborg.

Gitte Valeur, formand for jordemødrene i Region Syddanmark

”Det er en fantastisk glæde og lettelse at opleve, at politikerne har hørt og forstået, hvor betydningsfuldt det er at sikre et godt og styrket arbejdsmiljø og kvalitet i opgaveløsning for jordemødre. Det er grundstenen for at understøtte familiernes individuelle behov i graviditet, under fødsel og barsel.

Styrkelse af graviditeten ved at sikre mere tid til den enkeltes families behov i graviditeten vil afgjort få betydning for sundheden i et livsforløb.

Oprettelse af to jordemoderledede klinikker er mere, end vi havde turdet håbe på. De vil være med til at udvide kvindernes valgmuligheder og kan være med til at skabe sundere fødsler. Oprettelse af sansefødestuer overalt på regionens fødegange vil også medvirke til yderligere sikre, trygge og rigtig gode fødselsoplevelser. Så et stort cadeau til alle interessenter der har arbejdet på dette mål”.

Region Sjælland: Jordemødre nævnes ikke

Politikerne i Region Sjælland indgik 1. september forlig om budgettet for 2022. Alle partier stemte for.

Et tillæg til budgetaftale for 2021 beskriver, at der med baggrund i nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om organisering af fødeområdet (udkom 15.9.21, red) skal udarbejdes en samlet plan for Region Sjællands fødetilbud. Planen skal tage udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og skal bl.a. fokusere på forebyggelse og lighed, håndtering af sårbare familier, forskellige fødetilbud, håndtering af komplicerede fødsler og udnyttelse af ny jordemoderuddannelse i Slagelse.

På budgettet for 2022 er parterne enige om at udmønte finanslovsmidler på 8,3 mio. kr. årligt til styrkelse af fødeområdet på sygehusene.

Fakta om Region Sjælland
Region Sjælland har fire fødeafdelinger og samarbejder med en privat fødeklinik, som får økonomisk kompensation pr fødsel.

Regionen varetager sine hjemmefødsler via en privat hjemmefødselsordning.

I alt var der i 2020 ca. 7.300 fødsler i regionen.

Kit Dynnes Hansen, formand for jordemødrene i Region Sjælland

”Overordnet er det er problem, at man ikke direkte i teksten har nævnt jordemoderområdet, når vi står i så store fastholdelses- og rekrutteringsproblemer, at vi pr. 1. september manglede at besætte 15 procent af vores jordemoderstillinger.

Der er afsat 8,3 mio. til fødeområdet, og her nævnes det, at vi skal kunne efterkomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men igen – der nævnes ikke noget specifikt i forhold til manglen på jordemødre, som der fx gøres i forhold til rekruttering af personale til det medicinske område.

Der er afsat 10 mio. til fastholdelse og rekruttering og forbedring af arbejdsmiljøet, der blandt andet handler om indflydelse på arbejdstilrettelæggelse. Men heller ikke her nævnes jordemoderfaget direkte.”