Beretning 2004-2006: Tilfredshed med ny tillidsrepræsentantuddannelse

I 2004 vedtoghovedbestyrelsen at omlægge TR-uddannelsen. Den nye uddannelse er nu implementeret; med succes så vidt det ses af kursusevalueringerne. Og der er fortsat en god TR-dækningpå næsten alle arbejdspladser.

I november 2004 gennemførtes det ordinære valg af tillidsrepræsentanter på alle arbejdspladser. Traditionen tro var der en pæn udskiftning i kredsen af tillidsrepræsentanter og der har igennemkongresperioden været mange skift på posterne. Positivt noteres kan det dog, at der trods udskiftninger fortsat er en god TR -dækning af arbejdspladserne. Stort set alle arbejdspladser har haft en tillidsrepræsentant i hele perioden.

En pæn del af de TR, der forlader posten, gør det, fordi de harfået et lederjob. Det er i og for sig meget glædeligt. Dels er detglædeligt, at TR -arbejdet giver lyst og baggrund for et lederjob;dels må det alt andet lige være en fordel for alle parter, at dennye leder også har en baggrund og en erfaring fra ”den andenside af bordet” og indgående kender overenskomster og aftaler.

Allerede tilbage i 2001 blev der truffet principbeslutning om atbryde den kendte modulopbyggede uddannelse med tre kurser áfem dage op for at sikre en hurtigere gennemførelse af en grundlæggendeTR -uddannelse for nyvalgte tillidsrepræsentanter oggeare uddannelsen til en højere grad af aktualitet. Disse overvejelser blev realiseret med vedtagelsen af en ny TR -uddannelsedecember 2004.

Den nye TR -grunduddannelse består af tre kurser fordelt medet 3-dages kursus og to kurser á 2 dage. Grunduddannelsen skal afvikles over halvandet år og tilbydes nyvalgte TR , kredsformændog TR -suppleanter valgt til kredsbestyrelsen.

Nyvalgte TR -suppleanter tilbydes et et-dags introduktionskursus umiddelbart efter valget.
Efteruddannelsen for TR er et årligt 3-dages kursus afholdt i efteråret. Det udbydes til alle TR og kredsformænd.Jordemoderforeningen har ca. 400.000 kr. til rådighed til TR -uddannelse om året, hvilket rækker til omkring fem uddannelsesdøgn pr. TR.