Brugerundersøgelse på Roskilde Sygehus

Fødeafdelingen ved Roskilde Sygehus har undersøgt, hvordan brugerne oplever de tilbud og den behandling, de får på
afdelingen. Den kvalitative undersøgelse bygger blandt andet på de resultater, som projektet Den gode fødsel
fandt: Lydhørhed, nærvær og medinddragelse er helt afgørende for en god fødsel.

I 2008 besluttede man på gynækologisk /obstetrisk afdeling på Roskilde Sygehus at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af behandling og omsorg under graviditet og fødsel. Metoden skulle være en spørgeskemaundersøgelse med særligt fokus på tilfredshed og oplevelse blandt de fødende.

Formålet med undersøgelsen var at supplere de faktuelle data, som vi kan hente i de kliniske databaser, med kvalitative data, så vi kan prioritere og målrette vores kvalitetsudvikling til gravide og fødende.

Få erfaringer
Indledende kontaktede vi andre obstetriske afdelinger i Danmark for at skabe os et overblik over, hvad der var lavet på feltet. Imidlertid er der ikke lavet mange tilfredshedsundersøgelser på vores område. Af dem, vi havde kontakt med, havde jordemødre på Skejby, Esbjerg og på Herlev Sygehuse gennemarbejdede spørgeskemaer at byde på, som vi kunne hente god inspiration i.

De landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser dækker ikke svangre- og fødeområdet.Efter en længere startfase med at udarbejde spørgeskema, validere og foretage pilotprojekt kunne vi udsende skemaer i maj 2008.

Deltagere og spørgeskema
200 patienter blev inkluderet i undersøgelsen, og svarprocenten var 75. Vi fik med sekretærhjælp navn og adresser på alle kvinder, der fødte på Roskilde Sygehus fra den 3.marts 2008 og frem. Vi stoppede udsending af skemaer, da populationen omfattede 200 konsekutive patientforløb i perioden marts-april 2008. Kvinder, der havde født ved elektivt sectio indgik ikke i undersøgelsen, da deres forløb blev evalueret på anden vis. Heller ikke hjemmefødende, der varetages af en ordning uden for sygehusregi, indgår.

Spørgeskemaerne blev valideret gennem flere tiltag. Til analyse anvendtes statistikprogrammet SPSS .

Skemaet bestod af 50 spørgsmål, der tilsigtede at indkredse hele forløbet fra første jordemoderkonsultation til fødslen på fødegangen.

Vi tog, så vidt det var muligt, udgangspunkt i resultaterne fra det antropologiske studie ’Den gode fødsel’, initieret af Jordemoderforeningen og udgivet i 2005.

Undersøgelsen viste, at kvinder oplever lydhørhed, nærvær og medinddragelse som helt afgørende for en god fødsel. I vores brugerundersøgelse spurgte vi således til, hvordan kvinderne oplevede netop disse ting.

Information om amning og røg
Undersøgelsens resultater har, udover at bekræfte en solid og professionel indsats fra jordemødre og læger på Roskilde Sygehus, givet os en pejling på hvilke justeringer, vi kan arbejde videre med. Da resultaterne er udkommet i januar, er der endnu ikke planlagt detaljerede tiltag til, hvordan vi imødekommer de udfordringer, der viser sig ved spørgeskemaets resultater. Udfordringerne er i første omgang at forbedre informationen og samtalen i jordemoderkonsultationen omkring amning og rygning og at styrke indsatsen på det forebyggende område(se figur 1).

Evidens (Vellykket amning, Sundhedsstyrelsen,2006) viser, at samtale om amning i graviditeten fremmer et godt ammeforløb. Vi skal nu til at se på, hvordan vi kan arbejde mere systematisk med dette område. En måde kan være at udbrede ny viden om amning til jordemodergruppen og evt. arbejde med ideer til og udveksling mellem jordemødrene om, hvordan en god samtale med de gravide kan gennemføres.

Epiduralblokaden
En del af de fødende, der har benyttet sig af tilbuddet om epiduralblokade, angiver, at tidsrummet fra beslutning om og til anlæggelse af epiduralblokaden, var for langt (se figur 2).

For ca. et år siden, noterede vi jordemødre i en periode dette tidsinterval for at se, hvor lang tid, der reelt gik fra beslutning til anlæggelse. Det viste sig, at der i gennemsnit gik mindre end en halv time, hvilket med de eksisterende ressourcer ikke kan gøres meget anderledes. Hvis tiden skal forkortes væsentligt, vil det på længere sigt koste tilførsel af ressourcer til anæstesiafdelingen.

Lydhørhed, medinddragelse og nærvær
Sammenfattende kan man konkludere, at kvinderne i vores undersøgelse i høj grad værdsatte de fremhævede kvaliteter i ’Den gode Fødsel’. De vurderede lydhørhed, medinddragelse og nærvær meget højt, og lykkeligvis havde langt de fleste oplevet jordemoderens indsats som sådan (se figur 3).

De overordnede resultater af undersøgelsen viser, at 92 % af kvinderne vurderede deres fødselsforløb på Roskilde Sygehus som godt eller virkelig godt. De kvinder, der havde kontakt med en læge i graviditeten var for hele 97 % vedkommende tilfredse eller meget tilfredse med lægekontakten og 94 % tilkendegiver, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med konsultationer i ultralydsafdelingen.

Jordemødre, der måtte være i gang med et lignende projekt, eller bare er interesserede i at læse rapporten, er meget velkomne til at rekvirere spørgeskemaet/undersøgelsen eller kontakte mig til erfaringsudveksling.Lise Juel Scharrf er udviklingsjordemoder ved gynækologisk/obstetrisk afdeling ved Roskilde Sygehus og står som sådan for implementering af STAN på fødeafdelingen i samarbejde med en læge.

Lise Juel Scharff afslutter en master i voksen uddannelse/humanressource development fra RUC til maj i år.

Lise Juels Scharff kan kontaktes på ljsc@remove-this.regionsjaelland.remove-this.dk  


Grafer for undersøgelsen