Beretning 2004-2006: Tættere på Sundhedskartellet

På en række områder har Jordemoderforeningen bundet sig stærkere til Sundhedskartellet i den kongresperiode, der nu afslutt

Hele det ny forhandlingssamarbejde i Sundhedskartellet — efter bruddet med KTO — med indgåelse af en tæt og forpligtende forhandlingsaftale og en helt nye overenskomst med en ny lønmodel for sundhedsorganisationerne, har selvfølgelig knyttet kartellets organisationer tættere til hinanden. Dermed kommer udviklingen i kartelsamarbejdet også til at præge fremtiden for organisationerne stærkere end hidtil.

Kartellet selv har i perioden også markeret sig med en række sundhedspolitiske udspil, omkring strukturreformen, sundhedscentre og andet. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, om kartellet, der først og fremmest er et forhandlingssamarbejde, i de kommende år skal udvikle sig til at være et mere all round politisk samarbejde mellem sundhedsorganisationerne. Det vil i givet fald få konsekvenser for de enkelte organisationers selvstændighed og mulighed for at pleje egne interesser. Diskussionen herom er ikke formaliseret og fuldt udfoldet endnu. Hovedbestyrelsen vil arbejde for, at det sker i den kommende kongresperiode inden OK 2008.

Men også på andre måder har Jordemoderforeningen knyttet sig stærkere til de øvrige sundhedsorganisationer.

Den 1. april blev alle jordemødre, der er medlem af FTF -A, automatisk overflyttet til DSA — Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse. Overflytningen skete for samlet set at tilbyde alle en bedre service og politisk få et tættere samarbejde med jordemødrenes a-kasse. Ved siden af de almindelige a-kasseydelser har DSA også en jobformidling og en socialrådgivning. DSA har de samme forsikringsydelser som FTF -A, men er 30 kr. billigere i månedligt kontingent end FTF -A. Hovedbestyrelsen har været meget tilfreds med overflytningen — bortset fra lidt administrativt koks omkring kontingentopkrævningen i de første måneder — og samarbejdet med a-kassen udvikler sig meget positivt.

Et andet væsentligt eksempel på et nyt og tættere samarbejde er Jordemoderforeningens flytning til nye lokaler i Dansk Sygeplejeråds ejendom, Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads i København. Flytningen skete pr. 1. juli 2005, og Jordemoderforeningen deler nu lokaler med Danske Bioanalytikere, der samtidig flyttede med fra den gamle adresse på Nørre Vold. Jordemoderforeningen har indgået en administrativ samarbejdsaftale Dansk Sygeplejeråd — en aftale som på det seneste er udvidet til også at omfatte et samarbejde på IT -området.