Brug os

Flere kunne have gavn af den støtte, som de regionale familieambulatorier tilbyder. Kapaciteten er der, og ambulatoriernes jordemødre
opfordrer andre jordemødre til at henvise gravide med
et aktuelt eller tidligere risikoforbrug af alkohol og andre rusmidler.

– Brug os. Henvis til os. Opfordringen kommer fra jordemødrene på Region Hovedstadens Familieambulatorium, der mener, at de langt fra kommer i kontakt med alle, der kunne have gavn af familieambulatoriets tværfaglige team af eksperter.

Berøringsangst overfor et tabubelagt område og manglende viden om, at der findes et sted at henvise til, når en gravid har et tidligere eller nuværende forbrug af alkohol eller andre rusmidler, kan være medvirkende til, at jordemødre ikke henviser flere til et familieambulatorium. Et nyligt indført elektronisk spørgeskema om blandt andet forbrug af alkohol og stoffer op til og i graviditeten, der sendes til alle gravide på Rigshospitalet omkring 12. graviditetsuge, har givet mange henvisninger til Familieambulatoriet. En del bliver sorteret fra, når ambulatoriets jordemødre har set nærmere på dem, mens re sten bliver kontaktet af en af de fire jordemødre. Det samme gælder et noget mindre spørgeskema, som de gravide på Hvidovre Hospital får første gang, de er til scanning. Også her spørges der til forbrug af rusmidler. I første omgang får de kvinder, der angiver at have et aktuelt eller tidligere forbrug af rusmidler, et brev med tilbud om en uddybende og rådgivende samtale. Hvis den gravide ikke svarer, bliver hun kontaktet telefonisk af en af ambulatoriets jordemødre, der søger at afdække den gravides behov for rådgivning og eventuelt ekstra støtte i graviditeten. Den aktive fremgangsmåde kan virke overvældende på nogle gravide, erkender Annette Aarre en af ambulatoriets jordemødre.

– Det kan opleves som stigmatiserende, når vi kontakter dem og nogle bliver oprørte over det. Der er også nogle, der bliver bange for at have skadet deres barn, hvis de for eksempel har oplyst, at de har de har røget hash op til graviditeten eller har været til fest og drukket alkohol, før de vidste, at de var gravide, fortæller Annette Aarre. Oftest ender det med, at samtalen beroliger den gravide, der også får lidt ekstra viden med videre om, hvorfor Sundhedsstyrelsen anbefaler helt at holde sig fra alkohol og andre rusmidler i graviditeten.

Face to face kontakt
Selvom et spørgeskema, som de gravide selv udfylder, muligvis er et godt redskab til at identificere gravide med særlige problemstillinger, så er den direkte kontakt og dialog mellem behandler og kvinde et must. Face to face kontakt mellem for eksempel jordemoderen og den gravide er umiddelbar, og den gravide bliver sjældent stødt, når hun bliver spurgt til for eksempel alkoholvaner, er jordemødrenes erfaring.

– Det bedste er, at alle spørger alle. Altså at den gravide bliver spurgt om forbrug af alkohol hos både egen læge, hos jordemoderen og hos speciallægen, hvis hun møder sådan en. Og det er fint at spørge flere gange, siger Pernille Ploug. En undersøgelse foretaget af Center for alkoholbehandling, Århus Kommune i 2010-2011 viser, at gravide ikke har noget imod at blive spurgt om alkoholvaner. Nogle finder det endda problematisk, hvis de ikke bliver spurgt.

– Jeg tror, at man som jordemoder kan mangle inspiration til at få emnet på bordet og inspiration til, hvordan man skal spørge, siger Jette, der også er tilknyttet Familieambulatoriet og desuden arbejder i ’Blåt team’, der tager sig af psykisk sårbare gravide.

Pernille Ploug ved godt, det kan være svært at spørge til tabuiserede emner som alkohol og overvægt.

– Men det burde ikke være så svært, hvis man som professionel gør sig klart, at det er en sundhedsfaglig opgave, der er vigtig for det kommende barns trivsel og udvikling, og når vi i vores tilgang til emnerne taler om det som en helt naturlig del af jordemoderkonsultationen. Ligesom vi taler naturligt om andre livsstilsemner som kost, motion, cigaretter osv., siger Pernille Ploug og understreger, at alle skal spørges.

– Vi skal spørge alle gravide uanset hvilken social klasse, de kommer fra. Det gør det mindre stigmatiserende for de gravide og mindre svært for de professionelle, siger hun.

Tværfagligheden
De fire jordemødre på Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital har tilsammen årligt kontakt med 240-250 gravide. Hvis der er tale om et aktuelt forbrug af alkohol eller andre rusmidler, tilbydes den gravide at blive fulgt af en af ambulatoriets jordemødre. Den gravide vil også blive fulgt af en af ambulatoriets læger og blive tilbudt et møde med socialrådgiver. Efter behov er der også mulighed for kontakt med en psykolog.

– Vi jordemødre, er den faggruppe, som den gravide ser mest. Vi er kvindens anker i graviditeten, og vi er kontaktfladen til de øvrige behandlere, fortæller Annette Aarre. Men styrken ligger, ifølge jordemødrene, i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, som ambulatoriet har med kommune, rådgivningscentre, jobcentre, fødested osv. Der er tværfaglige møder med deltagelse af fagfolk fra de relevante steder og med deltagelse af den gravide og hendes eventuelle partner. Møderne holdes en til tre gange i graviditeten og samler op på indsatsen omkring den gravide.

– På de tværfaglige møder koordinerer vi indsatsen og kan skrue lidt op og ned for forskellige tiltag. For eksempel havde vi et møde, hvor vi fandt ud af, at der i en periode skulle skrues ned for indsatsen fra jobcentrets side for at få den gravide i arbejde, fortælle Annette Aarre.

Behandlingen
Kvinder med et aktuelt forbrug af alkohol eller andre rusmidler og/eller afhængighedsskabende medicin kan henvises til kommunernes rådgiv nings- og alkoholbehandlingscentre for familier. I Københavns kommune er behandling for alkohol- og stofafhængighed gratis.

– Når vi henviser en gravid, typisk til Familieambulatoriet på Thoravej, så oplever vi aldrig, at der ikke er plads til behandling. Og de er gode til at tage hensyn til den enkelte kvindes forhold. For eksempel kan de tilbyde den gravide en tid til samtale på et tidspunkt, hvor de mest belastede stofafhængige ikke er der, siger Pernille Ploug.

Familieambulatoriet arbejder specifikt med rusmiddelafvænningen under graviditeten, men ikke mere bredt med afhængighedsproblematikken. Jordemødrenes opgave er at følge moderens og barnets sundhedstilstand i graviditeten, at måle barnets vækst og rådgive kvinden og hendes partner samt at bidrage med den jordemoderfaglige ekspertise i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

– Vi er ikke rusmiddelbehandlere, men vi kan tale om mange ting. Og vi anerkender at det kan være svært for den gravide, der skal ud af et afhængighedsforbrug. Vi spørger dem om, hvordan det er at holde sig fra for eksempel alkohol, hver gang vi ser dem og det fylder ret meget i vores samtaler, siger Annette Aarre.

Den gravide kommer hos sin jordemoder i Familieambulatoriet efter behov – oftest med en til tre ugers interval. Hvis den gravide er i et aktivt forbrug, eller hvis de er truede af tilbagefald eller i substitutionsbehandling vil kontakterne være hyppige.

– Vi tilbyder alle at få foretaget overvåget urinprøve. De fleste indvilliger i det, og nogle er endda meget interesserede i det, fordi de på den måde oplever, at de ikke bliver mistænkt for et forbrug af for eksempel hash. Andre synes, at det er voldsomt stigmatiserende. Men uanset, så plejer vi at anbefale overvåget urinprøve, siger Annette Aarre.

Familieambulatoriet kan også tilbyde behandling til gravide, der har et afhængighedsskabende forbrug af medicin fx ved behandling for kroniske smerter eller angst.

Familieambulatoriets målgruppe
Gravide med et aktuelt eller et tidligere risikoforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler kan henvises til et familieambulatorium.

Også gravide med et mindre forbrug, som har svært ved at stoppe helt samt gravide, der har haft et stort forbrug af alkohol (eks. bingedrinking, som er over 5 genstande på en aften eller et forbrug ugentligt over 3 genstande) eller et forbrug af andre rusmidler i den uerkendte graviditet, kan henvises. Gravide, hvor barnefaderen har et forbrug af rusmidler, kan desuden henvises til et familieambulatorium.