Dagpenge og løn under uddannelse

Som ledig har du forskellige muligheder for at få uddannelse betalt. Hvis du har et ansættelsesforhold og vil uddanne dig, så er det op til forhandling med arbejdsgiveren om hvilke betingelser, det kan foregå under.

Uddannelse under ledighed
Som ledig kan du deltage i en række kurser og uddannelsesforløb samtidig med, at du får dagpenge eller uddannelsesydelse.

Selvvalgt uddannelse
Som ledig har du ret til seks ugers uddannelse efter eget valg. Hvis du vælger at deltage i videregående uddannelse – for eksempel et modul i diplomuddannelsen eller et fagspecifikt kursus – skal udannelsen være tilrettelagt som fuldtidsuddannelse, hvilket disse moduler typisk er.

Retten til selvvalgt uddannelse ophører, når du har været ledig i sammenlagt ni måneder, hvis du er over 25 år og efter sammenlagt seks måneder, hvis du er under 25 år. Hvis du er under 25 år har du ikke ret til uddannelse på videregående niveau som for eksempel diplommoduler eller fagspecifikke kurser.

Uddannelsen skal være gennemført inden for henholdsvis seks og ni måneder.

Viften af uddannelser du kan vælge som selvvalgt uddannelse er bred. Læs mere på www.ug.dk. Husk at undersøge, om du er optagelsesberettiget på den uddannelse du ønsker. Kontakt uddannelsesinstitutionen herom.

Mens du er på selvvalgt uddannelse får du uddannelsesydelse, der svarer til dagpengesatsen. Dette gælder uanset hvilken dagpengesats, du ellers er berettiget til. Den maksimale dagpengesats, er pt. 752 pr. dag.

Dit jobcenter betaler kursusafgiften.

Du står til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du uddanner dig. Det vil sige, at du skal tage imod anvist arbejde, men du skal ikke selv være aktivt arbejdssøgende.

Du skal være medlem af en A-kassen for at få uddannelsesydelse.

Læs mere på www.dsa.dk, hvor du også finder ansøgningsskema til selvvalgt uddannelse.

Uddannelse på dagpenge
Du kan få dagpenge samtidig med, du deltager i uddannelse under 20 timer pr. uge. Eksempler på uddannelser du kan følge, er masteruddannelser MPH, MBA, MPA, eller HD og kurser udbudt under åben uddannelse op til 6 timer pr. uge (1/3 studenterårsværk)

Der er forskellige regler for, hvornår i et ledighedsforløb uddannelsen kan tages alt efter hvilken uddannelse, det drejer sig om. Læs mere på www.dsa.dk/Medlemsservice. Den ledige betaler selv kursusafgiften.

Har du ret til dagpenge?
Før du begynder på et kursus, skal DSA godkende, at du har ret til dagpenge, mens du deltager i kurset. Hvis du deltager i et kursus, som ikke opfylder betingelserne, så kan du ikke få dagpenge så længe du følger kurset. Derfor er det vigtigt, at du kontakter DSA i god tid, inden kurset begynder.

Uddannelse som ansat
Jordemoderforeningen (Sundhedskartellet) indgik ved OK08 aftale med Danske Regioner om kompetenceudvikling, der gælder for alle ansatte i regionerne. Aftalen fastsætter, at alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor der opstilles mål for den enkeltes uddannelsesbehov. Med aftalen fulgte 43,3 mio. kr. til FTF- området. Pengene søges og bevilges på de enkelte arbejdssteder. Aftalen udløber pr. 1. april 2011.

Der gives Statens Voksenuddannelsesstøtte , SVU, til videreuddannelser under Åben uddannelse og til udvalgte universitetsuddannelser. SVU svarer til højeste dagpengesats. SVU kan efter aftale udbetales til arbejdsgiver som refusion for lønudgift. Det er op til lokal forhandling at aftale aflønning under uddannelse.

Fakta

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse tager udgangspunkt i klinisk praksis og henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område.
For at blive optaget skal man have mindst to års erhvervserfaring inden for faget. Dette dispenseres der ikke for. Uddannelserne tilrettelægges som hel- eller deltidsundervisning og er normeret til 1 år på fuld tid. Uddannelserne udbydes under lov om åben uddannelse og svarer i niveau til professionsbacheloruddannelserne. Uddannelserne giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag. Den engelske betegnelse er Diploma of Health. Uddannelsen er kompetencegivende til videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.

Diplomuddannelserne er reguleret ved Bekendtgørelse om de sundhedsfaglige diplomuddannelser. En ny rammebekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2011, betyder, at fastsættelsen af ECTS-point bliver ensrettet mellem de forskellige diplomuddannelser, hvilket skal sikre en større gennemskuelighed og fleksibilitet.

Uddannelsen er normeret til ét studieårsværk svarende til 60 ECTS point (European Credit Transfer System). I den nye diplomuddannelse vil der være to obligatoriske moduler på hver 10 ECTS, et afgangsmodul på 15 ECTS samt et antal valgfri moduler på 5 eller 10 ECTS. Uddannelsen skal være gennemført inden for seks år fra det tidspunkt, hvor du er begyndt på dit første modul. Der er også mulighed for at tage enkelte moduler uden at afslutte en hel diplomuddannelse.

Modulerne udbydes i et samarbejde mellem flere professionshøjskoler. Du kan også vælge en fleksibel diplomuddannelse, der sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt.

Alle undervisere på diplomuddannelsen har et akademisk niveau, der ligger over diplomuddannelsen, de er tværfaglige og valgt ud fra deres indblik og kendskab til både praksis og nyeste evidensbaserede viden på deres felt.

Læs mere om Sundhedsfaglig Diplomuddannelse på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider

Fagspecifikke kurser
Professionshøjskolernes fagspecifikke kurser er en god mulighed for at uddanne sig inden for faget. Kurserne kræver ikke anciennitet, det vil sige, at helt nyuddannede også kan deltage. De fagspecifikke kurser er mellem 1 og 4 uger lange og udbydes under Lov om åben uddannelse. Emner for fagspecifikke kurser kan eksempelvis være obstetrisk ultralydscanning, kommunikation og fertilitetsbehandling.

Der kan gives uddannelsesydelse eller dagpenge ved deltagelse i fagspecifikke kurser. Læs mere om fagspecifikke kurser på de enkelte professionshøjskoler.

Nyttige link

  • www.uc-dk.dk (University Colleges Denmark)
  • www.ug.dk (Undervisningsministeriets uddannelsesguide)
  • www.dsa.dk (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse)

Der findes syv professionshøjskoler i Danmark. De udbyder alle sundhedsfaglig diplomuddannelse svingende fra enkelte moduler til samtlige.
Søg mere viden her: