De jordemodervidenskabelige moduler

Det, der adskiller kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab fra andre kandidatuddannelser, er det gennemgående fokus på jordemoderfaget. Halvdelen af uddannelsen omhandler jordemodervidenskab og foregår på et hold med andre jordemødre. Den anden halvdel af uddannelsen omhandler samfundsvidenskabelige emner som sundhedsøkonomi, projektledelse og organisation samt to meget grundige kurser i forskningsmetode (både kvantitativ og kvalitativ). Disse kurser foregår på tværfaglige hold med andre sundhedsprofessionelle faggrupper som for eksempel sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Uddannelsen har kun halvandet år på bagen og vi arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre modulerne. De jordemodervidenskabelige moduler er vores særkende og er i sagens natur alle udviklet fra bunden til netop denne uddannelse, hvorimod for eksempel kurserne i samfundsfag og forskningsmetode allerede har fungeret godt i mange år.

Jordemodervidenskabelige moduler:
På uddannelsens første modul
ligger ‘Reproduktiv Sundhed’. Det indeholder en bred introduktion til feltet med emner som unge og seksualitet, kvindekøn, infertilitet, international lovgivning på fødselsområdet, mødredødelighed globalt, prænatal diagnostik, abort i globalt perspektiv, miljøfaktorers betydning for reproduktion. I dette modul berøres hele det reproduktive område således både i et helt livsperspektiv, samt nationalt og globalt.

På det andet jordemodervidenskabelige modul
er der mulighed for at gå mere i dybden med kerneopgaverne i jordemoderfaget og jordemoderens rolle i samfundet i historisk og social sammenhæng. Modulet er på 10 ECTS point og er sammenlagt af to mindre moduler for at understøtte muligheden for fordybelse. Modulet hedder ‘Graviditet, Fødsel og barsel i individuelt, samfundsmæssigt, fagligt og organisatorisk perspektiv’ og er bygget op over fire temaer, der hver løber over fire uger. I stedet for en stor eksamen ved modulets afslutning har vi ændret prøveformen til flere mindre skriftlige afleveringer med bedre muligheder for feedback undervejs.

Det tredje jordemodervidenskabelige modul
, ‘Kommunikation og Sundhedsteknologi’, er også sammenlagt af to mindre moduler for at udnytte de oplagte synergieffekter i de to emner. Her undervises i skriftlig og mundtlig formidling, teknologi og brugerinddragelse; både teorierne bag og de konkrete metoder til at udvikle sundhedsteknologier. Samtidig er der et kritisk fokus på, hvad telemedicin og øget patientansvar betyder for familierne og for vores virksomhedsområde.

Det fjerde og sidste jordemodervidenskabelige modul ‘Evidensbasering og Kvalitetsudvikling’ indeholder dels undervisning i vurdering af evidens i guidelines, og undervisning i beslutningstagen og i udvikling, implementering, monitorering og evaluering af kvalitetsudviklingstiltag, dels et gruppeprojekt, der bygger på en konkret opgave/problematik i praksis. Tidligere har underviserne udvalgt metoden og projekterne i samarbejde med klinikken, men fremover bliver der også mulighed for, at de studerende selv finder projektemner og vælger metoder. Et eksempel på et projekt i dette modul kunne være at vurdere en specifik mobil applikation målrettet nybagte familier og undersøge om denne app opfylder forældrenes behov, og hvorvidt indholdet er evidensbaseret.

Valgfagene er tværfaglige og giver mulighed for profilering, så den studerende gennem sine valgfag kan kvalificere sig yderligere til specifikke jobs. Der vil fremover blive udbudt valgfag på 15 ECTS point for at styrke denne profilering. Tager man for eksempel det udvidede kursus i forskningsmetode som valgfag, er det et godt udgangspunkt for at gå videre i et ph.d.-forløb, mens valgfaget i udvidet sundhedsøkonomi og ledelse er oplagt for den, der ønsker en karriere inden for ledelse, og valgfaget i udvikling af klinisk praksis er oplagt for de kandidater, der vil tilbage i klinikken og gøre en indsats her.

Det sidste halve år er afsat til kandidatspecialet, hvor emnet vælges af den studerende.