Centralisering af fødsler

Mange mindre og flere mellemstore fødeafdelinger er lukket i Danmark inden for de sidste årtier. Og flere vil lukke i de kommende år, forudså jordemoder Charlotte Overgaard i sit oplæg Low Risk Childbirth – where and why? Charlotte Overgaard, cand.scient.san og jordemoderlærer ved SundhedsCVU-Aalborg, har igennem litteraturstudier og empiriske kvalitative studier af politiske beslutningsprocesser undersøgt dokumentationsgrundlaget, værdier og principper bag organiseringen af fødselshjælp til lavrisiko fødende.

Dokumentationen for og imod centralisering af de forventet normale fødsler er begrænset, men støtter ikke en centralisering. Der findes ikke evidens for bedre maternel og perinatal mortalitet og morbiditet ved en centralisering af fødslerne. Ved fødsel på mindre fødeafdelinger ses færre indgreb, højere relationel tryghed, mindre brug af smertestillende midler og større tilfredshed med fødselsforløbet.

Den kvalitative undersøgelse af politiske beslutningsprocesser i to amtskommuner, der førte til oprettelse af fritstående jordemoderledede klinikker, identificerede tre forskellige syn på fødsler:

Det medicinske, det sociale og det lokale. Undersøgelsen viste også, at beslutninger om organisation i fødselshjælpen ikke kun baseres på evidens, men i højere grad på hvilke(t) syn på fødsler, som dominerer.

Charlotte Overgaard sluttede af med at præsentere et sæt principper for organisering af fødselshjælp:

  • Alle tre syn på fødsler skal tilgodeses og afbalanceres
  • Lige adgang til omsorg og behandling af høj kvalitet – også hvad de mere "bløde" områder angår
  • Kontinuitet i behandling og omsorg
  • Valgmuligheder og informeret valg
  • Lokal og demokratisk kontrol med organisationen og udviklingen af omsorg.

Charlotte Overgaards oplæg Low Risk Childbirth – where and why? findes på www.meetingiceland.com/njf/presentations.html.

Hele afhandlingen findes på www.scvua.dk, videns- og udviklingscenteret, publikationer, master og kandidatafhandlinger.